Gå til hovedinnhold

Tema: Rødspette

Rødspette er en flyndrefisk som finnes i det østlige Atlanterhavet fra Barentshavet i nord og sørover til Middelhavet og nordvestkysten av Afrika.

Rødspette er oppdelt i en rekke bestander, der nordsjøbestanden er den største. Man finner rødspetten fra fjæra og ned til ca. 200 meter. Den kan bli opptil 1 meter og 7 kilo, men i Nordsjøen er den sjelden over et halvt kilo og 40 cm.

Gytefeltene er i den sentrale og sørlige del av Nordsjøen. De yngste individene er konsentrert i grunne kystfarvann, særlig i den østlige delen. Som vanlig hos flatfisk vokser hunnen mye raskere enn hannen og blir betydelig større. Kjønnsmodningen inntrer vanligvis ved 2–3-årsalder, og senere for hunner enn for hanner.

Voksen rødspette vandrer hvert år mellom gyteområder i den sentrale og sørlige del av Nordsjøen og beiteområder noe lenger nord. Det er påvist at i hvert fall deler av denne vandringen foregår pelagisk.

Larvedriften varierer med vær og vind, og fra det første leveåret fins larvene på grunne sanddyner (0–3 m), mens rødspetten seinere i livet vandrer dypere og migrerer lite. En stor del av den umodne rødspetten i Skagerrak stammer fra gytefeltene i Nordsjøen. Skagerrakbestanden viser større vandring enn den delen som lever i Nordsjøen, og også en del av den voksne bestanden vandrer østover mot nordre Kattegat.

Voksen fisk spiser børstemark, skjell, maneter, krepsdyr, pigghuder og små fisk.

Rødspette er en god matfisk.