Gå til hovedinnhold

Hvor gyter «Barentshavets kanarifugl», lodda?


Nærbilde av hånd med lodde, mer lodde i bakgrunnen.

Forskerne har brukt data fra tokt og fangstdagbøker til å avdekke hvor lodda gyter utenfor Troms- og Finnmarkskysten.

Fotograf: Leif Nøttestad / HI

Gyteområdene til lodda har flyttet seg vestover de siste 20–30 årene. Men det er ikke bare varmere hav som har skylda, mener forskerne bak en ny studie.

Lodde blir omtalt som Barentshavets svar på «kanarifuglen i gruva» (se faktaboks). Den vesle stimfisken merker nemlig miljøforandringer i havet før andre arter.

Og fordi den befinner seg midt i næringskjeden – lodde spiser dyreplankton, og blir selv spist av større rovdyr som torsk og kval – kan den påvirke hele det rike økosystemet i nord.

Arktisk klima i endring

I prosjektet BarEcoClim (se faktaboks) brukes lodde som en såkalt indikatorart til å studere hvordan økosystemet i Barentshavet endrer seg som følge av klimaendringer.

– Klimaet endres fortere i Arktis enn i noen andre områder. Hvordan påvirker dette gytingen og gytevandringene til lodda? For å si noe om det, må vi vite hvor og når gytingen skjer, sier forsker Sam Subbey ved Havforskningsinstituttet (HI). Han ledet studien sammen med Sofie Gundersen, Harald Gjøsæter, og doktorgradsstipendiat Salah Alrabeei ved Høgskulen på Vestlandet.

For å finne svar, brukte de data fra tokt og fra Fiskeridirektoratets elektroniske fangstdagbøker. Disse gir informasjon om posisjonen til fartøyene og hvor store fangster de har fått.

Fangstdagbøkene ble brukt for å fylle inn informasjon om år hvor HI ikke har hatt egne loddegytetokt.

– Dermed kunne vi se hvor og når lodda har ankommet gyteområdene ved Troms- og Finnmarkskysten de ulike årene, forklarer Subbey.

Med dataene fra tokt og fangst på plass, kunne forskerne se dem i sammenheng med miljødata fra Barentshavet. Slik kunne de også teste en tidligere teori: At temperaturen styrer hvor og når fisken gyter.

Flere faktorer påvirker gytetidspunkt

Lodda vokser opp nord i Barentshavet, og kommer til kysten for å gyte når den er kjønnsmoden. Som regel ankommer den gyteområdene de første to ukene i februar, med noen unntak.

– På 80-tallet ble det fremmet en hypotese om at tidspunktet for ankomsten er avhengig av temperatur: Ved høyere temperatur ankommer lodda tidligere på året, og ved lavere temperatur ankommer den senere, sier Subbey.

Forskerne så noe annet:

Perioden 2011–2018 var i gjennomsnitt varmere enn normalt, og ifølge hypotesen skulle da lodda ha ankommet gyteområdene senere i februar. Men i flere av disse årene ankom lodda gyteområdene sent i januar og tidlig i februar.

– Dette viser at det er flere faktorer enn bare temperaturen i Barentshavet som påvirker når lodda ankommer gyteområdene.

To menn står i en trapp og smiler.
Stipendiat Salah Alrabeei (til høyre) og veileder Samuel Subbey er hovedforfattere på den nye studien. (Fotograf: Christine Fagerbakke / HI)

… og gytested

Det samme fant forskerne da de så på gyteområdene. Ifølge tidligere forskning og den omtalte hypotesen vil lodda ha en østlig gyting ved Finnmarkskysten og østover på russisk side av grensen i varme år, og vestover mot vestkysten av Troms i kalde år. Men heller ikke denne sammenhengen så forskerne.

– Valget av foretrukne gyteområder har bevegd seg vestover i perioden for studien, men det har skjedd uavhengig av temperaturene i Barentshavet, sier Sam Subbey. Han forklarer med en analogi:

– Hvis du er i Bergen og skal føde, så drar du ikke til fødestua i Oslo fordi Oslo har bedre temperatur. Du drar til fødestua nærmest deg.

At flere faktorer spiller inn, utelukker likevel ikke at temperatur påvirker mer indirekte.

Temperaturendringer kan nemlig påvirke andre forhold i miljøet – som havstrømmer, saltholdighet og tilgang på føde – som igjen kan påvirke loddas utvikling og adferd. Forskerne vil nå se videre på slike sammenhenger.

Ser etter endringer i loddevandringen

Resultatene fra studien, som er publisert i tidsskriftet Fisheries Research, brukes nå inn i en ny studie hvor forskerne modellerer loddas vandringsruter til gyteområdene. Målet er å kartlegge de årlige rutene lodda har fulgt fra beiteområdene i nord til gyteområdene ved kysten, for å se hvordan disse vandringsrutene har endret seg.

Dette arbeidet er ventet å bli ferdigstilt i løpet av 2022.

– Sammen med modelleringen av gyteområdene vil dette kunne si oss mer om tilstanden til økosystemet i Barentshavet, både hvilke drivkrefter som påvirker loddas adferd og hvilken effekt endringer i loddas adferd har på økosystemet, sier forsker Sam Subbey.

Referanse

Alrabeei, Salah, Samuel Subbey, Sofie Gundersen og Harald Gjøsæter. "Spatial and temporal patterns of capelin (Mallotus villosus) spawning sites in the Barents Sea." Fisheries Research 244, art. nr 106117 (2021). Lenke: https://doi.org/10.1016/j.fishres.2021.106117