Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 17. Catch per unit effort of golden redfish (Sebastes norvegicus) landed from gillnets (excluding gear codes 4129 and 4149) by the Norwegian Coastal Reference Fleet in each statistical area, measured in tonnes per fishing operation ± standard error. Figur 17. Fangst per enhet innsats av vanlig uer ( Sebastes norvegicus ) landet fra garn (utenom redskapskoder 4129 og 4149) av Kystreferanseflåten i hvert statiske område, målt i tonn per fiskeoperasjon ± standardfeil.
Figur file_html_8c1f21b51a4a987a.png