Gå til hovedinnhold

Figur

Fi­gur 6.4. Lo­ka­li­se­ring av el­ve­ne der inn­slaget av rømt opp­dretts­laks i 2021 er vur­dert av over­vå­knings­pro­gram­met til å være lavt (< 4 %, grøn­ne sirk­ler), mo­de­rat (4 – 10 %, gule sirk­ler), el­ler høyt (>10 %, røde sirk­ler). Se teks­ten for nær­me­re for­kla­ring av de tre ka­tego­ri­ene. Fra Wennevik mfl. (2022).
Kart_innslag.jpg