Gå til hovedinnhold

Tema: Lange

Lange er en langstrakt torskefisk som finnes på hard bunn eller sandbunn med store steiner i varme, relativt dype områder på kontinentalsokkelen, på bankene og i fjordene fra Biscaya til Island, i Skagerrak og Kattegat og i det sørvestlige Barentshavet.

Arten kan også forekomme i Nordvest-Atlanteren fra Sør-Grønland til Newfoundland.

Det er vanligst å finne lange på 300–400 meters dyp, men den kan påtreffes mellom 60 og 1000 meter. Ungfiskene er utbredt i relativt grunne, kystnære områder og på bankene, inkludert den nordlige delen av Nordsjøen. Lange blir kjønnsmoden i 5–7-årsalderen.

I våre farvann foregår gytingen i april–juni, på 100–300 meters dyp. Den har trolig en alders- eller størrelsesavhengig utvandring til dypere områder og til gyteområdene i Nordsjøen, på Storegga, ved Færøyene, bankene vest av De britiske øyer og sørvest av Island.

Status, råd og fiskeri

I 2023 har Norge kvoter i britisk sone, i færøysk sone og i islandsk sone. 

Det har tidligere ikke vært kvoteregulering for norske fiskere i norsk sone. Fra 2023 har Nærings- og fiskeridepartementet fastsatt regulering for fiske etter lange nord for 62°N. Den disponible kvoten for norske fartøy er satt til 10 454 tonn lange i 2023. For 2024 og 2025 er rådet fra ICES å redusere fangsten til 8 600 tonn.

Kvoteforhandlingene med Storbritannia for 2023 ga Norge 1300 tonn lange i område 6b (Rockall) og opptil 30 000 tonn bunnfisk i område 4. I færøysk sone kan Norge fiske 3 000 tonn lange/blålange og i islandsk sone 500 tonn lange. Rapporterte norske fangster i 2022 var totalt 18 000 tonn lange. 

Norge tar 40–50 % av langefangstene i Nord-Atlanteren. Andre land med et betydelig langefiske er Frankrike, Færøyene, Island, Spania og Storbritannia.

Siden 2010 har landingene vært stabile i hele Nord-Atlanteren, og gjennomsnittsfangsten har lagt på 49 300 tonn. I 2023 ble det landet 49 100 tonn. 

Lange er en relativt viktig art som det fiskes målrettet etter, særlig med line og garn.