Gå til hovedinnhold

Akustikk og observasjonsmetodikk


overvakning2

Forskningsgruppen arbeider med instrumentering og teknologi for innhenting av marine data, analyser og modellering av slike data til havforskningsformål. Vi fokuserer på akustiske målesystemer inklusiv fangstteknologi og tilhørende måleprosedyrer.

Synoptisk avbilding av marint liv og miljø, samt kvantifisering av atferd skal gi oss kunnskap om økosystemene og mulighet til å overvåke dem og deres høstbare ressurser. Våre viktigste observasjonsredskaper er ekkolodd, sonarer, trål, video og laser. For tolking og optimal sammenfatning og bruk av dataene, utvikler vi matematiske og statistiske modeller.

Våre resultater og produkter er etterspurt av fiskeriforvaltningen, næringen og publikum, og blir også i stor grad publisert i tidsskrift med fagfellevurdering. Selv om observasjonene våre først og fremst blir gjort på forskningsfartøyene, utvikler vi metodikk for bruk av fiskefartøy, marinefartøy etc. som forskningsplattformer. Det er dessuten en økende interesse for utvikling av avanserte, stasjonære, flytende systemer for innhenting av forskningsdata. Design og bygging av måleinstrumenter og plattformer er en omfattende aktivitet. Applikasjoner (programvare) utvikles eller tilpasses i henhold til nye behov eller nye sensorsystemer. Vi skal implementere nye observasjonssystemer og forskningsverktøy til rutinebruk for eksempel for bedre overvåking av tilstanden i fiskebestander eller overvåkning av miljøeffekter av petroleumsaktiviteten til havs.

Mål

  • Forbedre standard observasjonsmetodikk for marine ressurser og miljø, inkludert estimering av mål på total usikkerhet.
  • Utvikle ny instrumentering og måle- og estimeringsmodeller for å overvåke og beskrive økosystemene.
  • Utvikle modeller som gjør bruk av informasjon fra ulike kilder (trål, akustiske-/optiske- og miljøsensorer), for å produsere mer robuste mål for tilstanden i bestandene og deres fysiske og biologiske miljø.
  • Utarbeide verktøy for effektiv ressursbruk under tokt.
  • Søke optimal utnyttelse av historisk toktinformasjon og dagens fartøykapasitet.
  • Utvikle verktøy som gjør toktresultater lett tilgjengelig for brukerne.

Navneendring fra 1. juli 2024

Forskningsgruppe Økosystemakustikk endret navn til «Akustikk og observasjonsmetodikk» fra 1. juli 2024. Den engelske benevnelsen er «Acoustics and Observation Methodologies». 

 

Her finner du oss:

Nykirkekaien 1
5004 Bergen