Gå til hovedinnhold

Tema: Laks i oppdrett

Laksen startar livet sitt i ferskvatn, der små plommesekkyngel klekk ut av egga. I oppdrett bruker ein normalt frå 8 til 18 månader i ferskvatn for å få fram ein smolt på ca. 100 g, og som er klar til å gå i sjøvatn.

Laksen som står i merdane i oppdrettsanlegga skil seg ein del frå vill laks i både eigenskapar og genetikk, ettersom han har vore systematisk avla for eigenskapar som er gunstige i eit oppdrettsmiljø. Når laks rømmer frå oppdrettsanlegga, går opp i elvene og gyt med villaksen, kan dette påverke dei ville bestandane negativt på fleire måtar. 

Smolten blir vanlegvis sett ut i store merdar i sjøen på lokalitetar der det er god vassgjennomstrøyming og elles gunstige miljøforhold. I sjøen veks laksen frå 100 g til slaktevekt på rundt 3–6 kg i løpet av 12 til 18 månader, avhengig av bl.a. vasstemperatur og fôring.

For å oppretthalde god vekst, helse og velferd er det viktig at miljøforholda er optimale gjennom heile livssyklusen. Laksen treng mellom anna friskt og oksygenrikt vatn, og dei ulike livsstadia har ulike krav til bl.a. vasstemperatur, saltinnhald og lys. Ein ønskjer også å få laksen opp i slakteklar størrelse før den blir kjønnsmoden, då modninga har ei rekke negative konsekvensar for vekst, fôrutnytting, kvalitet, velferd og helse i matfiskanlegga.