Gå til hovedinnhold

Smittespredning og sykdom

Forskningsgruppen står for en flerfaglig tilnærming til kunnskap om helse hos fisk, skjell og krepsdyr. Immunologi, mikrobiologi, parasittologi, molekylærbiologi, fysiologi og farmakologi er fag som er representert i gruppen.

Viktige forskningsfelt:

  • Bakterielle fiske- og skjellsykdommer
  • Virussykdommer, særlig virussykdommer av betydning for norske oppdrettsbestander
  • Immunologi hos fisk og skjell, grunnleggende mekanismestudier
  • Forebyggende behandling mot sykdom, som probiotika, nye vaksinekonsepter og vaksinasjonsmetodikk
  • Skjellhelse, særlig kartlegging av smittestoffer hos norske skjellbestander
  • Parasittøkologi
  • Lakselusbiologi, særlig studier av lakselusas spredningsøkologi og grunnleggende biologi

Visjon

Gruppen skal:

  • bidra til god helse og velferd hos fisk, skjell og krepsdyr i oppdrett gjennom forskning på forebyggende helsearbeid, diagnostikk og behandling
  • studere sykdommer i ville bestander og potensialet for smittespredning mellom ulike ville og oppdrettede bestander.

Basiskompetansen i gruppen vil hele tiden utvikles gjennom grunnforskningsprosjekter som hovedsakelig vil søkes finansiert gjennom Forskningsrådet og EU.

Forvaltningsrettet forskning og rådgivning vil være kjernen av gruppens virksomhet. Rådgivningsvirksomheten skjer også på europeisk nivå, gjennom deltakelse i forvaltningsorienterte EU-prosjekter. Den forvaltningsrettede forskningen og rådgivningen vil søkes finansiert hovedsakelig gjennom Nærings- og fiskeridepartementet, men også gjennom EU og næringsorganisasjoner.

Forebygge sykdom

God helse hos ville og oppdrettede dyr er en forutsetning for en optimal utnytelse av havet og kysten som kilde til mat. God helse er også en fundamental del av god dyrevelferd – av det vi forstår med etisk forsvarlig dyrehold. Sykdom er imidlertid også en del av naturen. I oppdrett vil høy tetthet av oppdrettsorganismer og ugunstige miljøforhold, ofte kunne gjøre forholdene gunstigere for parasitter og andre sykdomsframkallende mikroorganismer. God helse i oppdrett er derfor i høy grad et spørsmål om å forebygge sykdom. For å kunne gjøre dette er det også nødvendig å utvikle gode metoder for diagnostikk og behandling av infeksjonssykdommer. 

Vill fisk og oppdrettet fisk

Sykdom påvirker overlevelse og kvalitet i ville bestander, og infeksjonssykdommer kan overføres mellom ville og oppdrettede organismer. Hvor mye dette faktisk skjer, er for en stor del ukjent, og kunnskap her vil være en forutsetning for en videre utvikling av en oppdrettsnæring basert på flere arter. Faggruppen skal framskaffe grunnleggende kunnskaper om sykdom hos fisk, skjell og krepsdyr og bruke denne i arbeidet for best mulig helse i oppdrett, og for å få økt kunnskap om sykdommer hos ville bestander.

Formidling

All vår forskning skal publiseres i offentlig tilgjengelige kanaler. Målgruppene er både forskerkolleger, forvaltning, næring og menigmann.

Vitenskapelig publisering skal skje i tidsskrifter med høyest mulig anseelse. Alle forskere skal publisere, og gruppen skal i gjennomsnitt over tid produsere minimum 2,5 artikler per seniorforsker per år. Det er et særlig mål å oppnå flere publikasjoner i tidsskrift med høy ”impact factor”.

Populærvitenskapelige artikler og foredrag skal produseres fra alle større prosjekter. Næring og forvaltning vil være en viktig målgruppe. Vi ser det også som vesentlig å bruke bredt tilgjengelige kanaler som dagsaviser, kringkasting og Internett, for å bidra til høyest mulig nivå på den alminnelige debatten omkring dyrehelse og -velferd, akvakultur og marint miljø. Vi deltar også i utgivelse av bøker, og bidrar på arrangementer av typen ”Forskningsdagene”, ”Frisk fisk” og ”Aqua-Nor”. Gruppen skal delta aktivt på nasjonale og internasjonale møter, symposier og messer med akvakultur, fiskehelse og grenseflaten miljø–oppdrett som tema.