Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 18. Catch per unit effort (CPUE) of cod ( Gadus morhua ), haddock ( Melanogrammus aeglefinus ), and golden redfish ( Sebastes norvegicus ) landed from gillnets (excluding gear codes 4129 and 4149) by the Norwegian Coastal Reference Fleet north of 62°N, measured in kg per fishing operation ± standard error. The y-axis on the left is for cod, while the one on the right is for haddock and golden redfish. The CPUE-values have been standardised (weighted) by dividing the surface area of each statistical area by the surface area of the largest area. Figur 18 . Fangst per enhet innsats (CPUE) av torsk ( Gadus morhua ) , hyse ( Melanogrammus aeglefinus ) og vanlig uer ( Sebastes norvegicus ) landet fra garn (utenom redskapskoder 4129 og 4149) av Kystreferanseflåten nord for 62. breddegrad, målt i kg per fiskeoperasjon ± standardfeil. Y-aksen til venstre er for torsk, mens den til høyre er for hyse og vanlig uer. CPUE-verdiene er standardisert (vektet) ved å dele arealet på hvert statistiske område på arealet på det største området.
Figur file_html_34dbeab3409c028b.png