Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Antall rømte regnbueørret rapportert til Fiskeridirektoratet per år i tidsrommet 2006-2018 for A) hele landet under ett og B) per produksjonsområde. Totalt sett er det rapportert 758 723 rømte regnbueørret i denne 13 års perioden, som tilsvarer et gjennomsnitt på 58 363 regnbueørret per år (illustrert med stiplet linje i figur A). Rømminger er ikke rapportert fra lokaliteter som faller inn under produksjonsområdet 1, 2, 7,10,11 og 13. Produksjonsområder hvor det er rapportert om under 3000 rømt regnbueørret i denne tidsperioden er slått sammen (5,6,8,9 og ingen tilknytning til produksjonsområde).
Figur tmpV5N6KS_html_5647ad17167a652.png