Gå til hovedinnhold

Figur

Figur V2.1. Fordeling av utslipp innen de tre sektorene “Landbasert industri” (venstre), “Kloakk og avløp” (midtre) og “Landbruk, via vassdrag” (høyre) utført med Havforskningsinstituttets hydrodynamiske modellsystem for strøm og partikkelspredning. De sorte prikkene angir de potensielle utslippspunktene innen hver sektor. Fargene antyder hvor utslippene mest sannsynlig vil fordele seg ut fra ren passiv drift uten biologiske prosesser. Vektingen er utført individuelt innen hver sektor mellom de potensielle kildene. Fargene med sannsynligheter kan ikke sammenliknes mellom kartene, og de gir kun en kvalitativ fordeling mellom de ulike delene av Oslofjorden.
Figur file_html_d1602b0459354b55.png