Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 16. Catch per unit effort of haddock (Melanogrammus aeglefinus) landed from gillnets (excluding gear codes 4129 and 4149) by the Norwegian Coastal Reference Fleet in each statistical area, measured in tonnes per fishing operation ± standard error. Figur 16. Fangst per enhet innsats av hyse ( Melanogrammus aeglefinus ) landet fra garn (utenom redskapskoder 4129 og 4149) av Kystreferanseflåten i hvert statiske område, målt i tonn per fiskeoperasjon ± standardfeil.
Figur file_html_c496c4260926ecd6.png