Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Utvikling i gjennomsnittslengde (95 % konfidensintervall) i de tre regionene estimert med en GLMM-modell. Estimatene er standardisert for eksponeringsgrad (modellert bølgehøyde~0.5 m) og fangstdyp (4 m). Random effekter er Fisker og fangstområde (teinene er gruppert i klynger der det er mindre enn 10 km mellom fangstposisjonen). Blå linje er nivået for 2019.
Figur file_html_c1bb87e2c23b3018.png