Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 19. Catch per unit effort (CPUE) of cod ( Gadus morhua ) landed from gillnets (excluding gear codes 4129 and 4149) by the Norwegian Coastal Reference Fleet north of 62°N, measured in kg per fishing operation ± standard error. The y-axis on the left is for cod caught north of 67 °N , while the one on the right is for cod caught between 62 ° and 67°N . The CPUE-values have been standardised (weighted) by dividing the surface area of each statistical area by the surface area of the largest area within each region. Figur 19 . Fangst per enhet innsats (CPUE) av torsk ( Gadus morhua ) landet fra garn (utenom redskapskodene 4129 og 4149) av Kystreferanseflåten nord for 62. breddegrad, målt i kg per fiskeoperasjon ± standardfeil. Y-aksen til venstre er for torsk fanget nord for 67. breddegrad, mens den til høyre er for torsk fanget mellom 62. og 67. breddegrad. CPUE-verdiene er standardisert (vektet) ved å dele arealet på hvert statistiske område på arealet på det største område innenfor hver region.
Figur file_html_9f84b765c8fbd095.png