Gå til hovedinnhold

Tema: Lyr

Lyren tilhører torskefamilien. Den ligner sei, men har underbitt og en mørk sidelinje som buer nedover. Lyr foretrekker kystnære habitater i 40–100 meters dybde med steinete havbunn, og er derfor er en vanlig art i fritidsfisket.

Lyr anses som en bentopelagisk fisk. Utbredelsen av lyr strekker seg fra Portugals vestkyst nordover rundt De britiske øyer og østover til Nord-Norge og Nordsjøen / Skagerrak. Genetiske analyser antyder at det er lite genetisk variasjon mellom lyr fra forskjellige områder i det nordøstlige Atlanterhavet. 

Lyr er predator på forskjellige pelagiske fiskearter og mesopelagisk nekton (laksesild, reker og krill). I norske farvann og i Nordsjøen gyter lyr i perioden mars–april.

Status og råd

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) gir råd på lyr i Nordsjøen basert på kriterier for en ”datafattig” bestand, det vil si at det ikke finnes datagrunnlag som kan brukes til å estimere størrelsen på bestanden. Fangstkvoter er dermed basert på trenden av de siste tre års totale fangst. 

Rådet fra ICES for 2021 var at fangster i Nordsjøen ikke skal overstige 1828 tonn.

Fiskeri

Det norske fisket etter lyr er ikke underlagt kvoteregulering. Lyr fiskes hovedsakelig som bifangst i kommersielle garn- og trålfiskerier. Norske fangster av lyr gikk ned fra 2003 til 2013, fra ca. 3865 tonn til ca. 1500 tonn. Denne nedgangen i fangster er gjenspeilet i en reduksjon på ca. 40 % fra 2005–2008 til 2013 av en gjennomsnittlig fangst per enhet innsats (fangst per garndøgn, CPUE) for hele norskekysten.

Siden 2013 har fangstene økt, og lå i 2019 på over 2700 tonn. I 2019 var førstehåndsverdien på lyr i overkant av 42 mill. kroner. Mellom 60 og 80 % av de årlige fangstene av lyr fiskes nord for 62° nord.