Gå til hovedinnhold

Økosystemprosesser


Økosystemtegning, Nordsjøen

Økosystemtegning, Nordsjøen

Faggruppens målsetting er å frembringe kunnskap om utbredelse og trofiske interaksjoner, drive metodeutvikling innenfor økologi, samt inneha kunnskap om ikke-kommersielle arter og indikatorer for marin økosystembasert forvaltning.

Viktigste fagområder:

 • Kartlegge økosystemenes romlige dynamikk
 • Kvantifisere de marine økosystemenes trofiske struktur
 • Frembringe ny kunnskap for bruk i økosystembasert rådgivning

Sentrale elementer i marine økosystemers struktur og virkemåte er samspillet som skjer mellom organismene, næringspyramiden og de underliggende evolusjonære prosessene. Vi vet i dag en del om økosystemene, hvordan de fungerer, hva de produserer, faktorer som påvirker balansen og så videre, men det finnes også ”missing links” i kunnskapen. For å øke forståelsen om prosessene, avdekke og forhåpentligvis tette noen av kunnskapshullene om marine økosystemer, kreves det kompetanse på både teoretiske-, eksperimentelle- og feltbaserte nivå. Ved siden av å kartlegge hvordan de ulike artene i økosystemet forholder seg til hverandre og påvirkes av miljøet de lever i, må vi også undersøke konsekvensene av menneskeskapte aktiviteter. Fiskeri, havbruk, petroleumsvirksomhet, turistnæring, rekreasjon, industriutvikling, skipsfart, forurensning osv. er alle områder som må reguleres i forhold til hverandre, samtidig som økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet opprettholdes (figur 1).

Hvilke kriterier skal legges til grunn når prioriteringene skal gjøres? For å kunne gi helhetlige strategiske råd om økosystemets forfatning må man ha kunnskap. I faggruppen Økosystemprosesser jobber det forskere og teknikere med bred økologisk kompetanse og med erfaringer fra mange ulike forskningsprosjekter som sammen vil kunne bidra til at kunnskap om samspillet mellom artene i økosystemet vil øke.

Skjematisk fremstilling over ulike elementer i økosystemtilnærmingen. Ved siden av å kartlegge hvordan de ulike artene i økosystemet forholder seg til hverandre og påvirkes av miljøfaktorene, må vi også undersøke konsekvensene av menneskeskapte aktiviteter.

Vår fagkompetanse :

 • økologi (plankton, skalldyr, fisk, sjøpattedyr)
 • taksonomi (bentos, skalldyr, plankton, fisk, sjøpattedyr)
 • utbredelse og demografi 
 • romlig fordeling – overlapp
 • bioenergetikk (diett – konsum – vekst)
 • sansebiologi
 • atferdsstudier
 • oseanografi
 • populasjonsdynamikk
 • statistikk
 • biokjemi
 • mikrobiologi

Vår verktøykasse/metoder som brukes: