Gå til hovedinnhold

Rømt oppdrettslaks i elvene kommer stort sett fra nærområdet


Bilde av en oppdrettslaks som svømmer i en elv.

Rømt oppdrettslaks i fiskefellen i Etne i Hardanger.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

– Foreløpige analyser viser at rømt laks som svømmer opp i elvene kommer fra nærområdet – men ikke nødvendigvis samme produksjonsområde, sier havforsker Vidar Wennevik.

Ifølge forskeren er det en sammenheng mellom hvor mange oppdrettslaks som rapporteres rømt i et produksjonsområde for akvakultur, og andel rømte oppdrettslaks i elvene.

– Men vi ser også at de rømte fiskene kan ha svømt et stykke før de går opp i elva, og på veien kan de ha krysset grensen for produksjonsområdet, sier han.

Dette kommer fram i de første og foreløpige analysene av hvor rømt laks i elvene kommer fra, og er inkludert i årets rapport om rømt oppdrettslaks i vassdrag. Rapporten er en bestilling fra Fiskeridirektoratet.

– Kunnskap om hvordan rømt oppdrettslaks sprer seg etter en rømming er viktig for å vurdere risikoen for laksevassdrag og utvikle effektive tiltak for å fjerne rømt oppdrettslaks når rømmingen først har skjedd, sier Wennevik.

Svømmer all rømt laks opp i elvene?

Om en rømt oppdrettslaks svømmer opp i elvene er avhengig av hvilken årstid den rømmer og hvor stor den er.

– Oppdrettssmolt som rømmer om våren går ut i havet på samme måte som villsmolt. Selv om dødeligheten er høy, kan de komme tilbake til elvene for å gyte året etter, sier Wennevik.

Samtidig er fiskene som har vært en periode i havet bedre rustet til konkurransen på gyteplassen enn nylig rømt fisk.

– Men også stor fisk som rømmer om sommeren eller tidlig på høsten kan bli gyteklare og gå opp i elvene og delta i gytingen.

Generelt lite rømt oppdrettslaks

– Resultatene fra overvåking av rømt oppdrettslaks i vassdragene i 2021 viser at det er lave andeler rømt oppdrettslaks i de fleste vassdragene, sier Wennevik.

I 140 av de 178 vurderte laksevassdragene har forskerne klassifisert innslaget av rømt laks som lavt. Likevel påpeker Wennevik at det fortsatt er en del vassdrag med høyt innslag.

– I disse vassdragene er det høy risiko for genetisk påvirkning på villaksbestanden fra rømt oppdrettslaks som deltar i gytingen. Vassdrag med høyt innslag av rømt oppdrettslaks finnes i flere fylker, blant annet i Vestland og i Nordland, sier han.

Referanse:

Wennevik, V. m.fl, Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2021 — Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet. Rapport fra havforskningen 2022-21.