Gå til hovedinnhold

Tema: Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland

Sei tilhøyrer torskefamilien. Vi finn han både i dei frie vassvoluma og ved botnen, frå 0 til 600 meter. Ungsei står ofte i stim i dei øvste vasslaga, medan eldre fisk går djupare. Seien kan vandre langt i jakt på føde.

Sei i Nordsjøen gyt frå januar til mars på djup mellom 150 og 300 meter på eggakanten frå vest av Shetland, Tampen og til Vikingbanken. Egga flyt i dei øvste vasslaga. Larvane driv i dei store straumane og virvlane som oppstår mellom den nordgåande kyststraumen og sørgåande atlanterhavsvatn. Larvane driv først sørover langs vestkanten av norskerenna, men blir så førte tvers over kyststraumen. Vi har dei første observasjonane av seiyngel på Vestlandskysten i april–mai. Størstedelen av yngelen er på kysten av Vestlandet, men nokre gonger kan dei dukke opp langs Skagerrakkysten, særleg når årsklassen er sterk.

Den første tida lever seien i fjøra, men den sym etterkvart ut på djupare vatn. Den viktigaste føda dei første åra er plankton, særleg raudåte og krill, men fiskelarvar og yngel kan like gjerne vere på menyen. Om våren, når seien er 3 til 4 år gammal, har den relativt dårleg kondisjon. Dette ser ein lett på levera som då er raud, lita og lite feitthaldig. Då vandrar mestedelen av årsklassa over norskerenna til Nordsjøen. Her legg den om dietten til å omfatte augepål, sild og annan fisk, i tillegg til krill. Seien i Nordsjøen veks raskare enn sei nord for Stad, og han vert også tidlegare kjønnsmoden. Første hausten er han om lag 20 cm, og tre år gammal er han frå 35 til 40 cm lang. Nordsjøseien vert kjønnsmoden når han er ca. 50 cm lang, han er då mellom 4 og 6 år gammal.

Om sommaren finn vi sei over heile Nordsjøplatået frå ca. 57˚N til 62˚N, men om vinteren brukar seien å samle seg kring gytefelta vest for Shetland og mellom Shetland, Tampen og Vikingbanken. Umoden sei står ofte langs vestkanten av norskerenna, særleg kring Statfjordfeltet og Egersundbanken og søraustover. Dei største konsentrasjonane finn ein langs kanten av Nordsjøplatået, også om sommaren.

Det fins lite 1 og 2 år gammal sei ute i Nordsjøen. Det tyder at nordsjøseien ikkje vert dumpa på grunn av storleik i same grad som dei andre botnfiskartane i Nordsjøen. Seien finn vi i store deler av Nord-Atlanteren. Utanom seibestandane i Nordsjøen og vest av Skottland, finn vi bestandar ved Færøyane, Island og langs norskekysten nord for 62˚N. Det er også sei ved Newfoundland og Canada. Sei kan finnast så langt sør som til Biscaya. Merkeforsøk viser at det kan vere stor utveksling av sei mellom dei forskjellige bestandane i det austlege Atlanterhavet.

Fiskeri

Seien vert hovudsakleg fiska med trål både av EU og Noreg. EU-flåten sitt seifiske har vore innsatsregulert gjennom EU sin forvaltingsplan for torsk.