Gå til hovedinnhold

Oseanografi og klima


HI 000128

Vi overvåker, forsker og gir råd på fysiske, kjemiske og klimatiske prosesser som påvirker de marine økosystemene. Sentrale faktorer er temperatur, saltholdighet, havstrømmer, sjøis, næringssalter og forsuring.

Formål

Forskningsgruppen Oseanografi og klima har ansvar for å overvåke det fysiske og kjemiske marine miljøet på vegne av Havforskningsinstituttet. Vi skal forske på fysisk-kjemisk-biologiske prosesser og dynamikk på ulike skalaer, for å utvikle forståelsen for grunnleggende mekanismer og hvordan disse virker inn på de marine økosystemer og på akvakultur. Vi skal også bidra i rådgivning til myndighetene på sitt fagområde. Arbeidsområdet vårt omfatter det åpne havet, kysten og fjordene, med hovedinteresse for norske farvann. Videre skal gruppen så langt det er praktisk mulig også bistå og informere allmennheten.

Det meste av aktiviteten utføres i multidisiplinære prosjekter som ligger under alle Havforskningsinstituttets programmer. Her leverer vi, sammen med våre samarbeidspartnere, til brukere både innen instituttet, nasjonalt og internasjonalt. Gruppen driver både med modellering og med feltaktivitet/instrumentering for å kunne løse sine oppgaver.

Ansvarsområder:

Forskning

 • Dynamisk oseanografi og prosessforståelse
 • Forskning på klimaeffekter og menneskelig påvirkning på marine økosystem og akvakultur
 • Hav-, klima- og økosystemmodellering i hav, kyst og fjord

Overvåkning

 • Operasjonell oseanografi og overvåkning av marint miljø
 • Overvåkning av forsuring og karbonsyklus
 • Kvalitetssikring av innsamlede miljødata (i samarbeid med NMD)
 • Ansvar for drift og vedlikehold av oseanografisk instrumentpark
 • Integrering av innovativ teknologi i vår miljøovervåkning

Rådgivning

 • Rådgivning om klima- og miljøforhold i hav, kyst og fjord
 • Formidling av vår forskning og overvåkning

For å løse gruppens ansvarsområder er aktiviteten delt inn i åtte tematiske team:

 • Operasjonell oseanografi
 • Fysisk modellering
 • Fysisk-biologisk modellering
 • Instrumentering
 • Kjemisk oseanografi
 • Klimaeffekter
 • Dataprodukter
 • Dataanalyse

De viktigste mottakere/brukere av gruppens leveranse og tjenester: 

 • Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater
 • Prosjekter, programmer og enkeltforskere ved Havforskningsinstituttet
 • Samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
 • ICES (Det internasjonale råd for havforskning)
 • Miljøverndepartementet og underliggende etater
 • EU
 • Norges forskningsråd
 • Allmennheten, inkludert skoler og media