Gå til hovedinnhold

Sjøpattedyr


Fotografi av finne på knølhval mot horisont
Fotograf: Oda Linnea Brekke Iden / Havforskningsinstituttet

Sjøpattedyrgruppas målsetting er å videreutvikle metodikk for å gjennomføre rutinemessig oppdatering av rådgivningsgrunnlaget for økosystembasert forvaltning av sel og hval (tallrikhet, produksjonsevne og økologisk betydning) med hovedvekt på arter som beskattes eller som utgjør viktige ledd i marine økosystemer.

Gruppen forsker primært på:

Rådgivningen skal baseres på mengdemåling, fortløpende undersøkelser av produksjonspotensial og bestandsstruktur, samt overvåking og kvantifisering av romlig fordeling, diett, konsum og kondisjonsforhold for både sel og hval. Interaksjoner med fiskerier, herunder bifangst, kartlegges, og usikkerhet i de ulike beregningene skal tallfestes.

Kompetanse: 

Gruppen har vitenskapelig og teknisk kompetanse på:

 • datainnsamling ved prøvetaking både under kommersiell fangst og egen feltaktivitet
 • gjennomføring av bestandstakseringer, ved totaltellinger og ved linje- og stripetransekttellinger
 • aldersbestemmelser og studier av reproduksjonsbiologi og andre relevante biologiske parametere
 • studier av forskningsrelevante aspekter ved adferd
 • satellittmerking og -sporing
 • diettstudier

Gruppen har også nødvendig kompetanse for modellering ved bestandsberegninger, utarbeidelse av fangstprognoser og kvantifisering av predasjonsprosesser.

Delmål:

 • Gjennomføre årlige tellinger og løpende oppdatering av datagrunnlaget for mengdeestimering av vågehval og eventuelt andre hvalarter i norske og tilstøtende farvann
 • Gjennomføre rutinemessige tellinger (hvert 5. år) og løpende oppdatering av datagrunnlaget for bestandstaksering av ishavssel (grønlandssel og klappmyss) i Østisen og Vesterisen
 • Gjennomføre rutinemessige tellinger (hvert 5. år dersom ikke biologiske observasjoner og/eller endringer i beskatningstrykk tilsier mer hyppige observasjoner) og løpende oppdatering av datagrunnlaget for bestandstaksering av kystsel (havert og steinkobbe) langs norskekysten
 • Løpende oppdatering av nødvendig datagrunnlag for vurdering av økologisk rolle og betydning av vågehval (og andre aktuelle hvalarter), grønlandssel og klappmyss i norske og tilstøtende farvann, samt av steinkobbe og havert i norske kystfarvann.
 • Spesielt satse på å forbedre det vitenskapelige grunnlaget der det i dag er mangelfullt
 • Gjennomføre bestandsberegninger for aktuelle arter av hval (vågehval) og sel (grønlandssel, klappmyss, havert, steinkobbe)
 • Vurdere bestandseffekter av bifangst av sel og hval i ulike fiskeredskaper
 • Innsamling av materiale for analyser til DNA-register for vågehval

Formidling

Mye av gruppens forskningsresultater presenteres tradisjonelt i møter i regi av ICES, IWC og NAMMCO. Fagmøter, symposier, workshops og lignende med relevante tema er også aktuelle, også utenfor de fora som er nevnt over. Slik deltakelse vil antakelig i enda større grad kunne bringe nye ideer inn i gruppen.

I tillegg til å være akademisk meriterende for forskerne, er publisering av resultater nøkkelen til god, kunnskapsbasert rådgivning og forvaltning. Dette er derfor en kjerneaktivitet i gruppens arbeid.

Mye av det som presenteres som arbeidsdokumenter i ICES, IWC og NAMMCO holdes i en form og standard som muliggjør rask og smertefri publisering etterpå, og kan være med på å øke publisering i internasjonale tidsskrifter med referee.

Selv om publisering i fagtidsskrifter er viktig, er popularisering og påfølgende formidling av stoffet nødvendig for å nå ut til næringen og allmennheten. Gruppa ønsker å bruke pågående aktivitet til å rekruttere nye studenter (både på mastergrads- og doktorgradsnivå) til faget. Det er gunstig om gruppemedlemmer innehar bistillinger med veiledningsmuligheter ved universiteter.

Se også våre temasider

Lenker: