Gå til hovedinnhold

Toktrapport fra økosystemtokt i Vestlandsfjordene

— Hydrografi, vannkjemi, reker, krill, bunnfisk, tobis og perifylla

Sammendrag

Den Strategiske instituttsatsingen CoastRisk (2019–2023) har hatt som mål å styrke kunnskapsgrunnlaget om ulike påvirkningsfaktorers betydning for kystøkosystemenes tilstand, funksjon og utvikling. Vestland fylke er ett av flere studieområder i prosjektet, med bla. dypvannsreke (Pandalus borealis), kysttorsk (Gadus morhua), tobis og dyreplankton valgt ut som fokusarter/-grupper.

Toktet i februar 2022 med RV Kristine Bonnevie var et kombinert ressurs- og hydrografitokt som dekket fjorder og kyststrøk fra Karmøy til Stad. Fem døgn ble avsatt til faste CTD-stasjoner og fem døgn ble brukt til biologiske undersøkelser. Bunntråling på gamle kommersielle rekefelt foregikk på dagtid, mens tobisskraping og krillundersøkelser foregikk nattestid. Kartleggingen av dypvannsreke og bunnfisk var en oppfølging av tilsvarende tokt i november 2021, og komplementerte disse undersøkelsene. Kartlegging av krill ble gjort ved hjelp av akustisk mengdemåling langs forhåndsdefinerte kurslinjer i fire fjorder, der registreringene ble verifisert ved hjelp av tråling (Makroplanktontrål, Harstad-trål). Tre utvalgte tobisområder ble undersøkt ved hjelp av tobisskrape. Totalt ble det tatt 80 CTD-stasjoner, 18 bunntrålstasjoner, 13 skrapetrekk på tobisfelt, 11 pelagiske hal (Harstad-trål), sju hal med Makroplanktontrål, to vellykkede hal med MultiNet samt innsamling av hyperbentiske hoppekreps på sju bunntrålhal. I samarbeid med Universitetet i Bergen ble det gjennomført en omfattende innsamling av vannprøver fra faste CTD-stasjoner og bunntrålhal: oksygeninnhold (70 prøver), næringssalter (50), sporstoffer (86) og karbonatkjemi (28).

Shanon-Wiener artsdiversitetsindeks ble beregnet for hvert trålhal. Bunntrålstasjonen i det planlagte deponiområdet i Førdefjorden hadde den høyeste diversitetsindeksen. Artsdiversiteten lenger ute i Førdefjorden var også blandt de høyeste på toktet. Andre trålstasjoner med høy artsdiversitet lå i den nasjonale laksefjorden Etnefjorden, samt i Buefjorden, Aldefjorden og et rekefelt rett vest av Haugesund, de tre siste i ytre kystområder.

Bruskfisk dominerte bunntrålfangstene. Det var lite torskefisk i fangstene, og torsk ble ikke fanget overhodet. Pigghå (Squalus acanthias) (sårbar på Norsk rødliste 2021) fikk vi derimot en del god del av. Blålange (Molva dypterygia) (rødlistet siden 2006 og oppført som sterkt truet på Norsk rødliste 2021) fanget vi ti eksemplarer av, hvorav fire ble tatt på de to stasjonene i Førdefjorden. Av disse var to modnende, én gytende og én umoden. Skolest (Coryphaenoides rupestris) forekom i større antall i Førdefjorden og Lågøyfjorden. Foreløpige genetiske undersøkelser tyder på at skolest i Førdefjorden utgjør en egen genetisk bestand. Toktet dokumenterte to nye tobisfelt ved Bremangerlandet og Vågsøy. På det sistnevnte ble det funnet totalt fire tobisarter. Med unntak av en del funn av enkeltindivider, ble dypvannsreke kun fanget på to undersøkte rekefelt. Til sammen har HI og en rekefisker undersøkt 103 av 156 registrerte rekefelt i Vestland fylke. Pga. forskjellige hindringer var det kun mulig å tråle på 52 felt, hvorav arten fantes på 20. Norsk storkrill (Meganyctiphanes norvegica) dominerte krillfangstene. Det var store variasjoner mellom nærliggende fjorder, der de største forekomstene ble registrert i Høyangsfjorden og Åkrafjorden. Resultatene viste vertikal døgnvandring. Kronemaneten Periphylla periphylla dominerte totalfangsten i vekt, og store trålfangster forekom både i indre fjordarmer og i ytre kyststrøk; den største fangsten var i Åkrafjorden. Bambuskorall (Isidella lofotensis) (nær truet på Norsk rødliste 2021), som anses å være endemisk i Norge, ble tatt på fire bunntrålstasjoner: på de to stasjonene i Førdefjorden, vest for munningen av Førdefjorden og i Buefjorden. 

Kunnskapen om fjordøkosystemene på Vestlandet er mangelfull, med ingen regulær overvåking av krillbestander, tobisfelt eller reke- og bunnfiskbestander på bløtbunn i fjordene. Med klimaforandringer og stadig økende menneskelig påvirkning i dette kystområdet bør regelmessig overvåking implementeres, om ikke nødvendigvis hvert år. Toktet viste at med et stort nok fartøy med plass til mange toktdeltagere og god plass på laboratoriene og på dekk er det mulig å gjennomføre flere parallelle undersøkelser, både fysiske, kjemiske og biologiske, innenfor et relativt kort tidsrom.

1 - Bakgrunn

Den Strategiske Instituttsatsingen Assessing cumulative impacts on the Norwegian coastal ecosystem and its services (CoastRisk) (2019-2023) ved Havforskningsinstituttet (HI) har hatt som mål å styrke kunnskapsgrunnlaget om ulike påvirkningsfaktorers betydning for kystøkosystemenes tilstand, funksjon og utvikling. Lakseproduksjonsområdet (PO) 3+4 (Vestland fylke) er valgt ut som ett av flere studieområder i prosjektet, mens bla. reker, kysttorsk, tobis og dyreplankton er valgt ut som fokusarter.

Kunnskapen om økosystemet i vestlandsfjordene er mangelfull. Hardangerfjorden ble grundig undersøkt på slutten av 1950-tallet (Tambs-Lyche 1987) og igjen som del av Epigraph-prosjektet (Skaala mfl. 2014). Tambs-Lyche beskrev fiskesamfunnet i Hardangerfjorden basert på en rekke undersøkelser og tokt. Epigraph ble initiert i 2008 av Fiskeri- og kystdepartementet på bakgrunn av økende menneskelig aktivitet i kystsonen, og for å øke kunnskapen om forholdet mellom oppdrett og kyst- og fjordøkologi. Masfjordprosjektet ble gjennomført på 1980- og 1990-tallet (Brattegard mfl. 2011). HI har et årlig pelagisk tokt som dekker Hardangerfjorden, Sognefjorden og Nordfjord (Fiskeriråd fra Havforskningsinstituttet 2022). HIs årlige garn- og rusetokt med hovedformål å bestemme årsklassestyrken til kysttorsk har siden midten av 2010-tallet dekket utvalgte områder grunnere enn 30 meter i ytre kyststrøk.

Store deler av kyst- og fjordøkosystemene på Vestlandet overvåkes imidlertid ikke. PO 3+4 er et av de mest oppdrettsintensive områdene i Norge, med tidligere store utslipp av kjemiske avlusingskjemikalier. Undersøkelser siden 1975 viser at bunnvannet i Masfjorden har blitt mer oksygenfattig (Aksnes mfl. 2019). En komparativ analyse av forskjellige bentiske organismer har vist at tåleevnen for lavt oksygeninnhold varierer veldig mellom taxa, og at fisk og krepsdyr er de to gruppene som er mest sensitive (Vaquer-Sunyer og Duarte 2008). De få rekefiskere som finnes igjen i Hordaland, forteller at dypvannsreke (Pandalus borealis) ikke lenger finnes på gamle kommersielle rekefelt innover i Hardangerfjorden. Fiskernes observasjoner ble bekreftet av et kartleggingstokt (toktnummer 2021854) i regi av HI i november 2021 med den innleide reketråleren MS Brattholm som viste at dypvannsreken er forsvunnet fra, eller kun finnes i svært lav tetthet på mange av de gamle rekefeltene på Vestlandet (Zimmermann mfl. 2021). Toktresultatene viste også at det finnes svært lite torsk (Gadus morhua) på disse rekefeltene. I 2018–2020 ble det rapportert om mange funn av strandet krill, særlig i Rogaland og Hordaland (Søvik mfl. 2021). Krill er viktig som mat for fisk og fantes tidligere i store mengder i vestlandsfjordene noe krillfiske med håv og lys på brygger i Hardangerfjorden tyder på. Nåværende bestandsstatus er ukjent for denne artsgruppen. Tobis eller havsil (Ammodytes marinus) er en nøkkelart i økosystemet langs norskekysten. Kystbestanden er sannsynligvis blitt sterkt redusert over flere tiår (Johnsen mfl. 2021), men mangel på overvåking gjør at man ikke har god faglig fundert kunnskap om hvordan havsilbestanden langs kysten har utviklet seg over tid.

HI har i flere år overvåket det fysiske miljøet i fjorder og kyststrøk på Vestlandet gjennom hydrografimålinger i faste posisjoner og innhenting av strømdata fra strømrigger, for bruk primært i vurderinger av miljøpåvirkning av havbruk. Målingene har blitt gjennomført flere ganger i året. Toktet i februar 2022 med RV Kristine Bonnevie ble utvidet med fem døgn for å kunne gjennomføre biologiske undersøkelser i tillegg til de oseanografiske. Det ti dager lange toktet dekket fjorder og kyststrøk fra Karmøy til Stad, i det samme området som kartleggingstoktet 2021854, men til dels andre områder som ytre kyststrøk og Hardangerfjorden og Sognefjorden.

2 - Toktplan

Fartøy: RV Kristine Bonnevie    
Toktnavn: Hardangerfjorden 1    
Avgangsdato: 09.02.2022 Avgangshavn: Bergen
Ankomstdato: 18.02.2022 Ankomsthavn: Bergen
Dekningsområde:      
Koordinator: Lars Asplin    
Prosjekter:   14918, 15619-03, 15691  
Deltagernavn Rolle Gruppe Tidsrom
Guldborg Søvik toktleder Bentiske ressurser 09.02.–18.02.
Fabian Zimmermann forsker Bentiske ressurser 09.02.–13.02.
Terje Hovland tekniker Oseanografi og klima 09.02.–13.02.
Malin Lie Skage tekniker Bunnfisk 09.02.–18.02.
Tone Falkenhaug forsker Plankton 09.02.–18.02.
Ove Misje Aakre instrument Fartøyinstrument 09.02.–18.02.
Reidar Johannesen instrument Fartøyinstrument 09.02.–18.02.
Trude H. Thangstad tekniker Bentiske ressurser 09.02.–18.02.
Siri Aaserud Olsen tekniker Bentiske ressurser 09.02.–18.02.
Jean-Baptiske Danre tekniker Oseanografi og klima 09.02.–18.02.
Kjell Nedreaas forsker Fiskeridynamikk 13.02.–18.02.
Natalya Gallo forsker UiB 09.02.–18.02.
Sigrid Kjelstad student UiB 09.02.–18.02.
Carl Bukowski student UiB 13.02.–18.02.

3 - Formål

Målet med toktet var å kartlegge dyreplankton og bunntilknyttede fisk- og skalldyrbestander i fjorder og kyststrøk på Vestlandet, samt undersøke de fysiske og kjemiske egenskapene til fjordvannet i det samme området. Innsamlingen av data var et samarbeid mellom HI og Universitetet i Bergen (UiB) (Anne Gro Salvanes, Natalya Gallo).

3.1 - Faste CTD-stasjoner og strømrigger

Hydrografimålinger i faste posisjoner samt datainnsamling fra strømrigger i Sognefjorden og Hardangerfjorden er en del av innsamlingen av grunnlagsinformasjon om det fysiske miljøet for bruk primært i vurderinger av miljøvirkninger av havbruk. Spesielt gjelder dette i forhold til å validere strømmodellresultater som brukes i HIs rådgivning knyttet til lakselus. Innsamlingen støtter spesifikt instituttets langsiktige overvåkningsplan og seriene «Lakselus – modellovervåkning» og «Lakselus – grunnlagsdata».

3.2 - Vannprøvetaking

Omfattende vannprøvetaking ble gjennomført for å undersøke hvordan oksygeninnhold i sjøvannet, karbonatkjemi, og innhold av næringssalter og sporstoffer varierte med fjord, dyp og posisjon i fjorden. Målingene av oppløst oksygen i sjøvannet ble brukt til å kvalitetssjekke og korrigere oksygenmålingene fra oksygensensoren på CTD’en. Videre var det et mål å undersøke om og eventuelt hvor ofte hypoksi forekommer i fjordene på Vestlandet, da dette kan påvirke marine samfunn og bunnfisk negativt. Fjorder som Masfjorden har tidligere hatt perioder med oksygenmangel og hypoksi. Karbonatprøvene ble samlet inn for å kunne undersøke hvordan forsuring av sjøvannet påvirker forskjellige arter i vestlandsfjordene, og er et viktig bidrag til en voksende database med karbonatkjemidata fra vestlandsfjordene samlet inn gjennom forskjellige prosjekter ved UiB (HypOnFjordFish, CLIFORD). Næringssaltprøvene skal brukes til å undersøke sammenhengen mellom bunnsamfunn og innholdet av næringssalter i sjøvannet. Prøvene av sporstoff ble samlet inn for å undersøke om de forskjellige vestlandsfjordene har ulike profiler, samt for å undersøke om områder med høy tetthet av lakseoppdrettsanlegg har en annen profil, inkludert et forhøyet nivå av metaller, enn områder med færre anlegg. Sporstoffdata fra bla. Hardangerfjorden og Sognefjorden skal sammenstilles med tilsvarende data allerede samlet inn gjennom HypOnFjordFish-prosjektet i Masfjorden, Sørfjorden, Osterfjorden, Haugsværfjorden og Fensfjorden.

3.3 - Bunntrålstasjoner

Bunntråling på de kommersielle rekefeltene på Vestlandet ga informasjon om utbredelse og bestandsstatus for dypvannsreke i vestlandsfjordene. De innsamlede dataene har videre tettet kunnskapshull vedrørende utbredelse og bestandsstatus til alle bunntilknyttede arter (tilgjengelig for trål) på bløtbunn i vestlandsfjordene. Videre var det et mål å samle inn mer data på bunntilknyttede fisk og krepsdyr fra det planlagte gruvedeponiområdet i Førdefjorden. 

Som del av et mastergradsarbeid ved UiB gjennomføres det en samfunnsanalyse av de biologiske dataene sammenholdt med de fysiske og kjemiske egenskapene til fjordvannet, samt andre forklaringsvariabler. UiB har en tidsserie med tilsvarende data fra Masfjorden fra 2011 og frem til i dag, en tidsperiode som dekker årene da dette fjordbassenget mistet 60‒70 % av oksygeninnholdet. UiB har også noe data fra Lustrafjorden, Sørfjorden, Osterfjorden, Førdefjorden, Åfjorden, Fensfjorden, Kyrkjebø, Haugsværfjord og Sognesjøen.

3.4 - Krillstasjoner

Krillundersøkelsene hadde som formål å bedre kunnskapsstatus på forekomster og artssammensetning av krill i utvalgte fjordområder på Vestlandet. Undersøkelsene hadde også som formål å utprøve akustiske metoder for kartlegging av krill. I tillegg til å gi informasjon om tettheter og artssammensetning bidro derfor de innsamlede krillprøvene med å verifisere samt korrigere tolkning av akustiske data. Akustiske metoder inkluderte både registreringer av ekkolodd i utvalgte fjordområder og bruk av WBAT (se under) montert på CTD for å registrere horisontale ekko av organismer i vannsøylen.

3.5 - Tobisstasjoner

Både geografisk fordeling og bestandsendringer av tobis er godt kartlagt i norsk sone av Nordsjøen (Johnsen mfl. 2021). En tilsvarende oversikt mangler for bestandene av tobis langs kysten, og man har ikke noen nasjonal oversikt over hvor de viktigste habitatene befinner seg eller hvordan bestandsstørrelsen har endret seg over tid (Bergstad mfl. 2013, Johnsen mfl. 2021). Det er et stort behov for å få en bedre oversikt over kystbestander av tobis ved først å starte med en kartlegging av slike tobisfelt langs kysten, for deretter å overvåke utviklingen av tobis på disse feltene som en rutine. Tobisundersøkelsene hadde som formål å samle inn data fra det allerede kjente tobisfeltet ved Karmøy, i tillegg til å undersøke mulige tobisfelt ved Bremangerlandet etter tips fra en lokal fisker.

3.6 - Hyperbentiske hoppekreps

Innsamling av hyperbentiske plankton til prosjektet HYPCOP (Hoppekreps i marine hyperbenthiske habitater) ble gjennomført ved sju bunntrålstasjoner. HYPCOP (2019–2022) er et kartleggingsprosjekt finansiert av Artsdatabanken, og har som mål å kartlegge hoppekreps i hyperbenthiske marine habitater (Artsdatabanken: hoppekreps). Prosjektet skal fremskaffe informasjon om artenes habitat og utbredelse. Et annet mål med prosjektet er å fremskaffe DNA-strekkoder av alle arter av hoppekreps i norske havområder og legge dette inn i strekkode-biblioteket NorBOL.

3.7 - Akustikk

I tillegg til utvidete undersøkelser i utvalgte fjordområder som fokuserte på krill, ble akustiske registeringer dokumentert under hele toktet for å beregne total akustisk refleksjon (nautical area scattering coefficients, NASC) som en indikator av totalbiomasse.

Et nytt fullstendig autonomt dybdeklassifisert vitenskapelig ekkolodd, SIMRAD WideBand Autonomous Transceiver (WBAT), er utviklet og kan plasseres på ulike plattformer, som f.eks. en tradisjonell CTD-sonde. Med WBAT kan man sende raske akustiske pulser ut til 50 meter, og da vil de aller fleste målene opptre som enkeltindivider. Målstyrke (TS) og frekvensrespons vil da avsløre om dette er en mesopelagisk fisk med svømmeblære eller en krill. Under toktet ble WBAT montert på CTD-sondekransen, og logget automatisk akustiske data på alle CTD-stasjoner.

 

 

4 - Utstyr og metoder

4.1 - Utstyr

Oversikt over alt utstyret medbragt på toktet er vist i Tabell 4.1. En beskrivelse av trålene og riggingen finnes i kvalitetsportalen til HI og er også beskrevet i Tråljournalen fra toktet (Vedlegg 1).

 

Tabell 4.1. Utstyr brukt under kartleggingstoktet i vestlandsfjordene.
Utstyr  Ekstrautstyr  Dører  Kommentar 
Campelen 1800  Innernett (10 mm maskevidde), tau til strepping  Thyborøn  Nordsjørigging. Trålnumre 1629, 1630 
Makroplanktontrål    Thyborøn  Trålnummer 1703 
Harstad-trål  Innernett (8 mm maskevidde)  Thyborøn  Trålnummer 1616 
MultiNet Mammoth (1 m2)  9 nett, 405 µm maskevidde, myke cod-end. Depressorlodd. Reservenett med 180 µm     
Planktonhåv  375 µm maskevidde; 37 cm diameter    Monteres på Campelen-trålvaier 
Tobisskrape  Rull med 10 mm wire     
Dørsensorer       
Tråløye       
Trålhastighetssensor       
Dybdesensor      På streppingtau 
CTD  Vannhentere     
WBAT      Monteres på CTD 
Strømrigger       
Elektroniske lengdemålingsbrett med tilhørende vekter       
Fotokamera og -stativ til artsfotografering      Primært strømsild/vassild for bildeanalyse 

 

4.2 - Prøvetaking

En detaljert prøvetakingsinstruks finnes i Vedlegg 2. Følgende data og prøver ble samlet inn:

Fra hver CTD-stasjon:

 • Hydrologiske data fra hele vannsøylen (saltholdighet, temperatur, oksygen og klorofyll)

 • Vannprøver:

  • Full vannprøvetaking på sju faste CTD-stasjoner (oksygeninnhold, sporstoffer, karbonat og næringssalter)

  • Sporstoffer og næringssalter på alle CTD-stasjoner i tilknytning til bunntrålstasjoner

Fra hvert trålhal:

 • Artsbestemmelse, biomasse og antall av all fisk, benthos, alle reke- og krillarter

 • Lengdemåling av et representativt utvalg av alle fiskearter

 • Individprøvetaking av utvalgte fiskearter

 • Lengdemåling (ryggskjoldlengde) og stadiebestemmelse av en rekeprøve på opptil 300 reker

 • Mageprøver av et representativt utvalg av bunnfisk

 • Art, lengde, kjønn og livsstadium av krillprøver

 • Genetiske prøver av blålange, dypvannsreke, pigghå og hågjel, samt skolest i Førdefjorden

Fra hvert tobisskrapetrekk:

 • Artsbestemmelse, biomasse og antall av alle silarter

 • Totallengde og individvekt på opptil 100 individer per silart

 • Individprøvetaking (inkludert magefylling) på opptil 25 individer per silart

 • Biomasse og antall av bifangstarter

Akustiske data:

 • Total akustisk tilbakespredning (NASC verdier)

 • Horisontale ekko av organismer i vannsøylen vha. WBAT

4.3 - Faste CTD-stasjoner

Lars Asplin var ansvarlig for den oseanografiske delen av toktet. De faste CTD-stasjonene tas ca. 10 ganger i året. Det varierer litt fra tokt til tokt hvilke stasjoner som tas. Stasjonene på dette toktet dekket Hardangerfjorden, Masfjorden, Sognefjorden og Førdefjorden (Figur 4.1, Vedlegg 3). Hydrologiske data fra hele vannsøylen (saltholdighet, temperatur, oksygen) ble samlet inn og en vannprøve ble rutinemessig tatt for senere analyse i lab av avvikende salinitet (standard prosedyre på HIs fartøy). For å kunne tråle på rekefelt i Fjærlandsfjorden, ble det bestemt at toktet skulle dekke de faste CTD-stasjonene i denne fjordarmen fremfor CTD-stasjonene i Aurlandsfjorden.

4.4 - Strømrigger

Terje Hovland og Jean-Baptiste Danre hadde ansvaret for strømriggene på toktet. En strømrigg i Hardangerfjorden utenfor Rosendal ble tatt opp for skifte av batteri og avlesing av data og satt ut igjen. Strømmålerene står på 3040 meters dyp. Én måler oppover og én nedover i dypet. Tre rigger (Nortek Signatur) i Sognesjøen ble tatt inn. Disse tre riggene ble deretter satt ut på tvers av fjorden litt vest for det planlagte gruvedeponiområdet i Førdefjorden (Tabell 4.2), i forbindelse med en masteroppgave omhandlende spredningspotensialet av gruvepartikler fra deponiet.

 

Tabell 4.2. Posisjoner for strømrigger i Førdefjorden.
Navn Breddegrad Lengdegrad Bunndyp (m)
Vevring N 61 29,176 N 005 21,234 Ø 343
Vevring M 61 28,988 N 005 21,245 Ø 343
Vevring S 61 28,821 N 005 21,237 Ø 343

 

De faste CTD-stasjonene ligger jevnt plassert utover Hardangerfjorden (fra fjordmunningen til Granvin), Masfjorden, Sognefjorden (fra Sognesjøen til innerst i Fjærlandsfjorden) og Førdefjorden. Det ligger videre tre faste CTD-stasjoner ytterst i Gulen. En strømrigg er plassert i Hardangerfjorden ved Rosendal og tre strømrigger er plassert ytterst i Sognefjorden.
Figur 4.1. Faste CTD-stasjoner (røde punkt med nummerering) i fjordene på Vestlandet som ble tatt på toktet. Posisjon og dyp finnes i Vedlegg 3. Blå firkanter viser posisjoner til strømrigger.

 


4.5 - Vannprøvetaking

Natalya Gallo fra UiB hadde ansvaret for vannprøvetakingen på toktet. Utvidet (full) vannprøvetaking ble tatt på til sammen sju CTD-stasjoner (to i Hardangerfjorden (H5_2, H2_2), to i Sognefjorden (S11, S05), en i Fjærlandsfjorden (F08), og to i Førdefjorden (FOFJ_04, FOFJ_10)) (Figur 4.1, Vedlegg 3). Utvelgelsen av de sju stasjonene ble gjort etter følgende kriterier: 1) faste CTD-stasjoner, 2) stasjoner i dypere områder for å få data fra en dyp vannsøyle, 3) to stasjoner per fjord (med unntak av Fjærlandsfjorden) og 4) én stasjon i den indre og én i den ytre delen av fjordene. En oversikt over alle vannprøvene som ble tatt, er gitt i Vedlegg 4.

Totalt 70 vannprøver ble tatt for å måle nøyaktig oksygenkonsentrasjon i sjøvannet ved hjelp av Winkler-titrering. Prøvene ble tatt fra de sju faste CTD-stasjonene, bunntrålstasjoner med veldig lavt O2-innhold (dvs. Etnefjorden og Sogndalsfjorden), Masfjorden, dype deler av Sognefjorden samt et par ekstra stasjoner. Vannprøvene ble tatt fra Niskin-flaskene på CTD’en og tilsatt 1 ml MnCl2 (manganklorid) og 1 ml NaOH/NaI (lut/natriumjodid) med én gang for å binde det oppløste oksygenet. Destillert vann ble tilsatt og flaskene ble satt i kjøleskapet. Prøvene ble analysert om bord innen 48 timer. Winkler-titrering er den beste metoden for å måle oppløst oksygen i vann. Dataene ble brukt til å finjustere målingene fra oksygensensoren på CTD’en, som måler oksygen på alle CTD-hal.

Totalt 28 prøver ble tatt for karbonatkjemi-analyser. Disse vannprøvene ble tatt på de sju faste CTD-stasjonene med utvidet vannprøvetaking, samt på bunntrålstasjonene med veldig lavt O2-innhold (Etnefjorden og Sogndalsfjorden). Prøvene ble analysert for total alkalinitet og oppløst uorganisk karbon av Kristin Jackson-Misje på Geofysisk institutt på UiB. Disse verdiene, sammen med målte konsentrasjoner av fosfat og silikat, og verdier av salinitet, temperatur og trykk, ble brukt til å beregne andre karbonatkjemi-parametere inkludert pH, og metningstilstand av aragonitt og kalsitt. Beregningene ble gjort vha. R-pakken seacarb.

Femti vannprøver for analyser av næringssalter (nitritt (NO2), nitrat (NO3), fosfat (PO4), and silikat (SiO4)) ble samlet inn, på de sju faste CTD-stasjonene (på 3–5 dyp i vannsøylen), i Masfjorden (fast CTD-stasjon M05) og på alle bunntrålstasjonene (nær bunn). Vannprøvene på 60 ml ble konservert ved å tilsette 0,2 ml kloroform og ble analysert på land av Linda Fonnes Lunde på HI.

På alle posisjoner og dyp der det ble samlet inn næringssaltprøver, ble det også samlet inn vannprøver for sporstoffanalyser (86 totalt). Prøveantallet er høyere enn for næringssaltprøvene da det ble tatt replikate prøver på de sju faste CTD-stasjonene. Hildegunn Almelid på Geofysisk institutt på UiB analyserte prøvene vha. ICP-OES (iCAP 7600-Thermo Fisher). Prøvene ble analysert for alle sporstoffer som instrumentet er kalibrert for: aluminium (Al), arsenikk (As), bor (B), barium (Ba), kalsium (Ca), kobolt (Co), krom (Cr), kopper (Cu), europium (Eu), jern (Fe), kalium (K), lantan (La), litium (Li), magnesium (Mg), mangan (Mn), natrium (Na), nikkel (Ni), bly (Pb), svovel (S), silisium (Si), strontium (Sr), vanadium (V), yttrium (Y) og sink (Zn). Dataene vil bli sammenstilt med tilsvarende data samlet inn gjennom HypOnFjordFish-prosjektet i Masfjorden, Sørfjorden, Osterfjorden, Haugsværfjorden og Fensfjorden.

4.6 - Bunntrålstasjoner

Guldborg Søvik og Fabian Zimmermann var ansvarlige for prøvetakingen med Campelen-trål. HIs standard bunntrål, Campelen-trålen, har en maskevidde på 20 mm i fiskeposen, og innernett med 10 mm maskevidde. Campelen-trålen ble rigget med Nordsjørigging slik det gjøres på det årlige Reketoktet i Skagerrak og Norskerenna (Søvik og Thangstad 2020) for å unngå leirhal på bløtbunn. Dørsensorer, tråløye, trålhastighetssensor og dybdesensor på streppingtau ble benyttet. Trålhastighet var 2,5–3,3 knop, og tauetid var 15 minutter, men en del hal hadde kortere tauetid grunnet bunnforhold. Trålene ombord (1629, 1630) ble ikke sjøtestet før bruk, men begge trålene hadde blitt sjøtestet under Reketoktet i januar 2022. Da ble kun trål 1629 godkjent for bruk, og det var bare denne som ble benyttet under hele toktet i fjordene.

Det ble ikke gjort forsøk på å plukke ut bunntrålstasjoner (rekefelt) tilfeldig. Erfaringen fra kartleggingstoktet i november 2021 (2021854) var at på ganske mange felt er det ikke mulig å tråle pga. sjøkrepsbruk, oppdrettsanlegg og/eller kabler i eller på tvers av feltene (Zimmermann mfl. 2021). Fjordbunnen i en del felt er i tillegg for ujevn for tråling. Videre er mange av rekefeltene berørt av skytefelt, dumpingsområder for gammel ammunisjon og/eller minefelt fra andre verdenskrig. Alle de på forhånd utplukkede trålstasjonene ble sjekket av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som undersøkte om de lå i eller i nærheten av dumpefelt for ammunisjon, skytefelt eller minefelt. Rekefelt ble derfor plukket ut basert på følgende kriterier: 1) plassering i områder ikke dekket av toktet 2021854, 2) utenom dumpingsområder e.l., 3) geografisk spredning og 4) informasjon fra lokale rekefiskere om hvor det er mulig å bunntråle. For å kunne sammenligne data fra de to toktene, ble noen stasjoner tatt på nytt i rekefelt allerede trålt på toktet 2021854. Underveis måtte vi revurdere de på forhånd utplukkede feltene basert på forhindringene beskrevet over, og nye felt ble plukket ut. Noen trålhal ble også tatt utenfor oppmerkede rekefelt, på egnet bunn. Alle bunntrålstasjoner ble gått over og bunnforholdene sjekket, før de eventuelt ble trålt.

På hver bunntrålstasjon ble det tatt et CTD-hal, hvor det ble tatt vannprøver for næringssalter og sporstoffer (fra bunnvannet) (avsnitt 4.5). Når det var mulig, koblet vi bunntrålhal med de faste CTD-stasjonene for å spare tokttid.

4.6.1 - Opparbeiding av rekeprøver

Fra hver bunntrålfangst ble det tatt ut en rekeprøve (23 kg) som ble sortert til art/artsgruppe. Alle Pandalidae reker (Figur 4.2), glassreker og krill ble sortert til art, mens mudderreker ble sortert til gruppe. Totalvekten av rekefangsten ble fordelt på art/gruppe etter andel i rekeprøven. En prøve på opptil 300 dypvannsreker ble lengdemålt (carapaxlengde/ryggskjoldlengde) og kjønns- og stadiebestemt (hanner, intersex, og flere forskjellige modningsstadier for hunner).

 

Figuren viser både svart-hvitt tegninger og fargefoto av de fire rekeartene i familien Pandalidae. Under tegningene står artsnavnene. Piler på bildene peker på ytre kjennetegn som brukes til å skille de fire artene fra hverandre. Dichelopandalus bonnieri har oppoverbøyd pannetorn med glatt overside, og rosa ringer på gangbeina. Pandalus borealis (dypvannsreke) har knekk med pigg på bakkroppen og tagger både på over- og underside av pannetornen. Pandalus montagui (blomsterreke) har oppoverbøyd pannetorn med glatt overside og tynne rosa striper på kroppen. Atlantopandalus propinqvus har også oppoverbøyd pannetorn med glatt overside og brede rosa og hvite striper på kroppen.
Figur 4.2. Oversikt over de fire artene i familien Pandalidae i norske farvann.

 


4.7 - Krillstasjoner

Tone Falkenhaug var ansvarlig for krillprøvetakingen. På hver krillstasjon ble det benyttet tre ulike redskaper for å favne et bredt størrelsesspekter av krill og annet mikronekton: HIs standard pelagiske trål Harstad-trål, Makroplanktontrål (krilltrål) og MultiNet Mammoth.

Harstad-trålen har 60 mm maskevidde i fiskeposen og innernett med 8 mm maskevidde. Sveipelengde er 60 meter. Dørsensorer og tråløye ble benyttet. Trålhastighet var 3,5–3,9 knop. Tauetid var på 5 til 16 minutter.

Makroplanktontrålen har 6x6 m trålåpning, og 3x3 mm maskevidde (4 mm strukket) fra trålåpning til cod-end. Sveipelengde er 70 meter. Dørsensorer og tråløye ble benyttet. Trålhastighet var 2–3 knop. Tråling ble gjennomført som skråhal, fra nær bunn og opp til overflaten, og tauetid avhang derfor av dybde.

MultiNet Mammoth (Hydrobios) er et planktonredskap som benyttes for innsamling av plankton fra ulike dyp. Den har et åpningsareal på 1 m2, og er utstyrt med 9 nett som kan åpnes og lukkes på ønskede dyp. MultiNet er utstyrt med dybdesensor samt to flowmetere, som beregner filtrert volum for hvert nett. Ved dette toktet ble det benyttet nett med maskevidde 405 µm, for å gi bedre fangbarhet av krill. Prøvetaking ble gjennomført som skråhal fra bunn til overflate (båtens fart 1,5 knop, wire inn 0,5 m/sek). Det ble benyttet depressor-lodd. Pga. mange forskjellige redskap på dekk var det ikke mulig å taue MultiNet bak båten. Redskapet ble istedenfor heist ut over styrbord side av båten og tauet med wire fra kran. Dette viste seg å være en sub-optimal løsning og forårsaket tekniske problemer med utstyret både ved utsetting og tauing.

Fire fjordområder for krillundersøkelser ble valgt ut i forkant av toktet (Osafjorden, Åkrafjorden (ved Skånevik), Masfjorden og Høyangsfjorden, delvis basert på områder med gode forekomster av krill på brislingtoktet til HI i august-september 2021. I hvert av de fire områdene ble det gjennomført krillstasjoner etter følgende program (se Vedlegg 5 for fullstendig oversikt):

 • Først akustisk transekt (sikksakk) som dekket en del av fjorden

 • Deretter 1–2 pelagiske stasjoner innenfor transektet:

  • CTD med WBAT

  • Makroplanktontrål 1–2 hal (skråtrekk fra bunn til overflate)

  • MultiNet (7–8 dyp, skråtrekk fra bunn til overflate)

  • Harstad-trål (horisontalt trekk i akustisk lag)

I Osafjorden ble det gjennomført to krillstasjoner (natt), i indre og ytre del av det akustiske transektet. I Masfjorden og Høyangsfjorden ble prøvetakingsprogrammet gjennomført både nattestid og ved dagslys (samme posisjon) for å avdekke døgnvariasjoner i forekomst og vertikalfordeling av krill. På grunn av tekniske problemer, lyktes det kun å fullføre to hal med MultiNet: i Åkrafjorden og Høyangsfjorden.

På hver krilltrålstasjon ble det tatt et CTD-hal. MultiNet-stasjoner ble gitt samme stasjonsnummer som CTD-stasjoner. De biologiske dataene fra MultiNet-stasjonene ble også lagt inn i Biotic Editor og ble tildelt serienummer på lik linje med trålstasjonene og tobisskrapestasjonene.

4.7.1 - Opparbeiding av krillprøver

For krillfangster fra Makroplanktontrål og Harstad-trål ble totalmengde (vekt) samt antall krill registrert. Fra Makroplanktontrål ble det dessuten tatt ut en delprøve for lengdemåling og artsbestemmelse. Minst 100 individer fra hver delprøve ble lengdemålt og artsbestemt. Totallengde ble målt som avstand fra spissen av rostrum til enden av telson. Kjønn og modningsgrad ble ikke bestemt. Hver lengdemålte delprøve ble deretter fiksert på formalin. Øvrige fangster fra Makroplanktontrål og Harstad-trål ble opparbeidet som vanlige fangster for pelagisk trål.


4.8 - Tobisstasjoner

Kjell Nedreaas og Espen Johnsen var ansvarlige for tobisprøvetakingen på toktet. Det ble benyttet en standard tobisskrape som vist skisse og foto av i Vedlegg 6. Tobisskrapen har en underside med ringbrynje. Det ble brukt 14 mm wire med en lengde på 3x bunndypet + 50 meter under skraping. Standard prosedyre er å bruke 10 mm wire, noe som ikke ble gjort på dette toktet. Slepefarten var 2 knop og tauetiden 10 minutter. Lengde og maskevidde av sekken på tobisskrapen ble målt til hhv. 5,3 meter og 5 mm (halvmaske).

Det ble skrapt etter tobis på to banker mellom Utsira og Karmøy (heretter referert til som Utsira), i tre tilfeldig oppgitte posisjoner på hver banke (breddegrad, lengdegrad og taueretning). Tobisfelt ved Vågsøy og Bremangerlandet ble identifisert ved hjelp av nye marine grunnkart (sedimentkart) som ble lagt inn på Olex’en på broen, samt informasjon fra lokal fisker. Områder med sandhabitat ble skrapt (fire stasjoner ved Bremangerlandet og tre ved Vågsøy). Prøver av alle silarter fra alle skrapetrekk ble fryst ned og senere opparbeidet på land (individprøvetaking av 25 individer per art inkludert magefylling og genetikkprøver).

4.9 - Hyperbentiske hoppekreps

Tone Falkenhaug var ansvarlig for innsamlingen av hyperbentiske hoppekreps. En planktonhåv (375 µm maskevidde; 37 cm diameter) ble festet på Campelen-trålwire for innsamling av plankton nær bunn (hyperbenthos). Etter innsamling ble prøven skyldt med sjøvann gjentatte ganger og deretter dekantert for å fjerne mest mulig sediment. Hele prøven ble deretter fiksert på 96 % ethanol. Totalt ble det samlet inn prøver fra ni ulike bunntrålstasjoner (Tabell 4.3).

Prøvene har ennå ikke blitt opparbeidet.

 

Tabell 4.3. Bunntrålstasjoner der planktonhåv var festet på Campelen-trålwire for innsamling av hyperbentiske hoppekreps.
Serienummer  Dato  Lat Lon  Dyp (m)
22305  10.02.2022  59.9665  5.9702  163-171 
22314  11.02.2022  59.5872  5.2498  343-373 
22315  11.02.2022  59.6557  5.8693  177-199 
22323  13.02.2022  61.0290  5.0137  280-224 
22328  14.02.2022  61.2352  6.5777  299-294 
22333*  16.02.2022  61.4840  5.4203  340-320 
22335  16.02.2022  61.4677  4.8887  267-274 
22343  17.02.2022  61.7650  5.1987  113-135 
22344  17.02.2022  61.3138  4.8603  191-227 

* Serienummer 22333: Deponiområde Førdefjorden. Hoppekreps med parasitt til Henrik Glenner, Institutt for biovitenskap, UIB. 

5 - Gjennomføring

Toktet var et kombinert ressurs- og hydrografitokt som dekket fjorder og kyststrøk i Vestland fylke, fra Karmøy til Stad. Toktet varte ti døgn der fem døgn var avsatt til faste CTD-stasjoner (årlige hydrografiske undersøkelser) samt seiletid. I tillegg til CTD på de faste stasjonene ble det tatt CTD i tilknytning til alle bunntrålhal og hal med Makroplanktontrål. Bunntråling foregikk hovedsakelig på dagtid, mens tobisskraping (to områder) og krillundersøkelser (fire områder) foregikk nattestid. Kartlegging av krill ble gjort ved hjelp av akustisk mengdemåling langs forhåndsdefinerte kurslinjer i utvalgte fjorder. De akustiske registreringene ble verifisert ved hjelp av tråling (Makroplanktontrål, Harstad-trål). De to utvalgte tobisområdene ble undersøkt ved hjelp av tobisskrape.

09.02. Avgang fra Bergen kl. 09:30. Det var mye vind på kysten og vi startet derfor i Hardangerfjorden. I Austevoll hadde vi plukket ut et rekefelt, men bunnen var for ujevn for tråling og det var masse blåser i området. Vi plukket opp en strømrigg i nærheten av Rosendal og tok CTD-stasjonen rett ved (H5_2) med full vannprøvetaking. Deretter steaming mot Osafjorden, hvor vi var fremme kl. 22:00, på det første krillområdet. Akustikken viste et belte av liv i overflaten. MultiNet virket ikke. Det ble tatt hal med Makroplanktontrålen og Harstad-trålen to steder i fjorden. Fangsten inneholdt en del krill og glassreker og en del små svarthå. Bunntråling var ikke mulig.

10.02. Resten av de faste CTD-stasjonene ble tatt på vei ut fjorden. Strømriggen ble satt ut igjen på samme sted. Deretter gikk vi inn i sundet ved Rosendal og tok et bunntrålhal (rekefelt «Dimmelsvik») og CTD. Halet var skittent med gammelt bruk, en del fisk og en liten dypvannsreke. På vei til Utsira bunntrålte vi på «Røværfjorden» (vinterfelt), anbefalt av fisker Bjørn Oskar Magnussen. Magnussen fortalte at nabofeltet «Røvær nord» er et typisk høstfelt som har vært mye brukt og som også burde være trygt å tråle på. Fangsten bestod av 3,9 kg reker, både store og små (8–9 mm CL). Vi var fremme på tobisfeltet ved midnatt.

11.02. Vi tok seks skrapehal på tobisfeltet ved Utsira, i på forhånd oppgitte posisjoner, med gode fangster på alle stasjonene (10–30 stk. på hvert hal). På vei nordover igjen ble det tatt CTD på «Røværfjorden». Deretter CTD og bunntrålhal rett sør av Bømlo («Raudholmane»). Vi trålte i rennen øst av rekefeltet, da bunnen så ut til å være ujevn i selve feltet. Tre rekefelt nord for Espevær ble sjekket da rekefisker Sigurd Jøsang hadde fortalt at det var blitt tatt gode fangster der: «Vest av Gissøya», «Holmeosen/Bekkjaneset» og «Geitungsosen», men bunnen var for dårlig til tråling. I Bømlafjorden tok vi den siste faste CTD-stasjonen i Hardangerfjorden (H8_2) og trålte rett ved. Ingen reker. I Etnefjorden gjorde tett snødrev det vanskelig å se eventuelle teiner. Bunnen var ujevn, men vi tok et kort hal på 10 minutter, og CTD på det dypeste stedet i fjorden. Pga. mulige anoksiske tilstander på bunnen ble trålfangsten fryst ned til UiB. Liten fangst, ingen torsk, én dypvannsreke. Krillstasjon i Åkrafjorden om natten, fra munningen og inn til Åkra (sikksakkurs). Det var problemer med MultiNet, og det ble bare tid til én krillstasjon. 170 kg av kronemaneten Periphylla periphylla i Makroplanktontrålen, men den stod hovedsakelig nær bunnen. I Harstad-trålen var det mest krill og brisling, og fire svarthå.

12.02. Rekefelt i Møkstrafjorden i Austevoll ble sjekket ut. Feltet nord i fjorden hadde ujevn bunn og det var krepsebruk der. Ingen bunntråling, men vi tok et CTD-hal med vannprøver (næringssalter og sporstoffer). For mye vind til å tråle på feltene «Sør av Marsteinen» og «Goltastein/Glesvær». Steaming til Masfjorden hvor vi var fremme ca. 15:00. CTD-stasjon M05 ble tatt, deretter krillstasjon (Makroplanktontrål og Harstad-trål) i dagslys, steaming videre innover fjorden og så faste CTD-stasjoner ut igjen, det ble samtidig kjørt sikksakk-kjøring. Tilbake på M05 ble det tatt hal med Harstad- og Makroplanktontrål, altså den samme krillstasjonen i dagslys og i mørke for å sammenligne. Tilbake ut Masfjorden og faste CTD-stasjoner.

13.02. Siste faste CTD-stasjon i Masfjorden ble tatt i 04:00-tiden. Et rekefelt i fjordmunningen («Øst av Holsnøy») kunne ikke tråles pga. et oppdrettsanlegg rett ved. I munningen av Fensfjorden tok vi tre faste CTD-stasjoner (VK039, VK043, S01). Det ligger to rekefelt nord for munningen («Djuposen v/Byrknes» og «Nord av Røytinga»). Vi fant ikke god bunn på «Djuposen» og endte med å ta et hal vest av feltet. Det ble et kort og dårlig hal, trålen lettet fra bunn flere ganger. Liten fangst. På Fonnes kai ved Mongstad ble Terje og Fabian satt av, og Kjell og Carl kom om bord. På vei ut igjen sjekket vi ut «Nord av Røytinga», men bunnen var for ujevn til tråling. Tre strømrigger i Sognesjøen ble tatt opp på første forsøk. Så prøvde vi å få tatt et bunntrålhal ved Eivindvik. På «Gulafjorden» ble vi hindret av kabler, krepsebruk, oppdrettsanlegg og ujevn bunn. På «Dingenesosen» var det hindringer, men vi skjøt av helt nord i feltet og trålte oss utover. Halet ble altså tatt nord for selve rekefeltet. Fangsten inneholdt mye P. periphylla, en stor vanlig uer, men ingen dypvannsreker. Deretter CTD med vannprøver fra bunn (næringssalter og sporstoffer). I Høyangsfjorden var det krillstasjon (nattstasjon). Sikksakk inn fjorden og en stasjon med alle tre redskaper. Harstad-trålen ble kjørt i de øverste 20 meter (nesten helt ren fangst av norsk storkrill). Det var mye mer krill i Harstad-trålen enn i Makroplanktontrålen. MultiNet fungerte, men flow’en virket ikke, slik at vannmengden gjennom hver sekk ikke kunne beregnes.

14.02. Vi var fremme i Sogndalsfjorden ved frokost, der vi tok to trålhal, ett fra Eidsfjorden og utover, og ett lenger ute i hovedfjorden. I forbindelse med det første halet ble det tatt tre CTD’er. Først én, deretter én til for å få vannprøve for O2, da det laveste O2-nivået på toktet så langt var i denne fjorden. Den tredje CTD’en ble tatt fordi flaskene lakk på nr. to. Ingen dypvannsreker. Veldig mye bruskfisk, >100 kg havmus i innerste hal, 25 pigghå i det ytterste. Mye hågjel. Innover Fjærlandsfjorden ligger det kabler på kryss og tvers, pluss et skipsvrak. Rekefisker Frode Kvamme, som fisket der for 15–20 år siden fortalte at det den gang fantes reke overalt i fjorden. De var hvite i skallet og han mente det kom av brevannet. Han fortalte at det var finest å tråle utenfor kraftlinjen, så da gjorde vi det. Ingen reker. CTD før halet, deretter fast stasjon F08 ved hiving (full vannprøvetaking). Steaming til bunnen av fjorden og så tok vi alle de faste CTD-stasjonene på vei ut igjen.

15.02. De faste CTD-stasjonene ble tatt på vei ut Sognefjorden. Om morgenen jobbet vi i Høyangsfjorden (krillstasjon ved dagslys). Sikksakk-kjøring til akustikk, deretter ett hal med Makroplanktontrålen, og to hal med Harstad-trålen, ett på ca. 40 meters dyp, og ett på 100 meters dyp. Det første inneholdt kun krill (pluss én manet), det andre kun laksesild, altså to adskilte lag i vannsøylen. Mellom de to halene med Harstad-trålen løsnet en skrue på trommelen, så vi ventet en halvtime mens det ble fikset. Det var NATO-øvelse i fjorden (en fregatt og en ubåt). Vi måtte holde oss langs nordsiden av fjorden. Fartøyene lå i nærheten av fast stasjon S06, så den stasjonen måtte kuttes. Etter S05 og S04 gikk vi nordover mot Førdefjorden. Trålte helt vest i feltet «Dalsfjorden Vilnesfjorden». Det ble satt ut tre strømrigger litt vest av det planlagte dumpingsområdet i Førdefjorden. Deretter fast CTD-stasjon FOFJ_08 rett i nærheten. Vi gikk så innover Førdefjorden og tok de faste CTD-stasjonene underveis.

16.02. Vi kom til det planlagte dumpingsområdet i Førdefjorden ved frokosttider der vi tok et trålhal (felt «Brufjorden») og en CTD med vannprøver (næringssalter og sporstoffer). Deretter faste CTD-stasjoner vestover (FOFJ_09 og 10), et nytt bunntrålhal i samme rekefelt (utenfor dumpingsområdet) og så de to ytterste faste CTD-stasjonene. Nordvest i feltet «Stavfjorden» tok vi et bunntrålhal (ingen reker) og CTD med vannprøve. I feltet nord for Stavfjorden, «Øst av Røringane», fant vi derimot ikke trålbar bunn. I Florø plukket vi opp rederisjef Inge André Utåker som skulle være med oss resten av toktet. Om kvelden steamet vi til Bremangerlandet og Vågsøy.

17.02. Tobisskraping frem til 07:00-tiden: tre hal rett vest av Vågsøy og fire hal rett vest av Bremangerlandet. Flau vind, rolig vugging, til tider fullmåneskinn. Opptil fire ulike silarter i samme hal ved Vågsøy: storsil, uflekket storsil, glattsil og havsil. Færre arter ved Bremangerlandet, men fine fangster begge steder. Ved Bremangerlandet fikk vi kun 1–3 liter sand i trålposen, og sanden inneholdt veldig mye annet liv, bla. mange små muslinger. Ved Vågsøy var det mye mer sand i trålposen. Ved frokosttid steamet vi tilbake gjennom Fåfjorden og inn i Frøysjøen. Første bunntrålhal ble tatt utenfor Svelgen (felt «Nordgulen»). Grunt hal, lavt O2-innhold. Jernverk inne i fjorden. Fangst ca. 1 kg dypvannsreker pluss en god del lysing, sei, hyse, lyr, men nesten ingen bruskfisk. På feltet «Ytre Nordalsfjorden», rett nord for Florø, fikk vi ikke trålt pga. dårlig bunn. Vi fikk tatt tre bunntrålhal til, først to på «Aldefjorden» – nordøst i feltet, og vest i feltet (sør for Værlandet), deretter «Lågøyfjorden» sent på kvelden. Det siste halet ble svært kort (3 minutter). Om natten tok vi tre hal med Harstad-trålen i Åfjorden, på 30, 100 og 200 meters dyp. De to øverste halene var dominert av hhv. norsk storkrill, og laksesild og storkrill, mens det dypeste halet hadde en mer blandet fangst.

18.02. Steaming til Bergen.

6 - Resultater

6.1 - Seilingsrute og stasjonsoversikt

I løpet av ti toktdøgn ble det tatt 80 CTD-stasjoner, 18 bunntrålstasjoner, 13 skrapetrekk på tobisfelt, 11 pelagiske trålstasjoner (Harstad-trål), 7 hal med Makroplanktontrål og 2 vellykkede hal med MultiNet med til sammen 11 prøver (Figur 6.1, Vedlegg 5).

Kartet viser seilingsruten fra Haugesund i sør til Måløy i nord (svart sammenhengende linje) med plasseringen av alle stasjonene. Sirkler er bunntrål, kryss er CTD, ruter er multinett, trekanter er pelagisk trål og firkanter er skrape.
Figur 6.1. Kart med seilingsruten og aktiviteter. Farge og form på stasjoner viser stasjonstype.

 


6.2 - CTD-stasjoner

6.2.1 - Oppsummering

Alle de faste CTD-stasjonene (Figur 4.1) ble tatt, med unntak av S06 i Sognefjorden. Det var militærøvelse i fjorden og militærfartøyene lå rett ved denne stasjonen. Totalt ble det tatt 80 CTD-stasjoner på hele toktet, 54 faste stasjoner og i tillegg 26 stasjoner i tilknytning til trålhal eller ekstra vannprøvetaking (Figur 6.2, Vedlegg 3, 4).

 

Kartet viser plasseringen av alle CTD-ene som ble tatt under toktet. I tillegg til de faste CTD-stasjonene vist i Figur 4.1 ble det tatt CTD i forbindelse med alle bunntrålhal og på alle krillstasjonene.
Figur 6.2. Posisjoner for alle CTD-hal på toktet, med CTD-stasjonsnummer fra toktet. Detaljer i Vedlegg 3.

 


6.2.2 - CTD-stasjoner

Bunntemperaturen i toktområdet lå på mellom 7,5 og 9°C, med de laveste temperaturene i de dypere delene av Hardangerfjorden og Sognefjorden og varmere bunnvann langs kysten. Tilsvarende bunntemperaturer er registrert i Skagerrak og Norskerenna i første kvartal (Søvik og Thangstad 2021). De to CTD-stasjonene med høyest bunntemperatur lå innerst i Fjærlandsfjorden og Førdefjorden (Figur 6.3). Bunnvannet på disse to stasjonene hadde også lav saltholdighet, men området med aller lavest saltholdighet i bunnvannet var Sogndalsfjorden. Bunnvannet i Sogndalsfjorden hadde også lavt O2-innhold, det samme gjaldt for bunnvannet i Etnefjorden og Nordgulen (Figur 6.3). Alle disse fjordene har grunne terskler.

 

Figuren viser tre kartutsnitt med henholdsvis temperatur (venstre), salinitet (midten) og oksygen (høyre) målt i bunnvannet på de ulike CTD-stasjonene. Fargesirkler representerer de enkelte CTD-stasjonene og gjengir resultatene gradert fra mørk til lys, der mørk har laveste verdier og lys har høyeste verdier.
Figur 6.3. Temperatur, salinitet og oksygeninnhold i bunnvannet på alle CTD-stasjonene.

 


6.2.3 - Snitt

Figurene 6.4 til 6.23 viser resultater for temperatur, salinitet og oksygenkonsentrasjon i hele vannsøylen fra CTD på de faste snittene i Hardangerfjorden, Masfjorden, Sognefjorden inkludert Fjærlandsfjorden og Førdefjorden, samt strømmålinger i Hardangerfjorden. Kartutsnitt er tatt med for de fjordene der CTD-stasjonene ligger så tett at nummereringen ikke er lesbar i Figur 4.1.

6.2.3.1 - Hardangerfjorden

 

Figuren viser et histogram som illustrer variasjonen i temperatur i vannsøylen (0-800 meter) innover i Hardangerfjorden (0-160 km inn i fjorden). Fargeskalaen representerer temperatur fra 14°C (rødt) til 5°C (fiolett). Det er høyest variasjon i de øverste 40-60 m, og ca. 7,5 – 8,5°C gjennom vannsøylen dypere enn 50 m. Kaldt overflatevann i hele fjorden.
Figur 6.4. Temperatursnitt innover i Hardangerfjorden.

 

 

Figuren viser et histogram som illustrer variasjonen i saltholdighet (‰) i vannsøylen (0-800 meter) innover i Hardangerfjorden (0-160 km inn i fjorden). Fargeskalaen representerer salinitet fra 35 ‰ (rødt) til 30 ‰ (fiolett). Det er størst variasjon i de øvre 30-40 m med laveste verdier innerst i fjorden og gradvis mer saltholdig utover i fjorden. Gjennom vannsøylen dypere enn 45 m er det > 34 ‰.
Figur 6.5. Salinitetssnitt innover i Hardangerfjorden.

 

 

Figuren viser et histogram som illustrerer variasjon i oksygeninnhold (ml/l) i vannsøylen (0-800 meter) innover i Hardangerfjorden (0-160 km inn i fjorden). Fargeskalaen representerer oksygeninnhold fra 7 ml/l (rødt) til 2 ml/l (fiolett). Overflatevannet i fjorden er O2-rikt (øvre 20-30 m), og vannsøylen blir gradvis mer O2 rik utover i fjorden.
Figur 6.6. Oksygennivå innover i Hardangerfjorden.

 

 

Figuren viser et punktdiagram med 31 målinger (punkter) som illustrerer hvordan temperaturen jevnt har økt fra 7,44°C i oktober 2018 til 7,53°C i februar 2023, i dypvannet ved stasjon H2_2 i Hardangerfjorden, like utenfor Rosendal.
Figur 6.7. Tidsserie for temperatur i dypvannet ved stasjon H2_2 i Hardangerfjorden fra februar 2018 til februar 2023. Temperaturen i dypvannet har økt jevnt siden målingene startet i 2018.

 

 

Figuren illustrerer strømforholdene gjennom vannsøylen (0 - 250 m dyp). Fargeskalaen representerer strømhastighet (m/sek) fra 0,25 m/sek (rødt) til -0,25 m/sek (fiolett). Det er størst variasjon og større strømhastigheter i de øvre 50 m, ellers jevnt 0,1 til -0,1 m/sek gjennom vannsøylen (dypere enn 100 m) med pulser av høyere strømhastighet.
Figur 6.8. Tidsserie fra strømriggen ved Rosendal fra januar 2021 til januar 2023. Strømhastighet er oppgitt i m/sek. Positive verdier (rødt) er inn fjorden mens negative (blå) er ut. Aksen er ca. 45 grader i forhold til nord (NNV).

 

6.2.3.2 - Masfjorden

 

Figuren viser et kartutsnitt med de faste CTD-stasjonene i Masfjorden og Fensfjorden. Stasjonene (punkter) ligger jevnt plassert fra innerst i Masfjorden og utover til Fensfjorden (10 stasjoner), to stasjoner i Fensfjorden og tre ved utløpet av fjorden.
Figur 6.9. Plassering av de faste CTD-stasjonene i Masfjorden og Fensfjorden.

 

 

Figuren viser et histogram som illustrer variasjonen i temperatur i vannsøylen (0-500 meter) utover i Masfjorden (0-35 km ut fjorden). Fargeskalaen representerer temperatur fra 17°C (rødt) til 5°C (fiolett). Det er høyest variasjon i de øverste 50-60 m, med gradvis kaldere overflatevann utover i fjorden, og ca. 7 – 8,5°C gjennom vannsøylen dypere enn 50 m.
Figur 6.10. Temperatursnitt utover i Masfjorden.

 

 

Figuren viser et histogram som illustrer variasjonen i saltholdighet (‰) i vannsøylen (0-500 meter) utover i Masfjorden (0-35 km ut fjorden). Fargeskalaen representerer salinitet fra 35 ‰ (rødt) til 24 ‰ (fiolett). Det er størst variasjon i de øvre 40 m med høyeste verdier innerst i fjorden og gradvis mindre saltholdig overflatevann utover i fjorden. Gjennom vannsøylen dypere enn 40 m er det > 33,5 ‰.
Figur 6.11. Salinitetssnitt utover i Masfjorden.

 

 

Figuren viser et histogram som illustrerer variasjon i oksygeninnhold (ml/l) i vannsøylen (0-500 meter) utover i Masfjorden (0-35 km ut fjorden). Fargeskalaen representerer oksygeninnhold fra 7 ml/l (rødt) til 2 ml/l (fiolett). Det innerste fjordbassenget har stor variasjon i O2-innhold gjennom vannsøylen, med lavere verdier enn 5 ml/l dypere enn 75 m. Det ytterste fjordbassenget er mer O2-rikt, med verdier mellom 5 og 6,5 ml/l gjennom vannsøylen.
Figur 6.12. Oksygennivå utover i Masfjorden.

 

6.2.3.3 - Sognefjorden

 

Figuren viser et kartutsnitt med de faste CTD-stasjonene i Sognefjorden og Fjærlandsfjorden. Stasjonene (punkter) ligger jevnt plassert fra innerst i Fjærlandsfjorden og utover til Sognefjorden (10 stasjoner) og 10 stasjoner i Sognefjorden (hvorav to ligger i Sognesjøen). Det ligger tre stasjoner helt ved utløpet av Sognefjorden, som er de samme ytterste stasjonene som i Figur 6.9 (utløpet av Fensfjorden). Det ligger tre strømrigger (blå firkanter) sør for Sula, som er der Sognefjorden går over i Sognesjøen.
Figur 6.13. Plassering av de faste CTD-stasjonene i Sognefjorden, inkludert Fjærlandsfjorden.

 

 

Figuren viser et histogram som illustrer variasjonen i temperatur i vannsøylen (0-1250 meter) innover i Sognefjorden (0-200 km inn i fjorden, men målingene går fra 0-120 km). Fargeskalaen representerer temperatur fra 14°C (rødt) til 5°C (fiolett). Det er høyest variasjon i de øverste 100 m, og kaldt overflatevann i hele fjorden. I fjordbassenget (dypere enn 200 m) er det ca. 6,5 – 7,5°C gjennom vannsøylen.
Figur 6.14. Temperatursnitt innover i Sognefjorden.

 

 

Figuren viser et histogram som illustrer variasjonen i saltholdighet (‰) i vannsøylen (0-1250 meter) innover i Sognefjorden (0-200 km inn i fjorden, men målingene går fra 0-120 km). Fargeskalaen representerer salinitet fra 35 ‰ (rødt) til 30 ‰ (fiolett). Det er størst variasjon i de øvre 75 m, og gjennom vannsøylen dypere enn 100 m er det > 34,5 ‰.
Figur 6.15. Salinitetssnitt innover i Sognefjorden.

 

 

Figuren viser et histogram som illustrerer variasjon i oksygeninnhold (ml/l) i vannsøylen (0-1250 meter) innover i Sognefjorden (0-200 km inn i fjorden, men målingene går fra 0-120 km). Fargeskalaen representerer oksygeninnhold fra 7 ml/l (rødt) til 2 ml/l (fiolett). Overflatevannet i fjorden er O2-rikt (øvre 20-30 m). I fjordbassenget fra 200-300 m dyp er O2 innholdet 5-5,5 ml/l og fra 300 m dyp der O2 innholdet 4-5 ml/l.
Figur 6.16. Oksygennivå innover i Sognefjorden.

 

6.2.3.4 - Fjærlandsfjorden

 

Figuren viser et histogram som illustrer variasjonen i temperatur i vannsøylen (0-300 meter) utover i Fjærlandsfjorden (0-30 km ut fjorden). Fargeskalaen representerer temperatur fra 14°C (rødt) til 3°C (fiolett). Det er relativt jevn dybdefordeling i temperatur langs hele fjorden med kaldt overflatevann og opp til 10°C på 20-30 m dyp. Deretter gradvis fra 9,5 til 8°C nedover i vannsøylen.
Figur 6.17. Temperatursnitt utover i Fjærlandsfjorden.

 

 

Figuren viser et histogram som illustrer variasjonen i saltholdighet (‰) i vannsøylen (0-300 meter) utover i Fjærlandsfjorden (0-30 km ut fjorden). Fargeskalaen representerer salinitet fra 35 ‰ (rødt) til 20 ‰ (fiolett). Det er relativt jevn dybdefordeling i salinitet langs hele fjorden, med laveste verdier i de øvre 25 m. Gjennom vannsøylen dypere enn 25 m er det > 33 ‰.
Figur 6.18. Salinitetssnitt utover i Fjærlandsfjorden.

 

 

Figuren viser et histogram som illustrerer variasjon i oksygeninnhold (ml/l) i vannsøylen (0-300 meter) utover i Fjærlandsfjorden (0-30 km ut fjorden). Fargeskalaen representerer oksygeninnhold fra 10 ml/l (rødt) til 2 ml/l (fiolett). Det er relativt jevn dybdefordeling i O2 innhold langs hele fjorden i de øvre 40 m med verdier på 6 – 7 ml/l. Dypere enn 50 m er O2 innholdet 4,5 til 6,5 ml/l gjennom vannsøylen, med gradvis høyere innhold utover i fjorden.
Figur 6.19. Oksygennivå utover i Fjærlandsfjorden.

 


6.2.3.5 - Førdefjorden

 

Figuren viser et kartutsnitt med de faste CTD-stasjonene i Førdefjorden. Stasjonene (punkter) ligger jevnt plassert fra innerst i Førdefjorden og utover (totalt 12 stasjoner), hvorav 3 stasjoner ligger der Førdefjorden møter Stavfjorden, og 2 ligger i Brufjorden.
Figur 6.20. Plassering av de faste CTD-stasjonene i Førdefjorden.

 

 

Figuren viser et histogram som illustrer variasjonen i temperatur i vannsøylen (0-350 m) innover i Førdefjorden (0-50 km inn i fjorden). Fargeskalaen representerer temperatur fra 14°C (rødt) til 3°C (fiolett). Det er høyest variasjon i de øverste 80 m med gradvis kaldere overflatevann utover i fjorden, og det er ca. 7,5 – 8,5°C gjennom vannsøylen dypere enn 100 m.
Figur 6.21. Temperatursnitt innover i Førdefjorden.

 

 

Figuren viser et histogram som illustrer variasjonen i saltholdighet (‰) i vannsøylen (0-350 meter) innover i Førdefjorden (0-50 km inn i fjorden). Fargeskalaen representerer salinitet fra 35 ‰ (rødt) til 20 ‰ (fiolett). Det er relativt jevn dybdefordeling i salinitet langs hele fjorden, med laveste verdier i de øvre 25 m. Gjennom vannsøylen dypere enn 50 m er det > 33 ‰.
Figur 6.22. Salinitetssnitt innover i Førdefjorden.

 

 

Figuren viser et histogram som illustrerer variasjon i oksygeninnhold (ml/l) i vannsøylen (0-350 meter) innover i Førdefjorden (0-50 km inn i fjorden). Fargeskalaen representerer oksygeninnhold fra 10 ml/l (rødt) til 2 ml/l (fiolett). De øvre 100 m blir jevnt rikere på O2 utover i fjorden. I det innerste bassenget (dypere enn 100 m) er O2 innholdet 4,5 til 3,5 ml/l gjennom vannsøylen, mens det i den ytre delen av fjorden er 6,5 til 5 ml/l.
Figur 6.23. Oksygennivå innover i Førdefjorden.

 

6.2.4 - Vannprøver

6.2.4.1 - Winkler-titrering, oksygenkalibrering og variasjon i oksygeninnhold

Winkler-titreringen muliggjorde eventuelle nødvendige korrigeringer på grunn av mulig drift av oksygensensoren på CTD’en. Sammenligningen mellom den Winkler-målte oksygenkontrasjonen og oksygenkonsentrasjonen rapportert fra CTD’en viste at alle målingene var presise og nøyaktige, noe som viser at oksygensensoren på CTD’en var godt kalibrert. Det var dermed et minimalt behov for korrigering. Det gjennomsnittlige avviket mellom CTD-verdiene og de Winkler-korrigerte oksygenkonsentrasjonene var -0,025 +/- 1,281 umol/kg (Figur 6.24). Det var lite som tydet på en økende sensordrift gjennom toktet (Figur 6.24). Den beregnede ligningen for kalibrering av konsentrasjonen av oppløst oksygen i umol/kg er y = -1,28 + 1,006x, og for oksygenkontrasjon i ml/l er ligningen y = -0,0295 + 1,006013x, der x er oksygenkontrasjonen rapportert fra CTD’en og y er den korrigerte oksygenkontrasjonen.

 

Figuren viser fire punktdiagram som illustrerer det gjennomsnittlige avvik mellom CTD-verdiene (rådata) og de Winkler-kalibrerte oksygenverdiene. Datapunkt som ble brukt i oksygenkalibreringen er vist som svarte punkt, mens uteliggere som ble antatt å være feilmålinger og utelatt fra kalibreringen, er vist som røde kryss. Kalibrerte verdier er sammenlignet med CTD-verdier (øverst til venstre), med stasjonsnummer (øverst til høyre), med Niskin-flasker (nederst til venstre og med trykk (nederst til høyre). Alle diagrammene viser lite avvik mellom CTD-verdier og de kalibrerte verdiene.
Figur 6.24. Gjennomsnittlig avvik mellom CTD-verdiene (rådata) og de Winkler-kalibrerte oksygenverdiene var minimal (< 1 umol/kg) (øverst til v.), og den gode sammenhengen mellom rådataene og de kalibrerte verdiene var konsistent for alle CTD-stasjonene (øverst til h.). Avvik per Niskin-flaske og ved økende trykk (db) er vist henholdsvis nede til v. og til h. Datapunkt som ble brukt i oksygenkalibreringen er vist som svarte punkt, mens uteliggere som ble antatt å være feilmålinger og utelatt fra kalibreringen, er vist som røde kryss.

 

Resultatene viste at bunnvannet i alle de undersøkte fjordene var relativt oksygenrikt. Det var ingen indikasjoner på hypoksiske tilstander på noen av CTD-stasjonene (Figur 6.25). Det kan se ut som om bunnvannet i bassengene i mange av fjordene på Vestlandet ble fornyet i løpet av 2021 (sen vår/tidlig sommer), noe som kan forklare de relativt høye oksygennivåene som ble observert på dette toktet. Vi observerte imidlertid at konsentrasjonen av oppløst oksygen i bunnvannet ble lavere jo lenger inn i fjordene vi kom.

 

Figuren viser et kartutsnitt til venstre og et diagram til høyre. Kartutsnittet viser oksygenkonsentrasjon på bunn for alle CTD-stasjonene (sirkler), der resultatene er illustrert med en fargeskala fra lys blå (250 umol/kg) til mørk blå (125 umol/kg). Diagrammet viser oksygenkonsentrasjonen for alle CTD-stasjoner hvor x-aksen viser oksygeninnhold (umol/kg) og y-aksen viser dybde fra 0-1200 m. Fargeskalaen indikerer her de ulike CTD-stasjonene, fra stasjon 1 (fiolett) til stasjon 80 (gul). Helt til venstre i diagrammet, er en vertikal stiplet linje som indikerer terskelverdien på hypoksi (60 umol/kg).
Figur 6.25. Oksygenkontrasjon på bunn (til v.) og vertikale profiler av oppløst oksygen (til h.) for alle CTD-hal på toktet. Den vertikale røde, stiplete linjen i høyre figur indikerer terskelverdi for hypoksi (60 umol/kg) og viser at alle CTD-stasjonene lå godt over dette nivået.

 

6.2.4.2 - Karbonatkjemi

pH lå generelt på 8 i overflaten og minket nedover i dypet. Den laveste verdien (<7,7) fant vi i bunnvannet på stasjon 186 i den indre delen av Sogndalsfjorden (Figur 6.26). Siden respirasjon forbruker oksygen og produserer CO2 er det en sterk positiv sammenheng mellom konsentrasjonen av oppløst oksygen og pH i vannet (Figur 6.27). Oksygenkonsentrasjonen forklarte nesten 98 % av variasjonen i den observerte pH’en over alle de 28 innsamlede vannprøvene (generalized additive model tilpasset vha. R-pakken mgcv).

Kalsiumkarbonat er en viktig bestanddel i skallet til mange sjødyr som koraller, blekkspruter, muslinger og snegler. Metningstilstanden til aragonitt og kalsitt er derfor økologiske relevante parametre. En metningstilstand mindre enn 1 betraktes som undermettet, og kalsitiske eller aragonitiske former av kalsiumkarbonat vil begynne å løses opp under slike forhold. Videre kan en lavere metningstilstand føre til at skalldyr må bruke mer energi på å bygge skallet. Resultatene våre viste at forholdene i toktområdet aldri var undermettet når det kom til kalsitt, og at for aragonitt var det kun tre vannprøver som var undermettet (Figur 6.28). Vannprøven med den laveste metningstilstanden for både kalsitt og aragonitt kom fra stasjon 186 i den indre delen av Sogndalsfjorden (Figur 6.28).

 

Figuren viser et kartutsnitt til venstre og et bilde med 9 diagrammer til høyre. Kartutsnittet viser de 9 CTD-stasjonene (punkter) der det ble tatt vannprøver til karbonatkjemianalyser, der hver av de 9 stasjonene (punkter) har egen farge. Bildet til høyre viser ett diagram for hver av de 9 stasjonene, der stasjon 148 er øverst til venstre og stasjon 217 er nederst til høyre, i stigende rekkefølge. Diagrammene viser pH-verdier (illustrert med punkter i samme farge som stasjonene på kartet) der X-aksene viser pH-verdi fra 7,7 til 8,1 og y-aksene viser dybde fra 0-1250 m. Det er 4 målinger (dyp) for hver stasjon.
Figur 6.26. CTD-stasjonsnummer og lokasjonene der vannprøvene til karbonatkjemianalysene ble tatt (til v.) og pH på forskjellige dyp i vannsøylen på de enkelte CTD-stasjonene (til h.). De forskjellige stasjonene har forskjellig farge. Prøvene ble tatt på følgende faste CTD-stasjoner: H5_2 (148), H2_2 (152) (Hardangerfjorden), S11 (198), S05 (204) (Sognefjorden), F08 (188) (Fjærlandsfjorden), FOFJ_04 (209) og FOFJ_10 (217) (Førdefjorden), samt i de to områdene som hadde lavest oksygeninnhold i bunnvannet (dvs. Etnefjorden (161) og den indre delen av Sogndalsfjorden (186)).

 

 

Figuren viser et punktdiagram der x-aksene viser oksygenkonsentrasjon (nedre x-akse umol/kg og øvre x-akse estimert ml/l) og y-aksen viser pH. Datapunktene tilsvarer målingene fra de 9 CTD-stasjonene vist i Figur 6.26, der hver stasjon har egen farge.
Figur 6.27. Sammenhengen mellom konsentrasjon av oppløst oksygen og pH for alle vannprøvene som ble tatt for karbonatkjemianalyser. Farge på datapunkter indikerer CTD-stasjon. Geografisk plassering av stasjonene er vist i Figur 6.26.

 

 

Figuren viser to punktdiagram: metningstilstand til kalsitt (øverst) og metningstilstand til aragonitt (nederst) for de 9 CTD-stasjonene vist i Figur 6.26. X-aksene viser henholdsvis metning av kalsitt (1,0 til 3,0) og metning av aragonitt (0,75 til 2,0), og y-aksene viser dybde fra 0-1250 m. En stiplet vertikal linje indikerer 1,0. Datapunktene indikerer de 9 CTD-stasjonene, der hver stasjon har egen farge. Det er 3 prøver som ligger på eller til venstre for den stiplete linjen, og som dermed er undermettet (aragonitt).
Figur 6.28. Metningstilstanden til kalsitt (øverst) og aragonitt (nederst) for alle stasjoner og dyp. Farge på datapunkter indikerer CTD-stasjon. Geografisk plassering av stasjonene er vist i Figur 6.26. Den stiplede vertikale, røde linjen indikerer Omega = 1, der Omega er lik metningstilstand. Prøvene til venstre for linjen er undermettet.

 

6.2.4.3 - Næringssaltanalyser (nitrat, nitritt, fosfat og silikat)

Generelt ble det målt høyere konsentrasjoner av nitrat i bunnvannet i indre deler av fjordene, mens høyere konsentrasjoner av nitritt i bunnvannet ble målt på stasjonene nærmere kysten eller offshore (Figur 6.29). Høyere konsentrasjoner av både fosfat og silikat ble målt i bunnvannet i de innerste delene av fjordene (Figur 6.29).

Sammenhengen mellom nitrat og nitritt var negativ, men noen grunne stasjoner hadde lave konsentrasjoner av både nitrat og nitritt (Figur 6.30). Konsentrasjonen av nitrat øker i dypere og mer oksygenfattig vann (Figur 6.30). Det var en sterk positiv lineær sammenheng mellom konsentrasjonen av nitrat og fosfat, der vannprøver med lavt oksygeninnhold hadde høye konsentrasjoner av både nitrat og fosfat (Figur 6.30). Det var også en positiv sammenheng mellom nitrat og silikat, selv om denne sammenhengen ikke var lineær; vannprøver fra større dyp og med lavt oksygeninnhold hadde høyere nitrat- og silikatkonsentrasjoner (Figur 6.30). Det var en negativ sammenheng mellom nitritt- og fosfatkonsentrasjoner og en positiv sammenheng mellom fosfat og silikat (Figur 6.30).

 

Figuren viser fire kartutsnitt over CTD-stasjonene med utvidet vannprøvetaking og alle bunntrålstasjonene. Punktene på kartet indikerer hver av stasjonene, og fargeskalaen på punktene går fra laveste verdi (umol/L) (mørk blå) til høyeste verdi (gul). Resultatene for nitrat er vist i kartutsnittet øverst i venstre, nitritt øverst til høyre, fosfat nederst til venstre og silikat nederst til høyre. Lengdegrad og breddegrad er oppgitt på x- og y-aksene på kartutsnittene.
Figur 6.29. Konsentrasjonen av nitrat, nitritt, fosfat og silikat i bunnvannet på de sju faste CTD-stasjonene med utvidet vannprøvetaking, på alle bunntrålstasjoner, samt i Masfjorden. Prøvene ble tatt på følgende faste CTD-stasjoner: H5_2 (148), H2_2 (152) (Hardangerfjorden), S11 (198), S05 (204) (Sognefjorden), F08 (188) (Fjærlandsfjorden), FOFJ_04 (209), FOFJ_10 (217) (Førdefjorden), og M05 (Masfjorden).

 

 

Figuren viser en samling av åtte punktdiagram som viser parvise sammenhenger mellom målte næringssaltkonsentrasjoner. Aksene viser konsentrasjon av de ulike næringssaltene (umol/l) som er sammenlignet, og datapunktene viser de ulike CTS-stasjonene. Delfigurene viser at konsentrasjonen av nitritt synker med økende nitratkonsentrasjon, konsentrasjonen av fosfat øker med økende nitratkonsentrasjon, konsentrasjonen av silikat øker med økende nitratkonsentrasjon, konsentrasjonen av fosfat minker med økende nitrittkonsentrasjon og konsentrasjonen av silikat øker med økende fosfatkonsentrasjon. Punktene er farget med en fargeskala fra gul til mørkeblå avh. av enten dyp eller O2-konsentrasjon, og figurene viser dermed sammenhengen med disse variablene også.
Figur 6.30. Sammenheng mellom målte næringssaltkonsentrasjoner, og dyp og oksygenkonsentrasjon.

 


6.2.4.4 - Sporstoffer

Figur 6.31 viser hvor vannprøvene for sporstoffanalysene ble tatt. Følgende grunnstoff ble ikke funnet i noen av vannprøvene: aluminium, arsenikk, kobolt, europium, lantan, nikkel, bly, vanadium og yttrium. Alle prøvene ble tynnet ut 1:10 før analysene, og det er mulig at sporstoff som ikke ble funnet, likevel var tilstede i svært lave konsentrasjoner som instrumentet ikke klarte å detektere etter uttynningen. Tabell 6.1 viser en oppsummering av minimum, maksimum og gjennomsnittlige konsentrasjoner for hvert av stoffene som ble funnet i vannprøvene.

 

Figuren viser et kartutsnitt med de 26 CTD-stasjonene (punkter) der det ble tatt vannprøver for sporstoffanalyse. Hver stasjon (fra 148 til 225) har sin egen farge.
Figur 6.31. CTD-stasjoner der det ble tatt vannprøver for sporstoffanalyser. Farge på datapunkter indikerer CTD-stasjon. Prøvene ble tatt på følgende faste CTD-stasjoner: H5_2 (148), H2_2 (152) (Hardangerfjorden), S11 (198), S05 (204) (Sognefjorden), F08 (188) (Fjærlandsfjorden), FOFJ_04 (209), FOFJ_10 (217) (Førdefjorden), og M05 (164) (Masfjorden), samt på alle bunntrålstasjoner.

 


Tabell 6.1. Minimum, maksimum og gjennomsnittlige konsentrasjoner for alle sporstoffene som ble funnet og målt under toktet. Ppm indikerer at konsentrasjonen er oppgitt i «parts per million» (deler per million) (mg/l) og ppb indikerer at konsentrasjonen er oppgitt i «parts per billion» (deler per milliard) (ug/l).
  Minimum Maksimum Gjennomsnitt
Bor (ppb) 3666 4461 4076
Barium (ppb) 0 23,3 0,271
Kalsium (ppm) 349,1 402,2 383
Krom (ppb) 0 47,3 1,6
Kopper (ppb) 0 26 8,477
Jern (ppb) 0 4152 120
Kalium (ppm) 324,4 376,7 357,9
Litium (ppb) 153,9 176,1 169,5
Magnesium (ppm) 1167 1349 1288
Mangan (ppb) 0 35,6 0,814
Natrium (ppm) 9557 11104 10637
Svovel (ppm) 781 927,3 878,2
Silisium (ppb) 0 706,2 189,5
Strontium (ppb) 6410 7480 7056
Sink (ppb) 0 32 0,37

 

 


6.3 - Biologiske data

6.3.1 - Bunndyp

Figur 6.32 viser fordeling av bunndyp for de 18 bunntrålstasjonene. Det grunneste bunndypet undersøkt på toktet, var på 43,6 meter (tobisfelt), og det dypeste det ble trålt på var 639 meter (MultiNet).

Figuren viser et histogram der x-aksen er bunndyp (100 til 400 m) og y-aksen viser antall bunntrålstasjoner per dybdekategori (fra 0 til 3 stasjoner per dybdekategori).
Figur 6.32. Histogram som viser bunndyp på alle bunntrålstasjoner med Campelen-trålen.

 

6.3.2 - Fangstsammensetning

Det ble registrert 131 arter og artsgrupper under toktet, inkludert kategorier som fremmedlegeme og tang og tare (Vedlegg 7). Noen av de registrerte kategoriene er imidlertid overlappende som langfingerkreps og trollhummer, eller delvis overlappende som glassreker, glassreke, rødglassreke og Pasiphaeidae. Campelen-trålen fanget det høyeste antallet arter/artsgrupper (Figur 6.33). På tobisfeltene vest av Vågsøy og Bremangerlandet var det en mye større artsrikdom enn på feltene ved Utsira. Mange av benthos-artene i skrapetrekkene ble bare bestemt til gruppe (f.eks. sjøstjerner, svømmekrabber, svamper, eremittkreps og børsteormer), så artsrikdommen i tobisskrapen var høyere enn det Figur 6.33 viser.

Havmus og kronemaneten P. periphylla dominerte fangstene mht. biomasse (Figur 6.34). Andre arter som dominerte fangstene i vekt var pigghå, svarthå, kolmule og norsk storkrill. På 2021-toktet i vestlandsfjordene var det P. periphylla som totalt dominerte den totale fangstvekten (Zimmermann mfl. 2021). P. periphylla ble best fanget av Makroplanktontrålen, som ble tauet fra bunn og opp til overflaten (skråhal), mens de største fangstene av norsk storkrill ble fanget av Harstad-trålen som ble tauet horisontalt i de øvre 50 metrene. En del svarthå stod pelagisk og ble fanget av Harstad-trålen. Laksesild forekom på flest stasjoner (30) (Figur 6.35), etterfulgt av norsk storkrill. Av større fisk var det svarthå som forekom på flest stasjoner, etterfulgt av havmus, hågjel og kolmule. Rekearten Dichelopandalus bonnieri (familie Pandalidae) forekom også på mange stasjoner. I november 2021 var glassreker den artsgruppen som forekom på flest stasjoner, mens svarthå, kolmule, laksesild og smørflyndre også ble tatt på mange stasjoner (Zimmermann mfl. 2021).

Shanon-Wiener diversitetsindeks ble beregnet for hvert trålhal, basert på andelen av hver art/artsgruppe i vekt (Figur 6.36). Indeksen beregner diversitet basert på antall arter og hvor jevnt antallet/biomassen er fordelt på artene. Artsdiversiteten var gjennomgående høyere på bunntrålstasjonene sammenlignet med de andre redskapene (Figur 6.36), men en del av benthosfangsten i tobisskrapetrekkene ble ikke opparbeidet til art slik at artsdiversiteten var høyere her enn det resultatene viser. Bunntrålstasjonen med den høyeste diversitetsindeksen var stasjonen i det planlagte deponiområdet i Førdefjorden. Diversiteten i området rett vest for det planlagte dumpingområdet var også blandt de høyeste på toktet. Andre bunntrålstasjoner med høy artsdiversitet lå i Etnefjorden, i Buefjorden (ved Lammetun), Aldefjorden (øst av Værlandet) og på rekefeltet «Røværfjorden» vest for Haugesund.

 

Figuren viser et linjediagram med kumulativt antall arter per antall stasjoner, per redskapstype. X-aksen viser antall stasjoner (fra 0 til 20) og y-aksen viser antall unike arter (0-100). De fire redskapstypene bunntrål (Campelen-trål), harstadtrål, makroplanktontrål og tobisskrape er representert med hver sin linje. Bunntrålen (Campelen-trålen) ligger øverst med ca. 95 unike arter, deretter Tobisskrapen med ca. 40 og Harstadtrålen og Makroplanktontrålen med ca. 30 unike arter hver.
Figur 6.33. Kumulativt antall arter per antall stasjoner, for alle redskapstyper. Arter er her det laveste taksonomiske nivået som ble bestemt og inkluderer noen artsgrupper (f.eks. sjøstjerner) som kan inkludere mer enn én art.

 

 

Figuren viser et horisontalt stolpediagram med de 20 artene med høyest forekomst basert på totalbiomasse (kg) på hele toktet, per redskapstype. De horisontale stolpene viser totalfangst (kg) per art og er satt sammen av fangstene fra bunntrål (svart), harstadtrål (blå) og makroplanktontrål (grønn). X-aksen viser total biomasse (0-430 kg) og y-aksen lister de 20 artene (fra øverst): blålange, rødpølse, spisskate, lysprikkfisker, smørflyndre, laksesild, sei, hyse, vassild, breiflabb, hågjel, lyr, skolest, lysing, norsk storkrill, kolmule, svarthå, pigghå, kronemanet og havmus. Arten med laveste totalfangst er blålange (ca. 15 kilo) og arten med høyeste totalfangst er havmus (ca. 410 kg).
Figur 6.34. De 20 artene med høyest forekomst basert på totalbiomasse på hele toktet, per redskapstype. Arter er her det laveste taksonomiske nivået som ble bestemt og inkluderer artsgruppen lysprikkfisker som kan inkludere mer enn én art. Figuren er basert på fangst fra 18 bunntrålstasjoner, 11 hal med Harstad-trål og sju hal med Makroplanktontrål.

 

Figuren viser et horisontalt stolpediagram over de 20 artene med høyest forekomst basert på antall stasjoner med forekomst, per redskapstype. De horisontale stolpene viser antall stasjoner per art og er satt sammen av bunntrål (svart), harstadtrål (lilla), makroplanktontrål (blå) og tobisskrape (grønn). X-aksen viser antall stasjoner (0-30) og y-aksen lister de 20 artene (fra øverst): Sergestes, rødpølse, lysprikkfisker, lysing, rødflekkglassreke, pigghå, nordlig lysprikkfisk, mudderreker, sølvtorsk, øyepål, vassild, smørflyndre, kolmule, hågjel, havmus, Dichelopandalus bonnieri, kronemanet, svarthå, norsk storkrill og laksesild. Arten med forekomst på færrest antall stasjoner (øverst) er Sergestes (13 stasjoner) og arten med flest antall stasjoner (nederst) er laksesild (30 stasjoner).
Figur 6.35. De 20 artene med høyest forekomst basert på antall stasjoner med forekomst, per redskapstype. Arter er her det laveste taksonomiske nivået som ble bestemt og inkluderer noen artsgrupper (mudderreker, lysprikkfisker, Sergestes) som kan inkludere mer enn én art. Figuren er basert på fangst fra 18 bunntrålstasjoner, 11 hal med Harstad-trål, sju hal med Makroplanktontrål og 13 skrapetrekk på tobisfelt.

 

Figuren viser et horisontal stolpediagram over Shannon-Weaver diversitetsindeks per stasjon, der stolpene viser de ulike redskapstypene bunntrål (svart), harstadtrål (lilla), makroplanktontrål (blå) og tobisskrape (grønn). X-aksen viser Shannon-Weaver diversitetsindeks (0,0 til 2,5) og y-aksen lister toktets stasjonsnumre fra det første nummeret nederst (22301) til det siste øverst (22349).
Figur 6.36. Shannon-Wiener diversitetsindeks per stasjon. Stasjoner uten diversitet (kun én art) vises ikke. På stasjon (serienummer) 22307 og 22310 ble det kun fanget havsil; på stasjon 22331 ble det kun fanget laksesild. De seks høyeste indeksene ble funnet vest av Haugesund (22306), i Etnefjorden (22315), Buefjorden (22332), det planlagte dumpingområdet i Førdefjorden (22333), vest i Førdefjorden (22334) og i Aldefjorden (22344).

 

6.3.3 - Artsfordelinger

Dypvannsreken ble funnet i større antall kun på to stasjoner på toktet: nordvest av Haugesund (rekefelt «Røværfjorden») og på rekefeltet «Nordgulen» ved Svelgen i Bremanger (Figur 6.37, Vedlegg 8, 9). D. bonnieri var jevnere fordelt utover hele toktområdet. Norsk storkrill ble også funnet i hele toktområdet. Krill ble først og fremst fanget i Harstad-trålen og forekom på alle krillstasjonene. Sjøkreps forekom på åtte av de 18 bunntrålstasjonene, også på stasjonene inne i Sognefjorden (Figur 6.38). Denne arten fanges generelt dårlig av bunntrål. To av de beste fangstene av skolest og breiflabb fikk vi i Førdefjorden, både i det planlagte deponiområdet og litt lenger vest i fjorden (Figur 6.38). Det var veldig lite torskefisk i fangstene, og torsk forekom ikke (Figur 6.39). Det ble tatt totalt ti blålange, hvorav to i det planlagte deponiområdet og to rett vest av deponiområdet. Brisling forekom først og fremst i pelagiske redskaper inne i Åkrafjorden og Osafjorden (Figur 6.40). Sild ble fanget både i pelagisk trål og i Campelen-trålen, både langt inne i fjordene og ytterst i Bømlafjorden. Kolmule fantes stort sett i hele toktområdet, med de største fangstene nord for Sognefjorden. Vassild, lysprikkfisk og øyepål forekom spredt over hele området (Figur 6.41). Det samme gjorde lysing, havmus og haifiskartene (Figurer 6.42, 6.43). Kronemaneten P. periphylla hadde også en vid utbredelse i hele toktområdet (Figur 6.42).

Figuren viser tre kartutsnitt med utbredelse i toktområdet for dypvannsreke (venstre), Dichelopandalus bonnieri i midten og norsk storkrill (høyre). Fangstene (kg/nm) er representert med sirkler med 5 ulike størrelser med verdiene 1 til 5, og har farge som representerer de ulike redskapstypene bunntrål (svart), pelagisk trål (blå) og tobisskrape (grønn).
Figur 6.37. Fangstfordeling skalert på standardisert fangstvekt (fangst i kg per trålt nm) for dypvannsreke, Dichelopandalus bonnieri og norsk storkrill.

 

 

Figuren viser tre kartutsnitt med utbredelse i toktområdet for sjøkreps (venstre), skolest (midten) og breiflabb (høyre). Fangstfordeling (kg/nm) er representert med sirkler med 3 ulike størrelser med verdiene 0,2 til 0,6 og har farge som representerer de ulike redskapstypene bunntrål (svart), pelagisk trål (blå) og tobisskrape (grønn).
Figur 6.38. Fangstfordeling skalert på standardisert fangstvekt (fangst i kg per trålt nm) for sjøkreps, skolest og breiflabb.

Figuren viser tre kartutsnitt med utbredelse i toktområdet for sei (venstre), lyr (midten) og blålange (høyre). Fangstfordeling (kg/nm) er representert med sirkler med 5 ulike størrelser med verdiene 0,25 til 12,5 og har farge som representerer de ulike redskapstypene bunntrål (svart), pelagisk trål (blå) og tobisskrape (grønn).
Figur 6.39. Fangstfordeling skalert på standardisert fangstvekt (fangst i kg per trålt nm) for sei, lyr og blålange.

 

Figuren viser tre kartutsnitt med utbredelse i toktområdet for brisling (venstre), sild (midten) og kolmule (høyre). Fangstfordeling (kg/nm) er representert med sirkler med 4 ulike størrelser med verdiene 1 til 4, og har farge som representerer de ulike redskapstypene bunntrål (svart), pelagisk trål (blå) og tobisskrape (grønn).
Figur 6.40. Fangstfordeling skalert på standardisert fangstvekt (fangst i kg per trålt nm) for brisling, sild og kolmule.

 


Figuren viser tre kartutsnitt med utbredelse i toktområdet for vassild (venstre), nordlig lysprikkfisk (midten) og øyepål (høyre). Fangstfordeling (kg/nm) er representert med sirkler med 4 ulike størrelser med verdiene 10 til 40, og har farge som representerer de ulike redskapstypene bunntrål (svart), pelagisk trål (blå) og tobisskrape (grønn).
Figur 6.41 Fangstfordeling skalert på standardisert fangstvekt (fangst i kg per trålt nm) for vassild, nordlig lysprikkfisk og øyepål.

 

 

Figuren viser tre kartutsnitt med utbredelse i toktområdet for kronemanet (venstre), havmus (midten) og lysing (høyre). Fangstfordeling (kg/nm) er representert med sirkler med 3 ulike størrelser med verdiene 100 til 300, og har farge som representerer de ulike redskapstypene bunntrål (svart), pelagisk trål (blå) og tobisskrape (grønn).
Figur 6.42. Fangstfordeling skalert på standardisert fangstvekt (fangst i kg per trålt nm) for kronemanet, havmus og lysing.

 


Figuren viser tre kartutsnitt for svarthå (venstre), pigghå (midten) og hågjeld (høyre). Fangstfordeling (kg/nm) er representert med sirkler med 3 ulike størrelser med verdiene 10 til 30, og har farge som representerer de ulike redskapstypene bunntrål (svart), pelagisk trål (blå) og tobisskrape (grønn).
Figur 6.43. Fangstfordeling skalert på standardisert fangstvekt (fangst i kg per trålt nm) for svarthå, pigghå og hågjel.

 

6.3.4 - Lengde og vekt i bunntrålhal

Bruskfiskartene havmus og hågjel var jevnt fordelt over alle størrelsesgrupper og begge kjønn, mens fangstene av svarthå og særlig pigghå var dominert av større individer (Figurer 6.44, 6.45). Hyse skilte seg ut med en stor overvekt av juvenil fisk i fangstene. Skolestfangstene var også dominert av små individer. Lengde-vekt forhold ble beregnet for ni arter (Figur 6.46).


Figuren viser 21 diagram med lengdefrekvensfordelinger av de 21 artene fra bunntrålen som har med minst 30 individmålinger. X-aksen viser lengde (cm) og varierer mellom de ulike artene fra 0,0-2,75 cm (dypvannsreke) til 0-90 cm (pigghå). Artene merket med stjerne er de som har informasjon om kjønn, og stolpene for disse er fordelt med blå (hann), grå (hunn) og gul (ikke bestemt). For de øvrige artene er stolpene gul (ikke bestemt kjønn). Diagrammene er listet som følger (fra øverst til venstre) dypvannsreke, gapeflyndre, havmus*, hyse, hågjel*, kolmule, kronemanet, laksesild, lusuer, lysing, lysprikkfisker, nordlig lysprikkfisk, norsk storkrill, pigghå*, rødpølse, skolest*, smørflyndre, svarthå*, sølvtosk, vassild og øyepål.
Figur 6.44. Lengdefrekvensfordelinger av alle arter med minst 30 individmålinger i Campelen-trålen. Frekvensfordelingen er per kjønn for de artene som har informasjon om kjønn.

 

Figuren viser 9 diagram med vektfrekvensfordelinger av de 9 artene fra bunntrålen som er registrert med minst 10 individmålinger. X-aksen viser vekt (g) og varierer mellom de ulike artene fra 0-150 g (sjøkreps) til 0-5000 g (hyse). Artene merket med stjerne er de som har informasjon om kjønn, og stolpene for disse er fordelt med blå (hann), grå (hunn) og gul (ikke bestemt). For de øvrige artene er stolpene gul (ikke bestemt kjønn). Diagrammene er listet som følger (fra øverst til venstre) havmus*, hyse*, hågjel*, kronemanet, pigghå*, rødpølse, sjøkreps*, skolest* og svarthå*.
Figur 6.45. Vektfrekvensfordelinger av alle arter med minst 10 individuelle vektmålinger i Campelen-trålen. Frekvensfordelingen er per kjønn for de artene som har informasjon om kjønn.

 

Figuren viser 9 punktdiagram med lengde-vekt forhold for de 9 artene med individuell lengde- og vektprøvetaking. X-aksen viser lengde (cm) og varierer mellom de ulike artene fra 0-6 cm (sjøkreps) til 0-90 cm (pigghå). Y-aksen viser vekt (kg) og varierer mellom de ulike artene fra 0,0-0,16 kg (sjøkreps) til 0-5 kg (hyse). Diagrammene er listet som følger (fra øverst til venstre) havmus, hyse, hågjel, kronemanet, pigghå, rødpølse, sjøkreps, skolest og svarthå.
Figur 6.46. Lengde-vekt forhold for alle arter med individuell lengde- og vektprøvetaking. Svarte punkter er lengde-vekt-målinger per individ mens blå linjer er trendlinjer (GAM smoother spline).

 

6.3.5 - Dypvannsreke

6.3.5.1 - Lengdefordeling

Lengdefordelingen av dypvannsreke viste forekomst av både 1-åringer (hanner) og eldre reker (hunner og hanner), men de minste rekene (2021-årsklassen) forekom kun på rekefeltet i sør (serienummer 22306) (Figur 6.47). 2021-årsklassen er en god årsklasse (ICES 2022a) som fra og med 2022 har dominert fangstene i Skagerrak og Norskerenna, men denne årsklassen var ikke til stede i rekeprøven fra Nordgulen (serienummer 22343), hvor rekrutteringen så ut til å være dårlig.

 

Figuren viser et histogram med lengdefordeling for dypvannsreke fra serienummer 22306 (svart) og nummer 22343 (oransje). X-aksen viser carapax-lengde (0-27 mm) og Y-aksen viser antall (0-60).
Figur 6.47. Lengdefordeling (carapaxlengde/ryggskjoldlengde i mm) av dypvannsreke på de to bunntrålstasjonene der arten forekom i litt større antall, serienummer 22306 (“Røværfjorden”) og 22343 (rekefelt “Nordgulen”). Den første modaltoppen består av 1-årige reker.

 

6.3.5.2 - Rekefelt

Informasjon om forekomst av dypvannsreke på de gamle kommersielle rekefeltene i Hordaland, Sogn og Fjordane og helt nord i Rogaland basert på dette toktet, det tilsvarende toktet i november 2021 (2021854), opplysninger fra en lokal rekefisker, Levi Vollan, samt én trålstasjon på HIs Reketokt i 2023 (2023006001) er vist i Vedlegg 8 og 9, med en oversikt over det undersøkte området i Figur 6.48. Tabell og kart i vedleggene viser felt hvor man har funnet dypvannsreke og felt hvor man ikke har kunnet tråle pga. ujevn bunn, kabler eller andre hindringer på bunn, krepsebruk og/eller oppdrettsanlegg. Fiskeridirektoratet har registrert 78 rekefelt i Hordaland og 74 i Sogn og Fjordane (inkludert ett rett nord for Stad som ikke lå inne i toktområdet) (Fiskeridirektoratets kartløsning), til sammen 156 felt, inkludert fire felt helt nord i Rogaland. På de 103 feltene som ble plukket ut, var det mulig å tråle på 52 (50,5 %), og av de trålte feltene ble det funnet dypvannsreke på 20 av feltene (38,5 %). Det er altså 104 rekefelt i fjordene på Vestlandet hvor man ikke har undersøkt om dypvannsreke finnes. På HI sine tokt har man funnet mer enn en håndfull reker kun på tre trålstasjoner (rekefelt), mens Levi Vollan fikk fangster i samme størrelsesorden på 10 av 14 trålbare felt; det kan imidlertid ikke utelukkes at en del av dette var D. bonnieri som lett kan forveksles med dypvannsreke (Figur 4.2).

 

Figuren viser et kart over rekeundersøkelser i Vestland fylke. På kartet er det merket av 7 kartutsnitt (røde ruter) bokstavert fra A til G som henviser til kart i Vedlegg 9. Røde prikker i kartutsnittene viser til bunntrålposisjoner.
Figur 6.48. Oversikt over rekeundersøkelser i Vestland fylke gjennomført av HI (tre forskjellige tokt) og lokal rekefisker Levi Vollan, der røde prikker viser bunntrålposisjoner. Bokstavkodene viser til kart i Vedlegg 9 med detaljer.

 

6.3.6 - Skolest

6.3.6.1 - Aldersfordeling

Otolittene fra skolest som ble fanget i området mellom Sognesjøen og Førdefjorden, viser en aldersfordeling med en overvekt av fisk i alderen 3–10 år, men også med noen 30–40 år gamle individer (Figur 6.49). De fleste yngre fiskene ble fanget på de to trålstasjonene i Førdefjorden, men aldersprøvene fra de to stasjonene i Åfjorden og Lågøyfjorden bestod av få individer og gir dermed ikke nødvendigvis et representativt bilde av aldersfordelingen til bestanden i disse fjordene.

 

Figuren viser et stolpediagram over aldersfordeling av skolest i Førdefjorden (svart), Lågøyfjorden (lilla) og Åfjorden (oransje). X-aksen viser alder (0-40 år) og y-aksen viser antall (0-6).
Figur 6.49. Aldersfordeling av skolest fra Åfjorden (rekefelt “Dalsfjorden Vilnesfjorden", serienummer 22332, 4 stk.), Lågøyfjorden (rekefelt “Lågøyfjorden”, serienummer 22346, 10 stk.) og Førdefjorden (rekefelt “Brufjorden”, serienummer 22333 (planlagt dumpingområde), 14 stk. og serienummer 22334 (vest i feltet), 20 stk.).

 

6.3.6.2 - Genetisk populasjonsstruktur

Det ble tatt genetiske prøver av 96 skolest fra de to bunntrålstasjonene i Førdefjorden, 16 individer fra det planlagte deponiområdet og 80 individer fra stasjonen lenger ute i fjorden, men bare 68 stykker ble med i analysen da det var loci som ikke fungerte for de resterende individene. Skolestprøvene fra Førdefjorden ble sammenlignet med tilsvarende, eldre prøver fra Skagerrak, Korsfjorden og Trondheimsleia (Figur 6.50).

 

Figuren viser et PCoA plott over den genetiske avstanden mellom skolest med fem dataplott merket som blå ruter (Førdefjorden, Trondheimsleia, Skagerak-01, Korsfjorden og Skagerak -16). Skagerak-01 og Korsfjorden ligger relativt tett på hverandre midt i plottet, mens Førdefjorden og Skagerrak-16 ligger langt mot venstre i plottet men henholdsvis i øvre og nedre del. I motsatt retning ligger Trondheimsleia, relativt midt i plottet lengst ut til høyre.
Figur 6.50. PCoA plott som viser den genetiske avstanden mellom skolest fra fire forskjellige steder langs norskekysten, basert på parvise sammenligninger mellom prøver (Fst), der de to aksene forklarer hhv. 37,2 og 32,9 % av variasjonen mellom prøvene. Figuren er basert på 68 individer fra Førdefjorden og omtrent det samme antallet individer fra hver av de andre prøvene.

 

6.3.7 - Krillstasjoner

6.3.7.1 - Mengder og lengdefordelinger

Norsk storkrill (Meganyctiphanes norvegica) dominerte krillfangstene på samtlige stasjoner. I tillegg ble det funnet innslag av Nematoscelis megalops i Masfjorden og Høyangsfjorden, samt Thysanopoda acutifrons i Osafjorden. De største forekomstene av norsk storkrill ble registrert på nattstasjoner i Høyangsfjorden og Åkrafjorden. Krillen stod da i de øvre 20 metrene, og horisontale trekk med Harstad-trål ga de største fangstene av krill (40 og 26,7 kg pr nm tauet distanse i hhv. Høyangsfjorden og Åkrafjorden). De laveste forekomstene av krill ble observert i Masfjorden, med lave trålfangster i både dag- og natthal (Figur 6.51).

Vertikalfordelinger ble observert ved hjelp av akustiske registreringer i forkant av samtlige krillstasjoner. To tydelige akustiske lag ble observert: et øvre lag på 10–50 meter som vertikalvandret gjennom døgnet, samt et mesopelagisk lag på 200–300 meters dyp. De største forekomstene av krill ble registrert i det øvre laget (horisontale trekk med Harstad-trål). Det mesopelagiske laget bestod vanligvis av en blanding av mesopelagisk fisk, krill og P. periphylla (fangster fra skråtrekk med Makroplanktontrål). Figur 6.52 viser et eksempel på akustiske registreringer fra Høyangsfjorden, der de største krillfangstene ble registrert i det øvre laget på ca. 20 meter.

Lengdefordelinger av M. norvegica for de to pelagiske trålene er vist i Figur 6.53. Harstad-trålen hadde bedre fangbarhet for større individer, mens Makroplanktontrålen hadde større andel av den minste størrelsesfraksjonen. De to trålene ble tauet i ulike dyp og er derfor ikke helt sammenlignbare. Norsk storkrill gyter i mars-juni, og blir kjønnsmoden etter 1 år ved ca. 27–35 mm størrelse. Individer 27–30 mm hører derfor sannsynligvis til 0-gruppe, og større individer hører til I-gruppe (2 år gammel) eller II-gruppe. Osafjorden skilte seg ut, ved å ha en større andel av små individer sammenlignet med de øvrige tre fjordområdene. En større andel av 0-gruppe (27–30 mm), og juvenile (<27 mm) i denne fjorden kan tyde på andre produksjonsforhold, eller at fjorden har en adskilt krillpopulasjon.


Figuren viser et stolpediagram over fangster av norsk storkrill der fjordene er listet langs x-aksen (fjord + dag eller natt) og y-aksen viser fangst (0-40 kg per trålt distanse (nautiske mil)). Stolpene viser data for de to pelagiske trålene harstad-trål (svart) og makroplanktontrål (grå).
Figur 6.51. Fangster av norsk storkrill (Meganyctiphanes norvegica) i to pelagiske tråler. Fangstene er normalisert mot tauet tråldistanse (kg/nm).

 

Akustikken viser to lag av liv i vannsøylen, et øvre lag dominert av krill og et dypere lag dominert av mesopelagisk fisk. Det øvre laget ble samplet vha Harstad-trålen, mens det dypere aget ble samplet vha. Makroplantontrålen.
Figur 6.52. Akustisk registrering ved krillstasjon i Høyangsfjorden, 15.02.2022 (nattstasjon).

 

 

Figuren viser 13 mindre stolpediagram over lengdefordelinger av norsk storkrill i trålgangster, per fjord, redkap og tid på døgnet. For Osafjorden (øverst til venstre) vises tre diagram med data fra henholdsvis harstadtrål, mesoplanktontrål 1 og 2. Fra Åkrafjorden (øverst til høyre) vises to diagrammer med data fra harstadtrål og krilltrål. Fra både Høyangsfjorden (nederst til venstre) og Masfjorden (nederst til høyre) vises fire diagram med data fra mesoplanktontrål dag og natt (øverst) og harstadtrål (dag og natt) nederst. Samtlige x-akser viser lengde (0,00-0,04 m), mens y-aksene varierer fra 0-30 % til 0-50 %.
Figur 6.53. Lengdefordelinger av norsk storkrill (Meganyctiphanes norvegica) i trålfangster, per fjord, redskap og tid på døgnet. Lengdefordelingene fra Osafjorden og Åkrafjorden er fra natt.

 

6.3.7.2 - Fangstsammensetning i pelagisk redskap

Andelen av de forskjellige artskategoriene i pelagisk trål varierte veldig fra fjord til fjord, mellom redskap (Harstad-trål og Makroplanktontrål) og mellom dag og natt (Figur 6.54). Harstad-trålen ble tauet horisontalt i det øvre akustiske laget (ca. 40–0 meter), mens Makroplanktontrålen ble trukket som skråhal fra bunn til overflate. Makroplanktontrålen fanget derfor en større andel av det mesopelagiske sjiktet. På nattestid var fangstene i Harstad-trålen i Høyangsfjorden og Masfjorden totalt dominert av norsk storkrill, Åkrafjorden var dominert av P. periphylla , mens fangstene i Osafjorden og Åfjorden var mer blandet. På dagtid stod mesopelagisk og pelagisk fisk høyere i vannsøylen og ble fanget i større grad av Harstad-trålen. Makroplanktontrålen som fisker fra bunn og opp til overflaten, hadde en annerledes fangstsammensetning enn Harstad-trålen, noe som var særlig tydelig i Masfjorden og Osafjorden der P. periphylla dominerte fangstene. Denne maneten må ha stått dypere i disse to fjordene sammenlignet med i Åkrafjorden. På det ene vellykkede MultiNet-halet i Høyangsfjorden ble følgende artsgrupper fanget:


0–20 meter: krill

50–120 meter: lysprikkfisk, glassreker, copepoder (hoppekreps), siphonoforer (klasse Hydrozoa)

200–250 meter: mysider, lysprikkfisk, siphonoforer, copepoder, og 1 stk. krill

 

Figuren viser to serier med diagram over fangstsammensetning i makroplanktontålen (nederst) og harstadtrålen (øverst) per artskategori i prosentandel av totalvekt, per fjord og tid på døgnet (natt/dag). Det gjelder Høyangerfjorden, Masfjorden, Osafjorden, Åfjorden og Åkrafjorden og artskategoriene er annet (burgunder), bruskfisk (lilla), krill (blå), mateter (grønn), mesopelagisk fisk (lys grønn) og pelagisk fisk (gul). X-aksene viser andel (0-100 %) og y-aksen viser natt (øverst) og dag (nederst).
Figur 6.54. Fangstsammensetning i Makroplanktontrålen og Harstad-trålen per artskategori i prosentandel av totalvekt per fjord og tid på døgnet (natt/dag).

 

6.3.8 - Tobisundersøkelser

Artssammensetningen i tobisskrapetrekkene varierte mellom de tre områdene som ble undersøkt, både når det gjaldt silarter og bifangst (Figur 6.55). På tobisfeltet ved Utsira var fangstene totalt dominert av havsil, og på én stasjon ble det fanget en rødspette på 670 g. På tobisfeltet ved Bremangerlandet var det havsil og glattsil i fangstene, samt veldig mye bifangst. På feltet ved Vågsøy, der de største fangstene ble tatt, var det derimot uflekket storsil og storsil som dominerte av silartene (i vekt), to arter som ikke ble fanget ved Utsira eller ved Bremangerlandet.

Ved Utsira var fangstene dominert av små havsil, mens fangstene ved Vågsøy og Bremangerlandet var dominert av større havsil og inneholdt omtrent ingen små individer (Figur 6.56).

 

Figuren viser et diagram over andel sil-arter og annet i tobisskrapefangster i prosentandel av totalvekt per tobisfelt. Diagrammet har en søyle for hver av de tre tobis-feltene Utsira, Bremanger og Vågsøy og y-aksen viser andel (0-100 %). Fargene viser annet (mørk blå), glattsil (lilla), havsil (rosa), storsil (oransje) og uflekket storsil (gul).
Figur 6.55. Andel silarter og annet i tobisskrapefangster i prosentandel av totalvekt per tobisfelt.

 

 

Figuren viser tre stolpediagram med lengdefordelinger av sil-arter i prosent, per tobisfelt. Et diagram for hver av tobisfeltene (totalprøvemengde N er oppgitt). Utsira (N=168), Bremanger (N=140) og Vågsøy (N=126). X-aksene viser lengde (0-40 cm) og y-aksene viser andel (0-40 %). Stolpene har farger som representerer glattsil (lilla), havsil (rosa), storsil (oransje) og uflekket storsil (gul).
Figur 6.56. Lengdefordelinger av silarter i prosent, per tobisfelt. Totalprøvemengde (N) er vist i hver figur.

 

6.3.9 - Miljø-fangst sammenligninger

Vi fant en positiv korrelasjon mellom antall arter og biomasse, og bunndyp (Figur 6.57), mens sammenhengen mellom antall og biomasse og hhv. bunntemperatur og O2-innhold i bunnvannet var mindre klar (Figurer 6.58, 6.59). Hvordan de forskjellige miljøvariablene påvirker fiskesamfunnet i fjordene er som nevnt del av et pågående mastergradsprosjekt. Den ene relativt gode rekefangsten vi fikk, var i Nordgulen, et basseng med et lavt O2-innhold (Figur 6.3). Fangsten var her, i tillegg til dypvannsreke, dominert av torskefisk, lysing og smørflyndre. Av bruskfisk fikk vi bare tre små hågjel i trålen. I Sogndalsfjorden, det andre av tre oksygenfattige basseng dekket av toktet, var det derimot bruskfisk som totalt dominerte fangstene, men øyepål, kolmule, hvitting, hyse, sølvtorsk og én kveite ble også fanget.

 

Figuren viser to punktdiagram med sammenhengen mellom bunndyp og artsdiversitet (til venstre) og totalbiomasse (uten kronemaneter, til høyre). X-aksene viser bunndyp (0-400 m) og y-aksene viser henholdsvis antall arter (18-35) og biomasse (0-160 kg).
Figur 6.57. Sammenhengen mellom bunndyp (meter) og artsdiversitet (venstre) og totalbiomasse (uten kronemaneter, høyre). Svarte punkter representerer observasjoner fra de 18 bunntrålstasjonene, blå linjer og grå områder viser trendlinjen basert på en lineær regresjon (gjennomsnitt og 95 % konfidensintervall).

 

 

Figuren viser to punktdiagram med sammenhengen mellom oksygeninnhold og artsdiversitet (til venstre) og totalbiomasse (uten kronemaneter, til høyre). X-aksene viser oksygeninnhold (3-6 umol/l) og y-aksene viser henholdsvis antall arter (18-35) og biomasse (0-160 kg). Punktene har farge som representerer bunndyp, og er skalert fra mørk blå (dypest) til gul (grunnest).
Figur 6.58. Sammenhengen mellom oksygeninnhold og artsdiversitet (venstre) og totalbiomasse (uten kronemaneter, høyre). Fargede punkter representerer observasjoner fra de 18 bunntrålstasjonene, blå linjer og grå områder viser trendlinjen basert på en lineær regresjon (gjennomsnitt og 95 % konfidensintervall). Bunndyp (meter) per trålstasjon er indikert med en fargeskala.

 

 

Figuren viser to punktdiagram med sammenhengen mellom temperatur og artsdiversitet (til venstre) og totalbiomasse (uten kronemaneter, til høyre). X-aksene viser temperatur (7,7-8,5°C) og y-aksene viser henholdsvis antall arter (18-35) og biomasse (0-160 kg). Punktene har farge som representerer bunndyp, og er skalert fra mørk blå (dypest) til gul (grunnest).
Figur 6.59. Sammenhengen mellom temperatur og artsdiversitet (venstre) og totalbiomasse (uten kronemaneter, høyre). Fargede punkter representerer observasjoner fra de 18 bunntrålstasjonene, blå linjer og grå områder viser trendlinjen basert på en lineær regresjon (gjennomsnitt og 95 % konfidensintervall). Bunndyp (meter) per trålstasjon er indikert med en fargeskala.

 

 

6.3.10 - Akustikk

Akustiske registeringer (NASC-verdier) langs seilingsruten var relativt jevne, med få større registeringer i noen områder, særlig utenfor Hardangerfjoren og Sognefjorden. Fordi den reflekterende biomassen stort sett består av en kompleks blanding av dyreplankton inkl. krill, pelagisk og mesopelagisk fisk og annet, og fordi det ble ikke trålt systematisk på registeringer, ble tolking av registeringer til artskategorier svært usikker utenfor de utvalgte fjordområdene for krillundersøkelser. Derfor vises her kun totale NASC-verdier (Figur 6.60). NASC-verdiene ble dessverre ved en feil ikke eksportert og lagret med 1 nm eller 0,1 nm oppløsning, men bare oppsummert per 5 nm over hele vannsøylen og alle artskategorier. Dette gjør det følgelig vanskelig i ettertid å studere patcher og endringer innenfor 5 nm intervaller.

På HIs tokt tolkes akustiske målinger, sammen med trål- eller håvfangster, ved hjelp av "Large Scale Survey System"-programvaren (LSSS) for å trekke ut informasjon om artsgrupper og arter. LSSS gir oss mulighet til å prøve ut flere metoder for å skille artsgrupper basert på artenes særegne refleksjonsegenskaper. Særlig ble det under toktet nyttig å studere de akustiske lagenes ulike relative responser på de ulike akustiske frekvensene 18 kHz, 38 kHz, 120 kHz og 200 kHz. For organismer uten svømmeblære (f.eks. plankton, krill) vil styrken på ekkoet øke med økende frekvens (Rayleigh tilbakespredning). Små fisk med svømmeblære, f.eks. laksesild og lysprikkfisk, vil kunne ha resonant tilbakespredning på lave akustiske frekvenser (18 kHz), og altså mye sterkere ekko på 18 kHz enn på høyere frekvenser (Korneliussen mfl. 2020). Tolkekategorier brukt og lagret under toktet var "Andre", "Krill", "Meso/Plankton", "Mesopelagisk", "Pelagisk" og "Plankton". “Meso/Plankton” ble mest brukt underveis i toktet, men i hovedområdene for krillundersøkelser forsøkte vi å skille “Mesopelagisk” og “Plankton”, og allokerte plankton til krill der vi hadde trålfangster å støtte oss til.

I de fire hovedområdene gjorde vi aktiv bruk av ekkoterskel (Sv-terskel – nedre grense i LSSS fargeskala). Dette er nyttig for å skille mellom fisk og dyreplankton, men også for å fordele sA (NASC) mellom fiskeslag. Som en standard så ble det etter støyfjerning tersklet til -70/-72 dB for å skille “Meso/Plankton” fra fisk i 10 meter bunnkanal. I vannsøylen over ble det tersklet hardt inntil frekvensresponsen ble stabil, og dersom 18 kHz responsen da var kraftigere enn for høyere frekvenser så ble gjenværende NASC allokert til mesopelagisk fisk. I Høyangsfjorden ble det registrert at 18 kHz frekvensen økte med lavere Sv-terskling, og det ble stilt spørsmål om dette kunne være en typisk frekvensrespons for siphonoforer (klasse Hydrozoa). Særlig MultiNet-hal i Høyangsfjorden ga stor støtte for ovenfor beskrevet måte å tolke akustikken, men også Harstad-trål og Makroplanktontrål når disse ble satt ut i de ulike dybdene man ønsket å identifisere (se kapittel 6.3.7). Målingene gjort med SIMRAD WideBand Autonomous Transceiver (WBAT) er når denne toktrapporten går i trykken, ennå ikke analyserte.

Figuren viser er kartutsnitt over registrert akustisk refleksjon langs seilingsruten. Registreringer er illustrert med sirkler med en fargeskala som representerer NASC skala, som er skalert fra 8000 (mørk blå/svart) til 0 (lys grønn).
Figur 6.60. Registrert akustisk refleksjon (nautical area scattering coefficient, NASC) langs seilingsruten. NASC-verdier ble oppsummert for 38 kHz per 5 nm over hele vannsøylen og alle artskategorier etter LSSS-prosessering og tolking, der alt som er støy, dårlig bunn og nautiske miler med tråling/CTD er fjernet. NASC-verdier er vist både ved fargeskala og størrelse på sirklene.

 

6.3.11 - Førdefjorden

Plasseringen av bunntrålstasjonene i Førdefjorden er vist i Figur 6.61. To av de tre bunntrålstasjonene med høyest diversitetsindeks på dette toktet var de to stasjonene i Førdefjorden (Figur 6.36); stasjonen med den høyeste diversitetsindeksen lå i det planlagte deponiområdet. Fire av totalt ti blålanger på toktet ble fisket i Førdefjorden, to i den ytre delen og to i det planlagte deponiområdet (alle hanner). Av dem var én umoden (32 cm lang), to modnende (70 og 77 cm) og én gytende (86 cm). Én pigghå ble fanget i det planlagte deponiområdet. Bambuskorall (Isidella lofotensis) ble tatt i bunntrålen på totalt fire stasjoner på dette toktet, deriblant de to i Førdefjorden. Denne arten forekom også i ytre kyststrøk vest for munningen av Førdefjorden (sørvest av Askrova) og i Buefjorden (vest av Lutelandet). Vedlegg 10 gir en oversikt over arter fanget i Førdefjorden både på dette toktet og på toktet i november 2021, samt fiskearter tatt i garn under undersøkelser i forbindelse med konsekvensutredning for utvinning av rutil i Engebøfjellet (Bjelland og Helle 2008).

Kartet viser passeringen av de tre bunntrålstasjonene i Førdefjorden på toktene i 2021 og 2022., som trålstreker, fra start- til stopposisjon. De to trålstasjonene i deponiområdet startet begge utenfor det planlagte området og ble avsluttet inne i deponiområdet
Figur 6.61. Plasseringen av de to bunntrålstasjonene i Førdefjorden vist som trålstreker som det ble trålt langsmed. Den korteste trålstreken viser stasjonen fra toktet i 2021 (toktnummer 2021854). Utstrekningen av det planlagte gruvedeponiområdet er vist med rosa farge.

 

7 - Diskusjon og konklusjoner

Mange av de samme artene som dominerte fangstene i bunntrålen på 2021-toktet (2021854) i vestlandsfjordene, var også dominerende i Campelen-trålen på dette toktet (Zimmermann mfl. 2021). Forskjellen i fangstsammensetning, som at reketrålen på MS Brattholm fanget mer glassreker, krill og lysprikkfisker, kan skyldes den vertikale åpningen på trålene, der den kommersielle trålen hadde en høyde på 14–20 meter, mens Campelen-trålen på dette toktet hadde en høyde på mellom 3,5 og 5 meter. Sei ble også fanget i større antall i den kommersielle reketrålen. Forskjellene i fangstsammensetningen mellom de to toktene kan også gjenspeile forskjellig fordeling av trålstasjoner i området, og/eller tid på året.

Fiskefangsten på dette toktet var dominert av bruskfisk, der havmus var den arten det ble fisket desidert mest av. Svarthå, hågjel og pigghå dominerte også fangstene, i antall og/eller vekt. Pigghå, som er vurdert som sårbar på Artsdatabanken sin rødliste for arter 2021 (Rødlista 2021), var arten med den tredje største totale fangstvekten. Dette skyldtes hovedsakelig to store fangster, på hhv. 20 og 82 kg. Den største fangsten ble tatt på en av de ytterste trålstasjonene rett sør for Værlandet, hvor trålen sannsynligvis traff en stor stim. Artikkelen til Tambs-Lyche (1987) er en faunistisk beskrivelse av fiskesamfunnet i Hardangerfjorden basert på tokt og andre undersøkelser i tidsrommet 1956–1963. Tambs-Lyche fant 126 marine fiskearter i fjorden, basert på innsamlinger ved bruk av bunntrål, line, strandnot, garn, ruser og teiner. Til sammenligning registrerte vi 59 fiskearter/-grupper fra bunntrål i hele toktområdet (Vedlegg 7). Svarthå, pigghå, hågjel og havmus ble også på 1950- og 1960-tallet funnet i hele Hardangerfjorden. I motsetning til våre resultater, fanget Tambs-Lyche også torskefisk som torsk, hyse, hvitting, lyr, sei, øyepål, kolmule og sypike i forskjellige typer redskap i hele Hardangerfjorden. For flere av disse artene (torsk, hyse, sei, lyr) oppgis det ikke om de er fanget spesifikt i bunntrål, og det er derfor vanskelig å slå fast om manglende funn (torsk) og til dels lave fangstrater på våre tokt skyldtes at artene er i sterk tilbakegang eller om de befinner seg på andre dyp og habitater enn der vi trålte. Vi fikk totalt ti eksemplarer av den sterkt truede blålangen (Rødlista 2021) (Vedlegg 7). Denne arten ble av Tambs-Lyche rapportert til å forekomme i alle deler av Hardangerfjorden. Forskjellen i antall arter kan kanskje også forklares med sesongvariasjoner. HI sine to tokt var i november og februar, mens kartleggingen på 1950- og 1960-tallet ble gjennomført gjennom hele året (Tambs-Lyche 1987). Lysingbestanden i ICES områdene 3, 4, 6, 7 og 8 (inkludert Skagerrak og Nordsjøen) har økt kraftig siden 2010-tallet (ICES 2022b), og sannsynligvis har bestanden i vestlandsfjordene også økt. I løpet av alle toktene i Hardangerfjorden på 1950- og 1960-tallet ble det kun fanget én hunn, i et laksegarn. Vi fanget totalt åtte individer på fire bunntrålstasjoner i Hardangerfjorden og 90 totalt i hele toktområdet. Toktet i 2021 (2021854) fanget derimot ikke lysing i Hardangerfjorden (på ni bunntrålstasjoner).

De to fjordtoktene til HI i 2021 og 2022 har vist at dypvannsreken har forsvunnet eller finnes i svært lave tettheter på veldig mange av rekefeltene i Vestland fylke. Flere av de undersøkte rekefeltene ligger i nasjonale laksefjorder (Vedlegg 8) (Zimmermann mfl. 2021). Av 156 rekefelt i Vestland fylke, inkludert 4 felt helt nord i Rogaland, har HI og rekefisker Levi Vollan til sammen trålt på ca. en tredel. Det kan ikke utelukkes at arten fremdeles finnes på noen av de feltene som ennå ikke har blitt undersøkt, slik vi også kom over enkelte felt med en viss mengde, men resultatene våre tyder på at det ikke lenger finnes kommersielle forekomster av arten i vestlandsfjordene. Rekefeltene langs norskekysten ble utforsket og beskrevet etter hvert som det kystnære fisket utviklet seg og bredde seg nordover, og flere felt på Vestlandet ble registrert allerede på 1920-tallet (Hjort og Ruud 1938). I nyere tid har Fiskeridirektoratet registrert rekefelt langs hele norskekysten gjennom intervjuer av lokale fiskere (Fiskeridirektoratets kartløsning). Dette er felt der det har foregått eller fortsatt foregår kommersiell tråling etter reker. I tillegg finnes det sannsynligvis utallige mindre, ikke-trålbare områder med reker (Zimmermann mfl. 2019). De fleste rekefeltene på Vestlandet ble registrert av Fiskeridirektoratet i 1988 eller 1995, noen ble også registrert på 2000-tallet (Vedlegg 8). Sannsynligvis ble det trålt etter reker i vestlandsfjordene på 1980- og 1990-tallet, noe også historiske landinger indikerer (Melaa mfl. 2022). Rekebestanden i Skagerrak og Norskerenna har ligget under føre-var nivået siden 2011, hovedsakelig pga. lav rekruttering, men 2021-årsklassen ser ut til å være en god årsklasse (ICES 2022a). Denne årsklassen var til stede på rekefeltet helt nord i Rogaland (“Røværfjorden”), men ikke i Nordgulen, hvor det ikke var noen 1-åringer i trålfangsten. Uten nærmere studier er det vanskelig å si noe om rekrutteringsdynamikken til Nordgulen i særdeleshet, og kystrekebestandene på Vestlandet generelt, men resultatene våre kan tyde på lokal rekruttering.

Norsk storkrill (Meganyctiphanes norvegica) dominerte krillfangstene på toktet. I tillegg ble det registrert enkelte forekomster av krillartene Nematoscelis megalops og Thysanopoda acutifrons. Norsk storkrill er vanligvis den dominerende krillarten i fjordene, og forekommer vanlig langs hele norskekysten fra Oslofjorden til Barentshavet. Toktet foregikk i forkant av gyteperioden for norsk storkrill, som i vestlandsfjorder er anslått å vare fra mars til juni (Wiborg 1971, Matthews 1973). I likhet med tidligere undersøkelser fant vi store variasjoner i forekomster av krill mellom nærliggende fjorder (Wiborg 1966, 1971, Matthews 1973, Kaartvedt og Svendsen 1990). På dette toktet ble de største forekomstene registrert i Høyangsfjorden og Åkrafjorden. Vi observerte dessuten forskjeller i størrelsesfordelinger mellom fjorder som kan tyde på variasjoner i produksjonsforhold mellom de ulike områdene. Vi registrerte større forekomster av krill i et øvre akustisk lag om natten, som indikerer at krill foretok vertikal døgnvandring. Imidlertid har tidligere studier vist at deler av populasjonen ikke vertikalvandrer om vinteren, men står igjen dypt i vannsøylen (Kaartvedt mfl. 1988). Trålfangstene viste at de akustiske lagene i varierende grad består av en blanding av ulike organismer (fisk, krepsdyr og maneter). Rene forekomster av krill ble observert i de øverste 20 metrene i noen av områdene, og mengdene av dette vil være mulig å estimere akustisk med relativ stor grad av nøyaktighet. WBAT-målingene (som ennå ikke er analyserte) vil kunne inneholde gode målstyrkemålinger av denne krillen som grunnlag for nøyaktige mengdemålinger.

Kronemaneten P. periphylla dominerte fangstene på begge fjordtoktene (Zimmermann mfl. 2021). Maneten er rapportert i store mengder fra fjorder på Vestlandet og nord til Bodø (James mfl. 2002, Sørnes mfl. 2007, Tiller mfl. 2014). På dette toktet fikk vi de største fangstene (22–179 kg) i Osafjorden, Åkrafjorden, i Nyhammarsundet i Sognesjøen og i Lågøyfjorden nord for Sula, altså både i indre fjordarmer og langs den ytre delen av kysten; den største fangsten var i Åkrafjorden. I november 2021 ble de største fangstene (26 kg til 3 tonn) tatt i Skånevikfjorden, Bjoafjorden og Ålfjorden i Sunnhordland, i Mangersfjorden og Lurefjorden i Nordhordland, i Gulafjorden, ytterst i Sognesjøen og i Dalsfjorden (Zimmermann mfl. 2021). Fangster på mer enn 100 kg ble tatt på alle stasjonene i Sunnhordland, samt i Lurefjorden som er kjent for sine forekomster av denne arten (James mfl. 2002, Sørnes mfl. 2007), men også ytterst i Mangersfjorden. P. periphylla kan utkonkurrere torskefisk som toppredator og spiser raudåte, fiskelarver samt brisling og småsild.

Førdefjorden var den mest artsrike fjorden av de undersøkte fjordene og kystområdene på dette toktet. Bunntrålstasjonen i det planlagte deponiområdet hadde 34 registrerte arter/artsgrupper og den høyeste artsdiversitetsindeksen av alle bunntrålstasjonene. Artsdiversiteten i Førdefjorden var høy også på toktet i november 2021 (2021854) (Zimmermann mfl. 2021); bunntrålstasjonen i det planlagte deponiområdet hadde den åttende høyeste indeksen av totalt 34 stasjoner. En undersøkelse av bløtbunnsfaunaen i Førdefjorden i forbindelse med konsekvensutredningen viste at tilstanden til bunndyrsamfunnet var god eller meget god, både innerst og ytterst i fjorden, og at arts- og individantall var høyere i Førdefjorden sammenlignet med fem andre vestlandsfjorder (Hardangerfjorden, Høyangsfjorden, Gloppen, Lurefjorden, Bjørnafjorden) (Rygg 2008). Tilsammen viser disse tre undersøkelsene at både bunndyr- krepsdyr- og fiskefaunaen i denne fjorden er blant de mest artsdiverse i undersøkte kyst- og fjordstrøk på Vestlandet. Blålange, pigghå og bambuskorall (Figur 6.1) ble fanget der (hhv. sterkt truet, sårbar og nær truet på Norsk rødliste 2021). Blålangen, som har vært rødlistet siden 2006, gyter om våren, og gytingen skjer tidligere i fjordene enn ute i havet. Våre resultater er den første vitenskapelige dokumentasjonen av rennende blålange i norske fjorder (Kristin Helle, pers. komm.), tidligere har dette vært rapportert av lokale fiskere. På toktet i 2021 ble det også fanget modnende blålange i det planlagte deponiområdet (en 94 cm lang hunn). Fangst av modnende og gytende blålange indikerer at gyting er sannsynlig i Førdefjorden. Bambuskorallen Isidella lofotensis er sannsynligvis endemisk i Norge, dvs. den forekommer kun i norske farvann (Buhl-Mortensen mfl. 2015). Forekomst av bambuskorallskogbunn i fjorden kan ikke utelukkes når arten er tilstede. Denne naturtypen står på Norsk rødliste 2021 som sterkt truet. Resultatene våre viser at skolest fra Førdefjorden, på tilsvarende vis som skolest i Trondheimsleia, skiller seg fra sørligere prøver i Korsfjorden og Skagerrak. Delaval mfl. (2017) konkluderte med at skolest i fjorder og langs kysten i Sør- og Vest-Norge utgjør egne separate populasjoner. Våre foreløpige resultater kan tyde på at det også i Førdefjorden finnes en egen genetisk populasjon av skolest. Da resultatene for Førdefjorden kun er basert på 4 loci (ut av 7) bør det imidlertid kjøres flere analyser før man trekker sikre konklusjoner om det finnes en egen genetisk bestand av skolest i Førdefjorden. Et fjorddeponi ved Vevring vil utradere habitatet til skolest, som er en dypvannsfisk, i denne delen av fjorden.

Bildet viser flere individer av bambuskorall
Figur 6.1. Bambuskorall (Isidella lofotensis) fra bunntrålstasjonen i Buefjorden, ved Lammetun (serienummer 22332).

 

8 - Videre studier

8.1 - Dypvannsreke

Dypvannsreke er utbredt langs hele norskekysten og utgjør en nøkkelart i økosystemet. Rekene beiter på plankton gjennom vertikale døgnvandringer og er selv et viktig byttedyr for mange arter bunnfisk, den binder dermed sammen bentiske og pelagiske deler av kystøkosystemene. Lokale rekefiskere har i mange år fortalt om minkende rekebestander langs deler av norskekysten. Da det ikke finnes noen systematisk overvåking av de dypere områdene i vestlandsfjordene og derfor heller ingen tidsserier, vet vi ikke når rekene forsvant fra dette området. En kombinasjon av landingsstatistikk (per statistisk lokasjon) og samtaler med lokaler fiskere er nødvendig for å tidfeste nedgangen i bestanden. Årsakene bak kollapsen kan være sammensatte, men en tidfesting vil gjøre det lettere å identifisere mulige årsakssammenhenger. Pga. den nåværende svært lave tettheten, må en rekolonisering av rekefeltene i vestlandsfjordene sannsynligvis måtte skje ved at rekelarver driver inn utenfra, dvs. fra den større bestanden i Skagerrak og Norskerenna. Modellering av rekelarvedrift bør gjennomføres for å undersøke forbindelsen mellom fjordfeltene og offshore-bestanden, samt variasjoner i innsig mellom år.

8.2 - Krill

Krill (Euphausiacea) har en viktig rolle i fjordøkosystemene, både som predator (på hoppekreps og alger) og som byttedyr for en rekke fiskearter, fugl og pattedyr. I løpet av 60-, 70- og 80-tallet ble det gjennomført flere enkeltundersøkelser av krill i noen fjorder. Imidlertid foregår det ikke regulær overvåking av krillbestander på kysten. Det er derfor ukjent hvordan klimarelaterte endringer, samt annen menneskelig påvirkning har påvirket bestandene av krill i fjordene de siste 40 årene. I tillegg er det en økende interesse for høsting på lavere trofisk nivå i norske kystområder, inkludert krill. Det er derfor behov for bedre kunnskap om mengder og produksjon av krill i kystområder. Et første steg til bedre kunnskapsgrunnlag om krillforekomster er å implementere krillprøvetaking på nåværende pelagiske tokt. Dette toktet viste at Harstad-trål og Makroplanktontrål egner seg godt for fangst av krill, og registrering av krill i fisketrål kan gi verdifulle data. Imidlertid vil det kreve en standardisering av prøvetaking og analyser. Resultatene fra toktet illustrerer at mengdeberegning av krillbestander er en av de største utfordringene og vil kreve utvikling av ny metodikk, men undersøkelsene våre viser at det vil være mulig. MultiNet med stor maskevidde viste gode resultater med hensyn til fangst av de yngre livsstadiene, men sampler relativt lite vannvolum. Pelagiske tråler bør derfor videreutvikles med multisampler for å gi kvantitative krillprøver fra ulike dyp. Dette er særlig viktig for krill i fjordsystemer, der ulike deler av populasjonen står på ulike dyp. I tillegg må de akustiske metodene videreutvikles, inkludert tolking av akustiske data bla. vha. frekvensresponsanalyser, estimering av målstyrke, samt bruk av tauede eller nedsenkbare akustiske sensorer (WBAT). De innsamlede WBAT-dataene fra toktet bør analyseres, gjerne i forbindelse med en studentoppgave.

8.3 - Tobis

Det er et stort behov for å få en bedre oversikt over geografisk fordeling og endring i mengde over tid av kystbestander av tobis, som er en nøkkelart i kystøkosystemene. I 2016 ble det publisert en oppsummering om tobis på Vestlandet og i Nordsjøen i perioden 1950–1990 basert på intervjuer av fiskere langs vestlandskysten (Tangen mfl. 2016). Et av formålene med studien var å skaffe historisk kunnskap om sammenhengen mellom de rike tobisfeltene ute i Nordsjøen og tobisen på kysten. På 1950- og 1960-tallet var det ganske vanlig at det enkelte år var store forekomster med tobis ved kysten. Flere observasjoner tyder på at tobisen drev inn fra havet som yngel, og da oppstod det rene «lemenår» ved kysten, der fugl og fisk kunne fråtse i matfatet. En tilsvarende «eksplosjon av tobis» oppstod i 2019, og det er tydelig at predatorene responderer veldig positivt på en slik endring i mattilbudet.

Tobisfeltet ved Utsira har vært kjent lenge. I en utvidet kartlegging av tobisområdene langs norskekysten viser dette toktet at man kan kombinere lokal kunnskap fra f.eks. snurrevadfiskere (som gjerne fisker torsk på sandbunn) og marine grunnkart som eksisterer for deler av kysten, for å identifisere tobisområder. Denne metodikken ble brukt med et vellykket resultat da HI identifiserte tobisfelt ved Bremangerlandet og Vågsøy som er beskrevet i denne rapporten. Det er et klart mål at kartleggingen av tobisområder skal fortsette fremover, og det er også et mål at man definerer noen referanseområder langs kysten som skal overvåkes jevnlig. Slik kan det etableres en tidsserie som kan brukes til å beskrive endringer i rekruttering, artsfordeling og bestandsstørrelse i kystbestandene av tobis.

9 - Takk

En stor takk til skipper Tom Ole Drange og mannskapet hans på RV Kristine Bonnevie for all hjelp med gjennomføringen av toktet. Det ble en del prøving og feiling, med tråling på ukjent og til dels dårlig bunn innimellom blåser og oppdrettsanlegg. Mannskapet på dekk anført av trålbas Frank Boska måtte håndterte fem forskjellige redskapstyper, pluss CTD’en.

Siri Aaserud Olsen, Trude Hauge Thangstad og Malin Lie Skage gjorde en kjempejobb med å opparbeide alle prøvene fra de forskjellige redskapene i løpet av toktet, mens Åse Husebø, Lisbet Solbakken og Rupert Wienerroither stod for opparbeiding og alderslesing av tobis på land i etterkant av toktet, samt kvalitetsikring av tobisarter. De to studentene, Sigrid Kjelstad og Carl Bukowski, var til veldig god hjelp i fiskelab’en og med vannprøvetakingen. Instrumentfolkene takkes for stor innsats med å få WBAT og MultiNet til å fungere.

Tusen takk til Hege Øverbø Hansen som aldersbestemte alle skolestene, og til Geir Dahle som analyserte skolestgenetikkprøvene og laget PCoA-plottet i rapporten.

Nyansatte Joakim Skjefstad på rederi ble en nøkkelperson i arbeidet med å få lagt inn sedimentkart for området i Olex-versjonen på broen, som egentlig er for gammel.

Rekefiskerne Bjørn Oskar Magnussen, Sigurd Jøsang og Olav Dale hjalp oss velvillig med nyttig informasjon om bunnforhold og trålemuligheter på rekefeltene ved Utsira, ved Bømlo og på Austevoll, mens pensjonert rekefisker Frode Kvamme delte masse nyttig kunnskap om rekefeltene i Sogn og Fjordane med oss.

Tobisfisker Geir Kenneth Eriksen hjalp oss med posisjoner for skrapehal på feltet ved Utsira, mens fisker Bjørn Årdal tipset oss om mulige tobisfelt ved Vågsøy og Bremangerlandet, basert på egne observasjoner.

Rekefisker Levi Vollan som har prøvd seg på rekefiske på Vestlandet, lot oss velvilligst få bruke sine erfaringer og fangstopplysninger fra rekefelt i 2022 i denne rapporten.

Arnt Johnsen på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sjekket våre på forhånd utplukkede rekefelt langs hele vestlandskysten opp mot opplysninger om gamle minefelt, dumpingsområder for ammunisjon og skytefelt og bidro slik til at vi bare trålte i sikre områder.

SIO oksygen-titreringssystemet ble velvillig lånt ut til toktet av Kristin Jackson-Misje på Geofysisk institutt på Universitetet i Bergen.

Takk til Terje van der Meeren som laget Figur 6.61.

Vi skylder alle en stor takk for at toktet ble så vellykket som det ble!

10 - Referanser

Aksnes, D.L., Aure, J., Johansen, P.-O., Johnsen, G.H. og Salvanes, A.G.V. 2019. Multi-decadal warming of Atlantic water and associated decline of dissolved oxygen in a deep fjord. Estuarine, Coastal and Shelf Science 228. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2019.106392

Bergstad, T.A., Johannessen, T., Nilssen, T.A., Barrett, R.T. 2013. Fagrapport for tobis (Ammodytidae) på norskekysten - Miljødirektoratet. M5-2013. 20 pp. https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2013/juli-2013/fagrapport-for-tobis-ammodytidae-pa-norskekysten/

Bjelland, O. og Helle, K. 2008. Dypvannsfisk i Førdefjorden. Sannsynlighet for miljøkonsekvenser for bestander av dypvannsfisk som følge av dypvannsdeponi av gruvegang fra rutil-utvinning i Engebøfjellet, Naustdal kommune. Rapport fra Havforskningen 2008-9. 11 pp. https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen/2008/2008-9_hi-rapp_pdf_til_web

Brattegard, T., Høisæter, T., Sjøtun, K., Fenchel, T. and Uiblein, F. 2011. Norwegian fjords: From natural history to ecosystem ecology and beyond. Marine Biology Research 7(5): 421–424. https://doi.org/10.1080/17451000.2011.561355

Buhl-Mortensen, L, Olafsdottir, S.H., Buhl-Mortensen, P., Burgos, J.M. and Ragnarsson, S.A. 2015. Distribution of nine cold-water coral species (Scleractinia and Gorgonacea) in the cold temperate North Atlantic in light of bathymetry and hydrography. Hydrobiologia 759: 39–61.

Delaval, A., Dahle, G., Knutsen, H., Devine, J. and Salvanes, A.G.V. 2017. Norwegian fjords contain sub-populations of roundnose grenadier Coryphaenoides rupestris, a deep-water fish. Marine Ecology Progress Series 586: 181–192. https://doi.org/10.3354/meps12400

Fiskeriråd fra Havforskningsinstituttet. 2022. Kystbrisling (Sprattus sprattus) i Hardangerfjorden (omr-lok 08–15, 20, 21), Sognefjorden (28–39), Nordfjord (28–36) og Trondheimsfjorden (7–25, 26, 27). https://www.hi.no/resources/Kystbrisling-rad-2022.pdf

Hjort, J. og Ruud, J.T. 1938. Rekefisket som naturhistorie og samfundssak. Fiskeridirektoratets skrifter. Serie Havundersøkelser Vol. V, No. 4. 158 pp.

ICES. 2022a. Joint NAFO\ICES Pandalus Assessment Working Group (NIPAG). ICES Scientific Reports. 4:38. 25 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.19692181

ICES. 2022b. ICES Advice 2022 – hke.27.3a46-8abd – https://doi.org/10.17895/ices.advice.19448012

James, G., Tiemann, H. and Båmstedet, U. 2002. Development and biology of Periphylla periphylla (Scyphozoa: Coronatae) in a Norwegian fjord. Marine Biology 141: 647–657.

Johnsen, E., Sørhus, E., de Jong, K., Lie, K.K. og Grøsvik, B.E. 2021. Kunnskapsstatus for havsil i norsk sone av Nordsjøen. Rapport fra Havforskningen nr. 2021-33. 44 s. ISSN:1893-4536. https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-33

Kaartvedt, S., Aksnes, D.L. and Aadnesen, A. 1988. Winter distribution of macroplankton and micronekton in Masfjorden, western Norway. Mar. Ecol. Prog. Ser. 45(1/2): 45–55.

Kaartvedt, S. and Svendsen, H. 1990. Advection of euphausiids in a Norwegian fjord system subject to altered freshwater input by hydra-electric power production. J. Plank. Res. 12(6): 1263–1277.

Korneliussen, R., Gjøsæter, H., Ona, E., Skaret, G., Salthaug, A. og Knutsen, T. 2020. Prosedyre for tolkning av data fra ekkolodd. Havforskningsinstituttet, versjon 1.0. 55 pp.

Matthews, J.B.L. 1973. Ecological studies on the deep-water pelagic community of Korsfjorden, western Norway. Population dynamics of Meganyctiphanes norvegica (Crustacea, Euphausiacea) in 1968 and 1969. Sarsia 54: 75–90.

Melaa, K.W., Zimmermann, F., Søvik, G. and Thangstad, T.H. 2022. Historic landings of northern shrimp (Pandalus borealis) in Norway. Data per county for 1908–2021. Rapport fra havforskningen nr. 2022-24. 31 pp. www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-en-2022-24

Rygg, B. 2008. Dyrelivet på bunnen av Førdefjorden og bunnsedimentenes sammensetning.  Undersøkelser i 2007. Rapport L.NR. 5625-2008. 26 pp. https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/bitstream/handle/11250/214133/5625-2008_200dpi.pdf?sequence=1

Rødlista 2021. Norsk rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/

Skaala, Ø. (Guest Editor), Sjøtun, K. (Guest Editor), Dahl, E. (Guest Editor), Husa, V. (Guest Editor), Bjørge, A. (Guest Editor) and Uiblein, F. (Editor) 2014. Interactions between salmon farming and the ecosystem: Lessons from the Hardangerfjord, western Norway, Marine Biology Research 10(3): 199–202. https://doi.org/10.1080/17451000.2013.840730

Sørnes, T.A., Aksnes, D.L., Båmstedt, U. and Youngbluth, M.J. 2007. Causes for mass occurrences of the jellyfish Periphylla periphylla: a hypothesis that involves optically conditioned retention. Journal of Plankton Research 29: 157–167.

Søvik, G. og Thangstad, T. 2020. Toktrapport. Reketokt i Norskerenna og Skagerrak januar 2020. Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 15036294/Nr. 3 – 2021. 55 pp. https://www.hi.no/hi/publikasjoner/toktrapporter/2021/reketokt-i-norskerenna-og-skagerrak

Søvik, G. and Thangstad, T.H. 2021. Results of the Norwegian Bottom Trawl Survey for Northern Shrimp (Pandalus borealis ) in Skagerrak and the Norwegian Deep (ICES Divisions 3.a and 4.a East) in 2021. NAFO SCR. Doc. 21/001. 38 pp.

Søvik, G., Dalpadado, P., Falkenhaug, T., Sævik, P.N., Jenssen, M., Larsen, M., Hannisdal, R., Rønning, J., Olsen, S.Aa., Samuelsen, O., Agnalt, A.-L., Thangstad, T.H., Danielsen, H.E.H., Grøsvik, B.E., Hatland, S., Bruvik, A., Tjensvoll, T., Couillard, F.D. og Korneliussen, P.-A. 2021. Døde og strandete krepsdyr - Nitti tilfeller rapportert til Havforskningsinstituttet i perioden 2014–2020. Rapport fra Havforskningen 2021-3. 312 pp. ISSN:1893-4536. www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-3

Tambs-Lyche, H. 1987. The natural history of the Hardangerfjord. Sarsia 72(2): 101–123. doi: 10.1080/00364827.1987.10419709

Tangen, M., Hamre, J., Johnsen, E., Nakken, O., Nedreaas, K., Tangen, Ø., and Ågotnes, P. 2016. Tobis ved Kunnskapsstatus for havsil i norsk sone av Nordsjøen 7 - Referanser 37/44 Vestlandet og i Nordsjøen 1950 - 1990. 22 pp. https://imr.brage.unit.no/imr-xmlui/handle/11250/2440934 (Accessed 9 January 2020).

Tiller, R.G., Mork, J., Richards, R., Eisenhauer, L., Liu, Y., Nakken, J.-F. and Borgersen, Å.L. 2014. Something fishy: Assessing stakeholder resilience to increasing jellyfish (Periphylla periphylla) in Trondheimsfjord, Norway. Marine Policy 46: 72–83.

Vaquer-Sunyer, R. and Duarte, C.M. 2008. Thresholds of hypoxia for marine biodiversity. PNAS 105(40): 15452–15457.

Wiborg, K.F. 1966. Undersøkelser av krill (lyskreps) i Hardangerfjorden og tilstøtende områder, samt på stasjon M i Norskehavet. Fiskets Gang 41: 754–761.

Wiborg, K.F. 1971. Investigations on euphausiids in some fjords on the west coast of Norway in 1966–1969. Fiskeridirektoratets skrifter. Serie Havundersøkelser 16, 10–35.

Zimmermann, F., Nedreaas, K.H., Thangstad, T.H. og Søvik, G. 2021. Kartlegging av bunnfisk og reker på rekefelt i vestlandsfjorder (toktnummer 2021854). Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN: 15036294/Nr. 16-2021. 41 pp. https://hi.no/hi/publikasjoner/toktrapporter/2021/kartlegging-av-bunnfisk-og-reker-pa-rekefelt-i-vestlandsfjorder--toktrapport-nr.-16-2021

Zimmermann, F., Søvik, G. og Thangstad, T.H. 2019. Kunnskapsstatus rekefelt langs norskekysten. Rapport fra havforskningen nr. 2019-15. 13 pp. www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2019-15

11 - Vedlegg

11.1 - Vedlegg 1. Tråljournal (2022603)

Fartøy: RV Kristine Bonnevie. Bunntrål nr.1629, Harstadtrål 320 nr. 1601 og Krilltrål nr. 1703.

Periode: 09.02 – 18.09.2022 Gir: KB

Campelen 1800 nr. 1629

Høyde 3,8–4,2 m. Døravstand 50–52 m.

Trålen rigget med Thyborøn 7a dører. Warp: 24 millimeter

Strapping: plassert på 100 m, lengde 10m

Sviper: 40 m, 20 mm bunnsviper 40 m, 16 mm 2x20 m oversviper.

Innersekk montert og Nordsjørigging

17 tauinger, ingen fastkjøring eller riving.

Harstadtrål 320 nr. 1601

Rigget med 60 m dyneema over og under sviper.

Thyborøn 7a dører

Høyde 16–18 m. Dørspredning: 50–54 m.

Ingen riving eller problemer.

Mellomsviper forlenget med 1,5 m (pga. nye hanefotforlengelser på 12 m)

11 tauinger

Krilltrål nr. 1703

Rigget med 60 meter dyneema over og under sviper

70 kg lodd brukt på begge sider i spissen av undertelne

Dører: Thyborøn 7a

Høyde ca. 5 m. Varierende dørspredning fra 45–70 m da denne blir brukt i «V» hal.

Streppetau på 8,2 m i vingespissene

7 tauinger. Ingen riving, streppetau slitnet i vingespisser ellers ingen problemer.

Tobis-skrape

13 tauinger. Noe slitasje på tauverk i bunnen på ramme, ellers ok.

 

Trålbas Frank Boska


11.2 - Vedlegg 2. Prøvetakingsinstruks

HAL MED CAMPELEN-TRÅL

Hele fangsten, inkludert benthos, opparbeides til art/artsgruppe. Usikre eksemplarer fryses for senere identifisering av taksonom. Alle arter/artsgrupper veies (totalvekt). Representativ lengdeprøve (30 stk.) av alle arter fisk Legg inn koder i Biotic Editor for:
Bunnfiskprøvetaking: torsk, hyse, sei, blålange, lange, breiflabb, kveite, brosme, skolest og event. vanlig uer

Individprøvetaking: lengde, kjønn, modning, individvekt av alle fisk i listen over, inntil 20 fisk av hver art per stasjon

Alder: 20 otolitter av hver art per stasjon når fangsten splittes i to delprøver (torsk, hyse, sei, vanlig uer, breiflabb, kveite, lange, blålange, skolest), og bare 10 otolitter per art per stasjon når det bare er en størrelsesgruppe. Ingen otolitter av brosme

Mageprøve: inntil 10 fisk av hver art per stasjon (alle artene nevnt øverst pluss av andre, tallrike for eksempel pigghå, svarthå)

Gonadeprøve: gonadeprøve av alle blålangehunner på formalin

Steingonader: frys ned eventuelle «steingonader» av brosme (hard rogn)

Blåkjeft: frys ned eksemplarer av blåkjeft (til Arild Folkvord på UiB)

Brosme og blålange: frys ned vevsprøver for analyser av innhold av kvikksølv

Del fisken opp i to delprøver dersom fangsten inneholder masse småfisk samt noen få store individer. For den store fisken telles/måles ALT, mens fra småfisken tas det ut et subsample som veies/måles.

Prøvetype = 20 (representativ lengde-/ individprøvetaking) for artene i listen, ellers Prøvetype 10 (repr. lengdeprøve)

Aldersmedium = 2 (otolitter)

Aldersmedium breiflabb = 5 (finnestråle + otolitter)

Mage = 2 ( fryseprøve)

Fryseprøver = 1 (artsidentifisering) hvis man er usikker på art

Fryseprøver = 2 (til mattrygghetsanalyse: kvikksølvinnhold)

Fryseprøver = 4 (til eksterne: blåkjeft)

Rekeprøvetaking: En prøve av alle rekearter (+ krill) (23 kg) sorteres til art/gruppe. Alle Pandalidae reker, glassreker og krill sorteres til art, mens mudderreker sorteres til gruppe. Totalvekten av alle reker fordeles på art/gruppe etter andel i rekeprøven.

Sjøkreps: individvekt, lengde, kjønn, spesialstadium av alle individ

Prøvetype = 90 for andre evertebratarter enn dypvannsreke og sjøkreps

Prøvetype = 92 (individprøve) legges inn automatisk ved import av reke- og sjøkrepslengdemålinger

Annet: Legg inn alle arter med totalvekt og antall.

Benthosarter bestemmes til lavest mulig taksonomisk nivå

Periphylla: hjelm-bredde (diameter) og individvekt av 20 individer

Prøvetype = 90

Diameter for Periphylla: kode A

Hypoxiske/anoxiske fjorder (Etnefjorden, Sogndalsfjorden?)

Frys opptil 10 individer av hver art i trålen i separate plastposer for hhv.:

Hai og havmus

Skolest

Mesopelagisk fisk

Bentiske evertebrater

Torskefisk

Fryseprøver = 4

Genetikkprøver av torsk:

Om mulig opparbeid torsken først slik at ikke fisken blir liggende lenge før genetikkprøve tas

Merk prøveglass med serienummer

Vevsprøve = 3 (målart + genetikk)

Genetikkprøver av reke:

Ta vevsprøve av halemuskel av opptil hundre reker (hunner) fra fangst med mange nok individer, fra en indre lokalitet. Det er med rør/bokser til to slike prøver.

Vevsprøve = 3

Genetikkprøver av bruskfisk:

Pigghå, hågjel

Klipp bit av finne

Ependorfrørene merkes 1100, på lokket av esken skrives det på art og serienummer for hvert rør.

Sjeldne arter eller arter med usikker arts ID – ta bilde og genetikkprøve

Vevsprøve = 3

 

HAL MED CAMPELEN-TRÅL: BRUSKFISK

  Art Prøve Legg inn koder i Biotic Editor for:
Haier Pigghå

Lengde, vekt, kjønn + spesialstadium*

Aldersprøve (2. pigg+virvel) – frys**

Genetikkprøve

Prøvetype = 20

Aldersmedium = 9 (pigg + ryggvirvel)

Svarthå

Lengde, vekt, kjønn: 20 per stasjon

Prøvetype = 20

Fryseprøver = 3 (til andre formål internt)

Hågjel + småflekket rødhai

Lengde, vekt, kjønn: alle per stasjon

Frys alle hele individer**

Prøvetype = 20

Fryseprøver = 3

Alle andre arter

Lengde, vekt, kjønn: alle per stasjon

Prøvetype = 20

Havmus Havmus

Lengde, vekt, kjønn: 20 per stasjon

Dobbeltsjekk artsidentifikasjon***

Prøvetype = 20

Skater Storskate, svartskate

Lengde, vekt, kjønn: alle per stasjon

Frys alle individer** (hvis den er død allerede)

Hvis den er levende, ta bilder av hele individ og detaljer

Prøvetype = 20

Fryseprøver = 3

Piggskate

Lengde, vekt, kjønn: alle per stasjon

Frys alle individer**

Prøvetype = 20

Fryseprøver = 3

Alle andre arter

Lengde, vekt, kjønn: 20 per stasjon

Prøvetype = 20

Eggkapsler Registrer

Prøvetype = 51 (fylt)

Prøvetype = 50 (tomt)

* Modningsguide for bruskfisk; ** Fryseprøver: i pose, merkes med tokt, art og stasjonsnummer; *** Morphological and morphometric traits – Chimaera sp. (“havmuser”)

 

HAL MED HARSTAD-TRÅL

Hele fangsten opparbeides til art/artsgruppe. Usikre eksemplarer fryses for senere identifisering av taksonom. Alle arter/artsgrupper veies (totalvekt). Representativ lengdeprøve (30 stk.) av alle arter fisk Legg inn koder i Biotic Editor for:
Fiskprøvetaking:

Mageprøve: inntil 10 fisk av brisling og sild per stasjon (makrell?)

Del fisken opp i to delprøver dersom fangsten inneholder masse småfisk samt noen få store individer. For den store fisken telles/måles ALT, mens fra småfisken tas det ut et subsample som veies/måles.

Prøvetype 10

Mage = 2

Fryseprøver = 1

Rekeprøvetaking En prøve av alle rekearter (23 kg) sorteres til art/gruppe. Alle Pandalidae reker, glassreker og krill sorteres til art, mens mudderreker sorteres til gruppe. Totalvekten av alle reker fordeles på art/gruppe etter andel i rekeprøven.  
Krillprøvetaking:

Totalvekt av krill i fangsten noteres. Ved store fangster tas det ut en delprøve av krill (registrer vekt)

All krill i delprøven lengdemåles og sorteres til art

Prøvetype 91 (repr. lengdeprøve)

 

HAL MED MAKROPLANKTONTRÅL

Hele fangsten opparbeides til art/artsgruppe.  Totalvekt av hver artsgruppe  
Ved store fangster av krill tas det ut en delprøve av krill (vekt)

Artsbestemmelse og lengdemåling av minimum 100 individer

Den lengdemålte delprøven veies og fryses for videre opparbeiding i land (kjønn og livsstadium)

Prøvetype = 92

Fryseprøver = 3

 

HAL MED TOBISSKRAPE

Hele fangsten fryses og tas med til land for opparbeiding der  
På land:

Totallengde og individvekt på opptil 100 individer per silart

Alder, kjønn, modningsstadium og magefylling på opptil 25 individer per silart

Prøvetype = 20

Aldersmedium = 2

Fryseprøver = 3

 


11.3 - Vedlegg 3. CTD-stasjoner

Vedleggstabell 1. Oversikt over alle CTD-stasjonene tatt på toktet, med fjord, posisjon, dyp (meter), dato og klokkeslett. CTD-nummer på toktet er oppgitt, samt nummereringen (navn) av de faste CTD-stasjonene. I kommentarfeltet er det notert bl.a. hvilket serienummer CTD-stasjonen ble tatt i sammenheng med.
Fjord Navn Lat N Lon Ø Dyp (m) CTD Dato Kl. Kommentar
Hardangerfjorden H8_2 59 35,72 5 15,72 404 160 11.02. 13:18 Ytterst i Hardangerfjord-snittet. Serienr. 22314
Hardangerfjorden H7_2 59 44,45 5 30,38 340 157 10.02. 17:24  
Hardangerfjorden H6_2 59 55,07 5 45,15 502 156 10.02. 15:30  
Hardangerfjorden H5_2 60 00,68 5 54,99 652 148 09.02 15:36  
Hardangerfjorden H4_2 60 09,12 6 04,73 629 154 10.02. 10:09  
Hardangerfjorden H3_2 60 15,55 6 11,43 554 153 10.02. 08:45  
Hardangerfjorden H2_2 60 23,40 6 20,43 806 152 10.02. 06:42  
Hardangerfjorden H1_2 60 27,20 6 34,30 783 151 10.02. 05:13 Innerst i Hardangerfjord-snittet (Utne)
Fensfjorden M11 60 49,80 5 03,40 536 176 13.02. 03:08 Ytterst i Masfjordsnittet (Fensfjorden)
Fensfjorden M10B 60 46,50 5 12,10 437 175 13.02. 01:58  
Masfjorden M10 60 47,00 5 16,30 131 174 13.02. 01:19  
Masfjorden M09 60 48,40 5 19,10 107 173 13.02. 00:35  
Masfjorden M08 60 49,50 5 20,80 290 172 13.02. 00:08  
Masfjorden M07 60 51,00 5 20,90 420 171 12.02. 23:36  
Masfjorden M06 60 52,20 5 22,10 456 170 12.02. 23:05  
Masfjorden M05 60 52,30 5 25,00 478 164 12.02. 15:38 Pelagisk hal. 22318-22321
Masfjorden M04 60 52,90 5 28,40 281 166 12.02. 18:09  
Masfjorden M03 60 52,50 5 29,70 179 169 12.02. 20:14  
Masfjorden M02 60 52,00 5 30,60 184 168 12.02. 19.44  
Masfjorden M01 60 52,30 5 32,80 183 167 12.02. 19:02 Innerst i Masfjordsnittet (Matre)
Vest av Gulen VK039 60 51,46 4 41,00 435 177 13.02. 04:41  
Vest av Gulen VK043 60 53,55 4 38,57 233 178 13.02. 05:23  
Sognefjorden S01 60 55,94 4 39,80 525 179 13.02. 06:01 Ytterst i Sognefjordsnittet
Sognefjorden S02 61 00,68 4 51,15 421 227 18.02. 07:39  
Sognefjorden S03 61 05,10 5 02,93 168 226 18.02. 06:34  
Sognefjorden S04 61 05,27 5 13,98 1069 205 15.02. 14:48  
Sognefjorden S05 61 02,89 5 24,66 1249 204 15.02. 12:51  
Sognefjorden S06 61 05,11 5 33,42 1253       Ikke tatt pga. ubåt rett ved posisjon
Sognefjorden S07 61 07,31 5 43,23 1242 201 15.02. 04:59  
Sognefjorden S08 61 08,66 5 55,25 1263 202 15.02. 06:28  
Sognefjorden S09 61 07,70 6 05,44 1257 200 15.02. 02:05  
Sognefjorden S10 61 06,83 6 17,49 1232 199 15.02. 00:04  
Sognefjorden S11 61 05,92 6 28,59 1178 198 14.02. 22:48 Midtveis i Sognefjordsnittet (Vik)
Fjærlandsfjorden F10 61 10,86 6 34,21 807 197 14.02. 21:18 Ytterst i Fjærlandsfjordsnittet
Fjærlandsfjorden F09 61 13,69 6 34,09 290 196 14.02. 20:22  
Fjærlandsfjorden F08 61 16,08 6 37,95 219 188 14.02. 15:32  
Fjærlandsfjorden F07 61 18,28 6 40,55 209 195 14.02. 19:27  
Fjærlandsfjorden F06 61 19,79 6 41,91 174 194 14.02. 19:00  
Fjærlandsfjorden F05 61 21,31 6 43,96 169 193 14.02. 18:30  
Fjærlandsfjorden F04 61 22,47 6 44,42 157 192 14.02. 17:14  
Fjærlandsfjorden F03 61 23,61 6 44,80 110 191 14.02. 17:39  
Fjærlandsfjorden F02 61 24,29 6 45,02 102 190 14.02. 17:14  
Fjærlandsfjorden F01 61 24,86 6 45,27 72 189 14.02. 16:42 Innerst i Fjærlandsfjordsnittet
Førdefjorden FOFJ_12 61 34,12 4 58,76 293 219 16.02. 13:02 Ytterst i Førdefjordsnittet
Førdefjorden FOFJ_11 61 31,28 5 07,67 249 218 16.02. 11:58  
Førdefjorden FOFJ_10 61 29,44 5 12,93 288 217 16.02. 10:05  
Førdefjorden FOFJ_09 61 29,25 5 17,94 334 216 16.02. 09:20 Bunntrål. Serienr. 22334
Førdefjorden FOFJ_08 61 29,03 5 22,88 330 207 15.02. 22:59  
Førdefjorden FOFJ_07 61 28,39 5 26,14 254 214 16.02. 05:58  
Førdefjorden FOFJ_06 61 27,77 5 26,27 46 213 16.02. 05:33  
Førdefjorden FOFJ_05 61 27,54 5 27,73 276 208 16.02. 23:31  
Førdefjorden FOFJ_04 61 27,13 5 32,56 405 209 16.02. 00:10  
Førdefjorden FOFJ_03 61 28,25 5 38,66 314 210 16.02. 01:30  
Førdefjorden FOFJ_02 61 29,97 5 43,07 251 211 16.02. 03:18  
Førdefjorden FOFJ_01 61 29,12 5 48,14 82 212 16.02. 04:00 Innerst i Førdefjordsnittet
Osafjorden       98-183 149 09.02. 21:29 Pelagisk hal. Serienr. 22301-22302
Osafjorden       270 150 10.02. 01:15 Pelagisk hal. Serienr. 22303-22304
ved Rosendal       164 155 10.02. 14:27 Bunntrål. Serienr. 22305
Røvær       122-170 158 11.02. 06:25 Bunntrål. Serienr. 22306
sør av Bømlo       340-360 159 11.02. 07:52 Bunntrål. Serienr. 22313
Etnefjorden       188 161 11.02. 17:03 Bunntrål. Serienr. 22315
Åkrafjorden       133-550 162 11.02. 21:14 Pelagisk hal. Serienr. 22316-22317
Møkstrafjorden       130 163 12.02. 07:13 Ikke noe bunntrål pga. dårlig bunn
          165 12.02. 17:18 CTD-hal for å få vann fra dyp
Fensfjorden       270 180 13.02. 08:41 Bunntrål. Munningen av fjorden. Serienr. 22322
Dinganesosen       218-280 181 13.02. 18:53 Bunntrål. Serienr. 22323
Høyangsfjorden         182 13.02. 23:28 Pelagisk hal. Serienr. 22324-22325
Sogndalsfjorden       260 183 14.02. 08:20 Bunntrål. Indre del av fjorden. Serienr. 22326
Sogndalsfjorden       120-132 184 14.02. 08:45 Bunntrål. Ytre del av fjorden. Serienr. 22327
Sogndalsfjorden         185 14.02. 10:27 O2-målinger på dypest sted i anoksisk fjord.
Sogndalsfjorden         186 14.02. 10:54 Ekstra hal siden flaskene lakk på st. 185
Fjærlandsfjorden         187 14.02. 13:47 Bunntrål. Serienr. 22328
Høyangsfjorden       223 203 15.02. 08:00 Pelagisk hal. Serienr. 22329-22331
Dalsfjorden         206 15.02. 18:23 Bunntrål. Serienr. 22332
Førdefjorden         215 16.02. 08:21 Bunntrål. Serienr. 22333
Stavfjorden         220 16.02. 15:59 Bunntrål. Ytterst i fjorden. Serienr. 22335
Svelgen         221 17.02. 09:26 Bunntrål. Serienr. 22343
Øst av Alden         222 17.02. 18:12 Bunntrål. Serienr. 22344
Sør av Værlandet         223 17.02. 20:04 Bunntrål. Serienr. 22345
Lågøyfjorden         224 17.02. 23:00 Bunntrål. Serienr. 22346
Dalsfjorden         225 18.02. 00:12 Tatt for ekstra vannprøver

 

11.4 - Vedlegg 4. Vannprøver

Vedleggstabell 2. Oversikt over alle vannprøvene som ble samlet inn på toktet, med dato, CTD-stasjonsnummer, dyp (i meter), prøvetype (O2, næringssalt, karbonat, sporstoff), fjord, type stasjon og eventuelle kommentarer. Type stasjon var enten utvidet vannprøvetaking på en fast CTD-stasjon (“utvidet”), vannprøvetaking (næringssalt, sporstoff) i forbindelse med en bunntrålstasjon (“bunntrål”) eller vannprøvetaking på en fast CTD-stasjon (forskjellige årsaker). Det ble tatt utvidet vannprøvetaking også på de to stasjonene med lavest innhold av O2 i bunnvannet (Etnefjorden, Sogndalsfjorden) samt i Masfjorden. For bunntrålstasjonene er serienummer oppgitt. Prøver av biota til UiB ble fryst ned fra Etnefjorden og Sogndalsfjorden.
Dato Stasjonsnr. Dyp (m) Sample_Type Fjord Type stasjon Kommentarer
09.02. 148 657 Næringssalt Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 404 Næringssalt Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 201 Næringssalt Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 19 Næringssalt Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 657 Winkler Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 657 Winkler Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 404 Winkler Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 404 Winkler Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 201 Winkler Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 201 Winkler Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 657 Karbon Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 404 Karbon Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 201 Karbon Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 19 Karbon Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 657 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 657 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 404 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 404 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 201 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 201 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 19 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H5_2
09.02. 148 19 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H5_2
10.02. 152 854 Winkler Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 854 Winkler Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 405 Winkler Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 405 Winkler Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 199 Winkler Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 199 Winkler Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 854 Karbon Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 405 Karbon Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 199 Karbon Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 21 Karbon Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 854 Næringssalt Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 405 Næringssalt Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 199 Næringssalt Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 21 Næringssalt Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 854 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 854 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 405 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 405 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 199 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 199 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 21 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 152 21 Sporstoff Hardangerfjorden Utvidet H2_2
10.02. 155 158 Næringssalt Hardangerfjorden Bunntrål_22305  
10.02. 155 158 Sporstoff Hardangerfjorden Bunntrål_22305  
10.02. 155 158 Sporstoff Hardangerfjorden Bunntrål_22305  
10.02. 156 504 Winkler Hardangerfjorden Fast CTD H6_2
10.02. 156 504 Winkler Hardangerfjorden Fast CTD H6_2
11.02. 158 127 Næringssalt Hardangerfjorden Bunntrål_22306  
11.02. 158 127 Sporstoff Hardangerfjorden Bunntrål_22306  
11.02. 158 127 Sporstoff Hardangerfjorden Bunntrål_22306  
11.02. 160 379 Næringssalt Hardangerfjorden Bunntrål_22314 H8_2
11.02. 160 379 Sporstoff Hardangerfjorden Bunntrål_22314 H8_2
11.02. 161 180 Winkler Etnefjorden Bunntrål_22315 prøver av biota til UiB
11.02. 161 180 Winkler Etnefjorden Bunntrål_22315 prøver av biota til UiB
11.02. 161 180 Winkler Etnefjorden Bunntrål_22315 prøver av biota til UiB
11.02. 161 120 Winkler Etnefjorden Bunntrål_22315 prøver av biota til UiB
11.02. 161 120 Winkler Etnefjorden Bunntrål_22315 prøver av biota til UiB
11.02. 161 180 Karbon Etnefjorden Bunntrål_22315 prøver av biota til UiB
11.02. 161 180 Næringssalt Etnefjorden Bunntrål_22315 prøver av biota til UiB
11.02. 161 180 Sporstoff Etnefjorden Bunntrål_22315 prøver av biota til UiB
12.02. 164 481 Winkler Masfjorden Fast CTD M05
12.02. 164 481 Winkler Masfjorden Fast CTD M05
12.02. 164 300 Winkler Masfjorden Fast CTD M05
12.02. 164 300 Winkler Masfjorden Fast CTD M05
12.02. 164 201 Winkler Masfjorden Fast CTD M05
12.02. 164 201 Winkler Masfjorden Fast CTD M05
12.02. 164 481 Næringssalt Masfjorden Fast CTD M05
12.02. 164 481 Sporstoff Masfjorden Fast CTD M05
12.02. 164 481 Sporstoff Masfjorden Fast CTD M05
12.02. 164 300 Sporstoff Masfjorden Fast CTD M05
12.02. 164 300 Sporstoff Masfjorden Fast CTD M05
12.02. 164 201 Sporstoff Masfjorden Fast CTD M05
12.02. 164 201 Sporstoff Masfjorden Fast CTD M05
12.02. 164 21 Sporstoff Masfjorden Fast CTD M05
12.02. 164 21 Sporstoff Masfjorden Fast CTD M05
13.02. 175 485 Winkler Masfjorden Fast CTD M10B
13.02. 175 151 Winkler Masfjorden Fast CTD M10B
13.02. 180 291 Næringssalt Djuposen Bunntrål_22322  
13.02. 180 291 Sporstoff Djuposen Bunntrål_22322  
13.02. 181 249 Næringssalt Sognefjorden Bunntrål_22323  
13.02. 181 249 Sporstoff Sognefjorden Bunntrål_22323  
14.02. 183 249 Næringssalt Sogndalsfjorden Bunntrål_22326 prøver av biota til UiB
14.02. 183 249 Sporstoff Sogndalsfjorden Bunntrål_22326 prøver av biota til UiB
14.02. 184 196 Næringssalt Sogndalsfjorden Bunntrål_22327 prøver av biota til UiB
14.02. 184 196 Sporstoff Sogndalsfjorden Bunntrål_22327 prøver av biota til UiB
14.02. 184 196 Winkler Sogndalsfjorden Bunntrål_22327 prøver av biota til UiB
14.02. 184 196 Winkler Sogndalsfjorden Bunntrål_22327 prøver av biota til UiB
14.02. 184 101 Winkler Sogndalsfjorden Bunntrål_22327 prøver av biota til UiB
14.02. 184 101 Winkler Sogndalsfjorden Bunntrål_22327 prøver av biota til UiB
14.02. 186 254 Winkler Sogndalsfjorden   flere vannprøver
14.02. 186 254 Winkler Sogndalsfjorden   flere vannprøver
14.02. 186 150 Winkler Sogndalsfjorden   flere vannprøver
14.02. 186 150 Winkler Sogndalsfjorden   flere vannprøver
14.02. 186 254 Karbon Sogndalsfjorden   flere vannprøver
14.02. 186 254 Næringssalt Sogndalsfjorden   flere vannprøver
14.02. 186 254 Sporstoff Sogndalsfjorden   flere vannprøver
14.02. 187 234 Næringssalt Fjærlandsfjorden Bunntrål_22328  
14.02. 187 234 Sporstoff Fjærlandsfjorden Bunntrål_22328  
14.02. 188 217 Winkler Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 217 Winkler Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 217 Winkler Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 101 Winkler Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 101 Winkler Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 217 Karbon Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 101 Karbon Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 20 Karbon Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 217 Næringssalt Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 101 Næringssalt Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 20 Næringssalt Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 217 Sporstoff Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 217 Sporstoff Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 101 Sporstoff Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 101 Sporstoff Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 20 Sporstoff Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 188 20 Sporstoff Fjærlandsfjorden Utvidet F08
14.02. 198 1186 Winkler Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 802 Winkler Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 406 Winkler Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 199 Winkler Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 1186 Karbon Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 802 Karbon Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 406 Karbon Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 199 Karbon Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 1186 Næringssalt Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 1186 Næringssalt Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 802 Næringssalt Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 406 Næringssalt Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 199 Næringssalt Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 20 Næringssalt Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 1186 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 1186 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 802 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 802 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 406 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 406 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 199 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 199 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 20 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S11
14.02. 198 20 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S11
15.02. 199 1236 Winkler Sognefjorden Fast CTD S10, O2 kalibrering på dypt vann
15.02. 199 902 Winkler Sognefjorden Fast CTD S10, O2 kalibrering på dypt vann
15.02. 199 700 Winkler Sognefjorden Fast CTD S10, O2 kalibrering på dypt vann
15.02. 201 1252 Winkler Sognefjorden Fast CTD S07, O2 kalibrering på dypt vann
15.02. 201 1012 Winkler Sognefjorden Fast CTD S07, O2 kalibrering på dypt vann
15.02. 201 809 Winkler Sognefjorden Fast CTD S07, O2 kalibrering på dypt vann
15.02. 201 607 Winkler Sognefjorden Fast CTD S07, O2 kalibrering på dypt vann
15.02. 202 1273 Winkler Sognefjorden Fast CTD S08, O2 kalibrering på dypt vann
15.02. 202 1114 Winkler Sognefjorden Fast CTD S08, O2 kalibrering på dypt vann
15.02. 202 1011 Winkler Sognefjorden Fast CTD S08, O2 kalibrering på dypt vann
15.02. 202 910 Winkler Sognefjorden Fast CTD S08, O2 kalibrering på dypt vann
15.02. 204 1251 Winkler Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 801 Winkler Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 401 Winkler Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 202 Winkler Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 1251 Karbon Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 801 Karbon Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 401 Karbon Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 20 Karbon Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 1251 Næringssalt Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 1251 Næringssalt Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 801 Næringssalt Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 401 Næringssalt Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 202 Næringssalt Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 20 Næringssalt Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 1251 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 1251 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 801 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 801 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 401 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 401 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 202 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 202 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 20 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 204 20 Sporstoff Sognefjorden Utvidet S05
15.02. 205 1061 Winkler Sognefjorden Fast CTD S04, O2 kalibrering på dypt vann
15.02. 205 961 Winkler Sognefjorden Fast CTD S04, O2 kalibrering på dypt vann
15.02. 205 758 Winkler Sognefjorden Fast CTD S04, O2 kalibrering på dypt vann
15.02. 205 505 Winkler Sognefjorden Fast CTD S04, O2 kalibrering på dypt vann
16.02. 209 409 Winkler Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 200 Winkler Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 101 Winkler Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 409 Karbon Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 200 Karbon Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 101 Karbon Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 20 Karbon Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 409 Næringssalt Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 409 Næringssalt Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 200 Næringssalt Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 101 Næringssalt Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 20 Næringssalt Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 409 Sporstoff Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 409 Sporstoff Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 200 Sporstoff Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 200 Sporstoff Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 101 Sporstoff Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 101 Sporstoff Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 20 Sporstoff Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 209 20 Sporstoff Førdefjorden Utvidet FOFJ_04
16.02. 210 314 Winkler Førdefjorden Fast CTD FOFJ_03
16.02. 210 150 Winkler Førdefjorden Fast CTD FOFJ_03
16.02. 215 310 Næringssalt Førdefjorden Bunntrål_22333  
16.02. 215 310 Sporstoff Førdefjorden Bunntrål_22333  
16.02. 215 310 Sporstoff Førdefjorden Bunntrål_22333  
16.02. 216 344 Næringssalt Førdefjorden Bunntrål_22334 FOFJ_09
16.02. 216 344 Sporstoff Førdefjorden Bunntrål_22334 FOFJ_09
16.02. 216 344 Sporstoff Førdefjorden Bunntrål_22334 FOFJ_09
16.02. 217 262 Winkler Førdefjorden Utvidet FOFJ_10
16.02. 217 98 Winkler Førdefjorden Utvidet FOFJ_10
16.02. 217 262 Karbon Førdefjorden Utvidet FOFJ_10
16.02. 217 98 Karbon Førdefjorden Utvidet FOFJ_10
16.02. 217 20 Karbon Førdefjorden Utvidet FOFJ_10
16.02. 217 262 Næringssalt Førdefjorden Utvidet FOFJ_10
16.02. 217 98 Næringssalt Førdefjorden Utvidet FOFJ_10
16.02. 217 20 Næringssalt Førdefjorden Utvidet FOFJ_10
16.02. 217 262 Sporstoff Førdefjorden Utvidet FOFJ_10
16.02. 217 262 Sporstoff Førdefjorden Utvidet FOFJ_10
16.02. 217 98 Sporstoff Førdefjorden Utvidet FOFJ_10
16.02. 217 98 Sporstoff Førdefjorden Utvidet FOFJ_10
16.02. 217 20 Sporstoff Førdefjorden Utvidet FOFJ_10
16.02. 217 20 Sporstoff Førdefjorden Utvidet FOFJ_10
16.02. 220 272 Næringssalt Førdefjorden Bunntrål_22335 Stavfjorden
16.02. 220 272 Sporstoff Førdefjorden Bunntrål_22335 Stavfjorden
17.02. 221 126 Næringssalt Nordgulen Bunntrål_22343  
17.02. 221 126 Sporstoff Nordgulen Bunntrål_22343  
17.02. 222 218 Næringssalt Offshore Bunntrål_22344  
17.02. 222 218 Sporstoff Offshore Bunntrål_22344  
17.02. 223 340 Næringssalt Offshore Bunntrål_22345  
17.02. 223 340 Sporstoff Offshore Bunntrål_22345  
17.02. 224 393 Næringssalt Offshore Bunntrål_22346  
17.02. 224 393 Sporstoff Offshore Bunntrål_22346  
17.02. 225 319 Næringssalt Dalsfjorden Bunntrål_22332 CTD feilet tidligere
17.02. 225 319 Sporstoff Dalsfjorden Bunntrål_22332 CTD feilet tidligere

 

11.5 - Vedlegg 5. Prøvetakingsprogram ved krillstasjoner

Vedleggstabell 3. Oversikt over prøvetakingen på krillstasjonene på toktet, med fjord, redskap, stasjons- og serienummer, dato, klokkeslett, bunndyp, prøvetakingsdyp og posisjon.
Fjordområde        Stasjonsnr Serienr Dato  Tid  Dyp (m) Lat  Long  Bunndyp 
Osafjorden  CTD m WBAT  149    09.02.2022  21:30    60.5662  6.9938   
    Makroplanktontrål  126  22301  09.02.2022  22:38  183-98  60.5500  6.9703  215 
    MultiNet  funksjonsfeil                      
    Harstad-trål  127  22302  09.02.2022  23:48  20-0  60.5402  6.9540  252 
  CTD m WBAT  150    10.20.2022  01:29    60.5123  6.9228   
    Makroplanktontrål  128  22303  10.02.2022  02:07  270-20  60.5123  6.9228  297 
    MultiNet  Funksjonsfeil                      
      Harstad-trål  129  22304  10.02.2022  03:17  13-0  60.5080  6.9183  297 
                     
Åkrafjorden    CTD m WBAT  162    11.02.2022  21:14    59.7537  6.0961   
    Makroplanktontrål  135  22316  11.02.2022  23:56  133-550  59.7538  6.0908  617 
    MultiNet  162    11.02.2022  22:00  616-301  59.7516  6.0901  619 
      Harstad-trål  136  22317  12.02.2022  00:56  0-20  59.7652  6.1087  577 
                     
Masfjorden  1 (dag)  CTD m WBAT  164    12.02.2022  15:05    60.8717  5.4159   
    Makroplanktontrål  137  22318  12.02.2022  15:38  430-40  60.8725  5.4000  476 
    MultiNet  funksjonsfeil                      
    Harstad-trål  138  22319  12.02.2022  16:24  20-0  60.8718  5.3957  472 
  2 (natt)  CTD m WBAT  169    12.02.2022  20:25    60.8750  5.4951   
    Makroplanktontrål  139  22320  12.02.2022  21:27  432-0  60.8740  5.3855  453 
    MultiNet  funksjonsfeil                      
      Harstad-trål  140  22321  12.02.2022  22:13  28-0  60.8725  5.4103  486 
                     
Høyangsfjorden  1 (natt)  CTD m WBAT  182  23:28  13.02.2022  23:28    61.1802  6.0234   
    Makroplanktontrål  143  22324  14.02.2022  01:19  200-30  61.1827  6.0335  282 
    MultiNet  182    14.02.2022  00:15  241-0  61.1843  6.0487  254 
    Harstad-trål  144  22325  14.02.2022  02:03  15-0  61.1860  6.0440  268 
  2 (dag)  CTD m WBAT  203    15.02.2022      61.1905  6.0540   
    Makroplanktontrål  148  22329  15.02.2022  07:28  45-227  61.1845  6.0402  281 
    MultiNet  funksjonsfeil                      
    Harstad-trål  149  22330  15.02.2022  09:13  52-0  61.1805  6.0243  258 
      Harstad-trål  150  22331  15.02.2022  10:35  114-68  61.1783  6.0182  379 

11.6 - Vedlegg 6. Tobisskrape

 

Figuren viser en skjematisk tegning og et fotografi av tobisskrapen
Vedleggsfigur 1. Skisse og foto av tobisskrapen som ble benyttet under toktet.

 

11.7 - Vedlegg 7. Oversikt over registrerte arter/artsgrupper

Vedleggstabell 4. Oversikt over arter og artsgrupper registrert på toktet, fordelt på fisk, krepsdyr og andre evertebrater. En del kategorier er helt eller delvis overlappende.
Fisk Antall   Krepsdyr Gruppe Antall   Evertebrater Gruppe Antall
laksesild 36695   norsk storkrill   291053   Periphylla periphylla manet 306
lysprikkfisker 7253   rødflekkglassreke   13155   bløtdyr   280
brisling 5780   dypvannsreke   1291   rødpølse   154
svarthå 1654   rosenglassreke   1076   slangestjerner   91
nordlig lysprikkfisk 1097   Sergestes sp. reke 1067   hydroider og småmaneter   73
havmus 950   Pasiphaeidae reke 571   børsteormer   19
kolmule 844   Dichelopandalus bonnieri reke 401   blekkspruter   12
øyepål 468   glassreker   180   sjøfjær   12
hågjel 400   rødglassreke   132   irregulære kråkeboller   6
havsil 301   mysider pungreke 130   kråkebollefamilien   4
vassild 274   svømmekrabber   82   sjøstjerner   4
skolest 216   glassreke   77   Asteronyx sp. pigghud 3
pigghå 137   reker   67   Rossia macrosoma blekksprut 3
sølvtorsk 127   eremittkreps   63   svamper   3
glattsil 118   isopoder tanglus 55   vanlig sjømus   3
smørflyndre 117   mudderreker   54   Scaphander lignarius snegl 2
lysing 90   trollhummer   54   Sepietta neglecta blekksprut 2
kutlingfamilien 75   Nematoscelis megalops krill 47   Aequorea sp. manet 1
hyse 41   Thysanopoda acutifrons krill 46   Ascidia sp. sekkdyr 1
lusuer 35   krill   30   koralldyr   1
gapeflyndre 32   sjøkreps   30   kråkeboller   1
sild 30   tanglopper   25   maneter   1
hvitting 23   krabber   14   muslinger   1
lyr 20   Atlantopandalus propinqvus reke 11   Onchidorididae snegl 1
strømsild 18   langfingerkreps   10   Phakellia sp. svamp 1
sypike 16   pyntekrabber   5   Psilaster sp. pigghud 1
uflekket storsil 12   taskekrabbe   3   Sepietta oweniana blekksprut 1
blålange 10   trollkrabbe   3   Todaropsis eblanae blekksprut 1
sei 10   Galathea sp. trollhummer 1   andromedasjøstjerne    
breiflabb 9   hoppekreps   1   glassmaneter    
glassvar 9   tifotkreps   1   lærkoraller    
spisskate 9   blomsterreke       Priapulus sp. marine ormer
storsil 9   Lophogaster sp. pungreke     sjøpiggsvin    
vanlig fløyfisk 8           sjøpølser    
lomre 7                
makrell 5                
flyndrefamilien 4                
lange 4                
slimål 4                
beinfisker 3                
fløyfisker 3                
liten kantnål 3                
skater 3                
skjellbrosme 3                
brosme 2                
rødspette 2                
småvar 2                
trepigget stingsild 2                
vanlig uer 2                
dvergulke 1                
firetrådet tangbrosme 1                
flyndrefisker 1                
kveite 1                
nordlig tangbrosme 1                
piggskate 1                
rognkjeks 1                
rundskate 1                
tangsprellfamilien 1                
tungevar 1                

 

11.8 - Vedlegg 8. Rekefelt

Vedleggstabell 5. Oversikt over alle rekefelt i Hordaland, Sogn og Fjordane, og den nordligste delen av Rogaland: trålbare rekefelt. Informasjonen kommer fra fjordtokt med MS Brattholm i november 2021 (toktnummer 2021854), RV Kristine Bonnevie i februar 2022 (toktnummer 2022603) og januar 2023 (toktnummer 2023006001) og fra rekefisker Levi Vollan.
År Serie-nummer Dyp_start Rekefelt År reg. Reke (antall/ vekt) Nr. på kart Kommentar Vernestatus
2021 37701 183 Etnefjorden 1988 4 1   laksefjord
  37702 235 Øst av Romsa 1988   2    
  37703 338 Tittelsnes/Klosterfjorden 1988   3 sørøst fra Leirvik  
  37704 448 Tittelsnes/Klosterfjorden 1988   4 inne i Ålfjorden  
  37705 375 Melen/Bjoafjorden 1988   5    
  37706 274 Matrefjorden 1988   6    
  37707 217 Høylandssundet 1988   7    
  37708 161 Dimmelsvik 1988   8    
  37709 214 Storsundet 1988   9    
  37710 254 Sør av Ramsøy 1988   10    
  37711 420 Vest av Toska 1988   11    
  37712 356 Nordvest av Bogno 1988   12    
  37713 201 Radfjorden 2000   13    
  37714 420 Lurefjorden   5 14   marin verneplan
  37715 159 Mjømnosen 1995 1 15    
  37716 315 Sognesjøen 1995   16    
  37717 165 Rossosen 1995   17    
  37718 242 Gulafjorden 1995   18    
  37719 375 Dalsfjorden Vilnesfjorden 1995   19 i sundet vest av Skorpa  
  37720 305 Dalsfjorden Vilnesfjorden 1995   20 i Åfjorden, nord av Skorpa  
  37721 273 Dalsfjorden Vilnesfjorden 1995   21 i Vilnesfjorden, nord av Lammetun  
  37722 258 Dalsfjorden Vilnesfjorden 1995   22 i Dalsfjorden, nord av Dalsøyna laksefjord
  37723 150 Aldefjorden 1995   23 sør for Vilnes  
  37724 270 Stavfjorden 1995   24    
  37725 320 Brufjorden 1995   25 planlagt gruvedeponiområde  
  37726 170 Helgøya 1995   26   laksefjord
  37727 166 Kvalstein 1995 1,1 kg 27 gode rekefangster i 2011  
  37728 156 Ved Rognefluene 1995 5 28    
  37729 190 Fåfjorden 1995   29    
  37730 166 Sildegapet 1995   30    
  37731 196 Nordpollen 1995 6 31    
  37733 152 Nordre Sildeflua 2017 1 33    
  37734 110 Røysetfjorden 2017   34    
  37735 183 Stabbenfeltet - Nærøy 1995   35    
  37736 207 Granesundet 1995   36    
                 
2022 22305 171 Dimmelsvik 1988 1 37    
  22306 124 Røværfjorden 2011 3,9 kg 38    
  22313 360 Raudholmane 2012 3 39    
  22314 373 Bømlafjorden 1988   40    
  22315 199 Etnefjorden 1988 1 41   laksefjord
  22322 320 Djuposen ved Byrknes 1995   42 trålte rett vest av feltet  
  22323 224 Digenesosen 1995   43 trålte nord for feltet  
  22326 261 Sogndalsfjorden 2002   44 vest av Kjørnes laksefjord
  22327 133 Sogndalsfjorden 2002 3 45 ytre del laksefjord
  22328 294 Fjærlandsfjorden 2002   46 trålte sør for rekefeltene laksefjord
  22332 339 Dalsfjorden Vilnesfjorden 1995   47    
  22333 320 Brufjorden 1995   48 planlagt gruvedeponiområde  
  22334 379 Brufjorden 1995   49    
  22335 274 Stavfjorden 1995   50 nordvest i feltet  
  22343 134 Nordgulen 1995 1,4 kg 51    
  22344 227 Aldefjorden 1995 17 52 nordøst i feltet  
  22345 338 Aldefjorden 1995 1 53 vest i feltet  
  22346 367 Lågøyfjorden 1995 1 54    
                 
2023 22001 193 Veafjorden 1988   55   laksefjord
                 
  Rekefelt trålt av rekefisker Levi Vollan          
2022     Øst av Holsnøy 1988 0,5 kg 56    
      Åråsvågen 1988 1,5 kg 57    
      Vardholmen 1988 0,5 kg 58    
      Lurekalven 1988 7,5-15 kg 59 litt perifylla marin verneplan
      Sør av Stridsholmen 1988 0,5 kg 60 enormt med perifylla marin verneplan
      Radsundet 1988 0,5 kg 61 mye glassmaneter  
      Radfjorden 2000 7,5-15 kg 62    
      Ypso 2000   63    
      Sørfjorden  1988   64    
      Mjømnosen 1995   65 masse glassreker  
      Mjømnosen 1995   66 v. Ånnelandssundet, masse glassreker
      Toftevika 1988 0,5 kg 67    
      Svartskjæra sør 1988 5 kg 68    
      Øst av Torsdagsøy/Eggøya 1988 5 kg 69    

 

Vedleggstabell 6. Oversikt over alle ikke-trålbare rekefelt i Hordaland, Sogn og Fjordane, og den nordligste delen av Rogaland. Informasjonen kommer fra fjordtokt med MS Brattholm i november 2021 (toktnummer 2021854), RV Kristine Bonnevie i februar 2022 (toktnummer 2022603) og rekefisker Levi Vollan.
År undersøkt Rekefelt År registrert Kommentar
2021 Vest av Kamsøya 1988 ujevn bunn, hindringer på bunn observert på ekkolodddet
  Fanafjorden 1988 krepseteiner og faststående bruk
  Korsneset 1988 krepseteiner og faststående bruk
  Raunefjorden nord av Lerøy 1988 krepseteiner og faststående bruk
  Flesland 2007 krepseteiner og faststående bruk
  Radsundet 1988 ujevn bunn, sjøkabel
  Lurekalven 1988 dårlig bunn, lite felt
  Åråsvågen 1988 ujevn bunn, krepseteiner og oppdrettsanlegg
  Langgrunnen 1995 oppdrettsanlegg
  Hoplandsosen 2000 ujevn bunn, grunt
  Vardholmen 1988 ujevn bunn, grunt
  Dingenesosen 1995 krepseteiner og faststående bruk
  Sildefjorden 2017 krepseteiner og oppdrettsanlegg
2022 Skudefeltet 2012 skytefelt (fra Jarsteinen ned til Kvitsøy)
  N 59°29,4' Ø 5°06,3' 2014 minefelt
  Skotningen/Sørefjorden 1988 i skytefelt, nærheten av minefelt
  Utnøringen 2017 nærheten av minefelt
  Nordvest av Slåtterøy fyr 1988 flere minefelt, skytefelt
  Stålhovo 1988 flere minefelt, skytefelt
  Selbjørn sør-øst 1988 nærheten av minefelt
  Nordøst av Lunnøy 1988 ujevn bunn, krepseteiner
  Goltastein/Glesvær 1988 skytefelt
  Toftevika 2007 nærheten av dumpefelt
  Vest av Gissøya 1988 ujevn bunn
  Holmeosen/Bekkjaneset 1988 ujevn bunn
  Geitungsosen 1988 ujevn bunn
  Horgesund 2007 ujevn bunn, krepseteiner
  Øst av Holsnøy 1988 oppdrettsanlegg
  Djuposen v/Byrknes 1995 ujevn bunn
  Nord av Røytinga 2002 ujevn bunn
  Gulafjorden (vest i feltet) 1995 kabler, krepseteiner, oppdrettsanlegg, ujevn bunn
  Straumfjorden 1995 funn av ammunisjon like ved
  Ryggsteinosen 1995 minefelt
  Tussen 1995 minefelt (mellom Moldøyna og Håsteinen)
  Frøysjøen (vest i feltet) 1995 minefelt
  Hellefjorden 1995 minefelt i nærheten
  Sogndalsfjorden 2002 flere vrak i Nornessundet (helt sør i feltet)
  Fjærlandsfjorden 2002 kabler, skipsvrak
  Øst av Røringane 1995 ujevn bunn
  Ytre Nordalsfjorden 1995 ujevn bunn
2022 Årøytaren v/ Røytinga 1995 krepseteiner og faststående bruk
  Nord av Flatøy 2000 krepseteiner og faststående bruk
  Sætre 2000 krepseteiner og faststående bruk
  Krossneset-Ljøsøyskallane 1988 krepseteiner og faststående bruk
  Øst av Gardskråneset 1988 krepseteiner og faststående bruk
  Sør-Vest av Myrbærholmen 1988 krepseteiner og faststående bruk
  Trætteskallen 1988 krepseteiner og faststående bruk
  Vest av Krabbaskjersosen 1988 krepseteiner og faststående bruk
  Nord av Hanøy-Davangvågen 1988 krepseteiner og faststående bruk
  Sør av Ramsøy 1988 krepseteiner og faststående bruk
  Hauglandsosen 1988 krepseteiner og faststående bruk

11.9 - Vedlegg 9. Kart over rekefelt på Vestlandet

Vedleggsfigurer A–G. Kart over rekefelt i Vestland fylke, der fargekoder viser felt som ikke er undersøkt, felt som er undersøkt, men ikke trålt pga. forskjellige hindringer, og felt som er trålt av hhv. Havforskningsinstituttet (tokt med MS Brattholm i 2021 og RV Kristine Bonnevie i 2022 og 2023) og rekefisker Levi Vollan. Markørene viser trålposisjoner til Havforskningsinstituttet. Trålposisjoner til rekefiskeren er angitt som midtpunkt i feltene. Nummereringen av trålposisjonene samsvarer med nummerering i tabell i Vedlegg 8, der detaljer om rekefeltene er oppgitt. Blå og rød nummerering viser til trålposisjoner i hhv. 2021 og 2022. Reker er plassert over felt der dypvannsreke ble funnet.

Figuren viser kartutsnitt fra Vestland fylke som vist i Figur 6.48. Kartet viser rekefelt med navn og med fargekoder som viser om de er ikke observert (gul), observert, men ikke trålt (oransje), trålt av HI (grønn), trålt av både HI og fisker (lilla) eller trålt av kun fisker (blå).

Figuren viser kartutsnitt fra Vestland fylke som vist i Figur 6.48. Kartet viser rekefelt med navn og med fargekoder som viser om de er ikke observert (gul), observert, men ikke trålt (oransje), trålt av HI (grønn), trålt av både HI og fisker (lilla) eller trålt av kun fisker (blå).

Figuren viser kartutsnitt fra Vestland fylke som vist i Figur 6.48. Kartet viser rekefelt med navn og med fargekoder som viser om de er ikke observert (gul), observert, men ikke trålt (oransje), trålt av HI (grønn), trålt av både HI og fisker (lilla) eller trålt av kun fisker (blå).

Figuren viser kartutsnitt fra Vestland fylke som vist i Figur 6.48. Kartet viser rekefelt med navn og med fargekoder som viser om de er ikke observert (gul), observert, men ikke trålt (oransje), trålt av HI (grønn), trålt av både HI og fisker (lilla) eller trålt av kun fisker (blå).

Figuren viser kartutsnitt fra Vestland fylke som vist i Figur 6.48. Kartet viser rekefelt med navn og med fargekoder som viser om de er ikke observert (gul), observert, men ikke trålt (oransje), trålt av HI (grønn), trålt av både HI og fisker (lilla) eller trålt av kun fisker (blå).

Figuren viser kartutsnitt fra Vestland fylke som vist i Figur 6.48. Kartet viser rekefelt med navn og med fargekoder som viser om de er ikke observert (gul), observert, men ikke trålt (oransje), trålt av HI (grønn), trålt av både HI og fisker (lilla) eller trålt av kun fisker (blå).

Figuren viser kartutsnitt fra Vestland fylke som vist i Figur 6.48. Kartet viser rekefelt med navn og med fargekoder som viser om de er ikke observert (gul), observert, men ikke trålt (oransje), trålt av HI (grønn), trålt av både HI og fisker (lilla) eller trålt av kun fisker (blå).


11.10 - Vedlegg 10. Førdefjorden

Vedleggstabell 7. Fangst per nautisk mil (antall og vekt) av alle arter på de to stasjonene i Førdefjorden på dette toktet, tilsvarende oversikt fra toktet i november 2021 (Zimmermann mfl. 2021) samt oversikt over hvilke arter som ble tatt på garn i deponiområdet og rett vest av deponiområdet i 2008 (Bjelland og Helle 2008).

    2022       2021   2008  
Norsk navn Vitenskapelig navn Deponi (antall/nm) Deponi (kg/nm) Vest av deponi (antall/nm) Vest av deponi (kg/nm) Deponi (antall/nm) Deponi (kg/nm) Vest av deponi Deponi
Havmus Chimaera monstrosa 46 12.07 30 12.80 107 121.06 x x
Kolmule Micromesistius poutassou 75 12.10 449 56.03 406 48.21   x
Nordlig lysprikkfisk Benthosema glaciale 704 1.90 839 2.13 18719 47.73    
Skolest Coryphaenoides rupestris 16 16.78 229 31.71 55 15.33 x x
Svarthå Etmopterus spinax 154 12.91 186 14.23 162 13.63    
Blålange Molva dypterygia 2 3.42 3 2.35 4 9.94 x x
Hågjel Galeus melastomus 88 7.80 51 5.33 136 9.51 x  
Spisskate Dipturus oxyrinchus     5 12.17 11 9.1    
Laksesild Maurolicus muelleri 679 0.48 938 0.88 5640 4.8    
Smørflyndre Glyptocephalus cynoglossus 13 2.34 3 0.38 15 4.05    
Vassild Argentina silus 1 0.06 58 8.36 26 1.43    
Øyepål Trisopterus esmarkii         85 1.33    
Makrell Scomber scombrus     1 0.04 7 0.27    
Hyse Melanogrammus aeglefinus         4 0.1    
Hvitting Merlangius merlangus         4 0.05    
Skater (eggkapsler) Rajiformes 2 0.02     7      
Brosme Brosme brosme     1 7.93       x
Hvitting Merlangius merlangus               x
Hyse Melanogrammus aeglefinus               x
Lange Molva molva 1 2.32 3 4.24       x
Lusuer Sebastes viviparus             x x
Vanlig uer Sebastes norvegicus             x x
Lyr Pollachius pollachius             x x
Lysing Merluccius merluccius 5 7.71 3 5.26     x x
Pigghå Squalus acanthias 1 1.16         x  
Sei Pollachius virens             x x
Breiflabb Lophius piscatorius 1 8.46 1 8.93        
Gapeflyndre Hippoglossoides platessoides     1 0.04        
Sølvtorsk Gadiculus argenteus     5 0.08        
Slimål Myxine glutinosa 1 0.02            
Glassreker Pasiphaea sp. 59 0.27   2.93   19.48    
  Dichelopandalus bonnieri 158 0.62   0.68 81 0.35    
Krill Euphausiacea   0.01       0.07    
Rødglassreke Pasiphaea tarda 3.76    
Isopoder Isopoda 20 0.01   0.075 41 0.08    
Trollhummer Munida sp.       0.01 15 0.03    
Kronemanet Periphylla periphylla 1 1.99 6.25 4.57   11.07    
Maneter Hydroidolina   0.10     4 0.29    
Blekkspruter Cephalopoda         4 0.01    
Bambuskorall Isidella lofotensis   0.04   0.01        
Mudderreker   10 0.01   0.03        
Rødpølse Parastichopus tremulus 6 0.50 4 0.40        
Sjøfjær     0.05 9 0.06        
Tanglopper Amphipoda 10 0.01   0.01        
  Sergestes sp.   3.04   4.72        
Muslinger Bivalvia 1 0.02