Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 12. The Index of Relative Importance (IRI) of the taxa caught by the Norwegian Coastal Reference Fleet between 2007 and 2019. The IRI standardises the catch composition based on the number, the weight, and the frequency of occurrence (FRQ) of a taxon. Here, % No is primarily discarded specimens and % Weight (kg) is primarily landed catch. An asterisk marks golden redfish (Sebastes norvegicus). The areas of the bars are proportional to the IRI for that taxon, and the y-axis is sorted by IRI-values. Figur 12. Indeks for relativ viktighet (IRI) for taksa fanget av Kystreferanseflåten mellom 2007 og 2019. IRI standardiserer fangstsammensetningen basert på antall, vekt og frekvensen av forekomst (FRQ) av et takson. Her er % No primært utkast, mens % Weight (kg) primært er beholdt fangst. Vanlig uer ( Sebastes norvegicus ) er markert med en stjerne. Søylene er proporsjonale for IRI for det taksonet, og Y-aksen er sortert på IRI-verdi.
Figur file_html_a9ba47d8f681b3d1.png