Gå til hovedinnhold

Hummerfiske og fredning


En hummer som blir målt

Elever måler hvor store klørne er på en hummer HI og elevene fra Austevoll vgs. fikk i felt under forsøksfiske i 2022. 

Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Kronikk i Marsteinen 09.03.24: – Etablering av flere fredningsområder er en vinn-vinn-situasjon, både for natur og hummerfisket.

Hummerfisket kan spores tilbake til 1650-tallet. Nederlendere kjøpte hummer på Sørlandet og fraktet disse levende over Nordsjøen i «hummerbusser», seilfartøyer med en sjøvannsbrønn der vannutskiftingen skjedde gjennom huller i skutebunnen. Hummerfisket er koblet til kystkultur der teiner opprinnelig var håndlaget av treverk og not. Fra 1970-tallet skjedde en modernisering av teinene, med innføring av to fangstkammer. Resultatet var økt fangsteffektivitet. I dag domineres fisket av fritidsfiskere. Vi har tidsserier på fangster som går nesten 100 år tilbake. Disse viser at hummerbestanden er redusert med 92 % i perioden 1928-2019, og i 2021 ble hummeren satt på rødlisten som «sårbar».

De første fredningsområdene for hummer ble etablert på Sør- og Østlandet i 2006. Resultatene viser en umiddelbar bedring i bestandene, der fredningsområdene får både flere og større hummer enn i områder med hummerfiske. I dag finnes det 62 fredningsområder for hummer, alle mellom Sognefjorden og svenskegrensen. Trollsøy i Austevoll er det vestligste i Norge og det eneste ute på kysten i Vestland fylke. Trollsøy har det strengeste vernet der det ikke er lov å fiske med noen typer faststående redskap. Hvordan har så utviklingen av hummerbestanden vært ved Trollsøy siden fredningen ble innført 1. oktober 2018?

Havforskningsinstituttet gjennomfører et overvåkningsfiske i samarbeid med Austevoll vidaregåande skule, både i fredningsområdet ved Trollsøy og i et referanseområde ved øyene like sør for Trollsøy der det er lov å fiske hummer. Dette fisket har skjedd siste uken i september før åpningen av det årlige hummerfisket, og på nytt i oktober, ca. 3 uker inn i hummersesongen. Hummerfangster vil variere fra år til år, avhengig av rekruttering til bestanden og svingninger i naturlige forhold (f.eks. temperatur, vær, vind, tidevann og mattilgang). En sammenligning mellom Trollsøy og referanseområdet vil nettopp ta høyde for slike variasjoner.

I september 2023 var det 4,5 ganger flere hummere ved Trollsøy enn i referanseområdet. Det er nå mellom 1,9 og 2,6 ganger flere hummere ved Trollsøy nå enn da fredningen ble innført i 2018. Samtidig har det i samme tidsrom vært en nedgang på 42 prosent i referanseområdet i september. Hvert år skjer det en kraftig nedfisking av hummeren i referanseområdet etter kun 3 ukers fiske i sesongen. Denne nedgangen fra september til ut i oktober har årlig vært på mellom 33 og 80 prosent, noe som er overraskende mye.

Nedfiskingen av hummer i referanseområdet fører til at gjennomsnittlig størrelse (totallengde) hvert år reduseres med rundt 2 cm fra september til 3 uker ut i oktober. Gjennomsnittet av totallengden reduseres hvert år til under minstemålet på 25 cm. Så fører vekst og rekruttering i løpet av sommeren året etterpå til at størrelsen igjen øker til litt over minstemålet. Til sammenligning har totallengden i fredningsområdet ved Trollsøy fra 2019 til 2023 økt med ca. 3,7 cm, og her ser vi ingen systematisk nedgang fra september og ut i oktober.

bestandsindeks over hummer
Bestandsutvikling hos hummer nasjonalt. 

I referanseområdet finner vi noen få hummere med totallengde over 30 cm i september, mens 3 uker ut i oktober finner vi ingen av denne størrelsen. Ved Trollsøy er derimot 41 % av hummerne i teinene nå over 30 cm. Større og flere hummere ved Trollsøy har økt potensialet for eggproduksjon i fredningsområdet med mer enn 5 ganger sammenlignet med referanseområdet. Men siden hummerlarvene lever 2-4 uker fritt i vannmassene vil strømmene i sjøen vil kunne spre larvene vidt omkring. Trollsøy kan derfor like godt bidra til rekruttering i andre kommuner som i Austevoll.

Fredningsområdet ved Trollsøy er lite, og flere og større fredningsområder i kommunen bør derfor vurderes. Fredningsområder plassert sentralt i mer beskyttede farvann vil kunne bidra i større grad til rekruttering av hummeryngel i Austevoll, i tillegg til utvandring av hummere fra fredningsområdet. Videre vil en utvidelse av fredningsområdet ved Trollsøy nord- og vestover til ferjekaien på Hufthammar kunne sikre at fiskeredskap ikke skaper problemer for ferjene, slik de har gjort flere ganger de siste årene. Taredyrkingsanlegget ved Trollsøy viser at næringsvirksomhet også kan kombineres med fredningsområder for hummer. Nye fredningsområder med tilsvarende vern som ved Trollsøy, vil kunne telle med i areal under Naturavtalen som innebærer at biologisk mangfold skal beskyttes i 30 % av sjø- og landområdene våre innen 2030. Etablering av flere fredningsområder er med andre ord en vinn-vinn-situasjon, både for natur og hummerfisket.

fangstoversikt per teine
Fangst per teine per døgn, som indirekte mål på bestandsutviklingen av hummer i fredningsområdet ved Trollsøy og i referanseområdet der fiske er tillatt.

Hummerbestanden ved Trollsøy er betraktelig forbedret i løpet av 5 år med fredning. Samtidig er et betydelig overfiske årsak til dårlige fangster i referanseområdet, og dette er trolig også representativt for resten av kommunen. Dette overfisket er ikke bærekraftig. Med kunnskapen fra Trollsøy har Austevoll nå en unik mulighet til å være en foregangskommune med å bygge opp og ta vare på hummeren, slik at fremtidens generasjoner kan ha glede av et rikt hummerfiske uten fare for bestanden.

oversikt over totallengde for hummer
Endring av størrelse hos hummer i fredningsområdet og i referanseområdet der fiske er tillatt.