Gå til hovedinnhold

Marbank


2021 HI Marbank bilde web

Marbank er Norges nasjonale marine biobank og har som mål å gi akademia og industri lett og sikker tilgang til marine biologiske ressurser for forskning og utnytting. Marbank har prøver og tilhørende data fra marine organismer samlet inn i Arktis, sub-Arktis og boreale habitater, fra fjæresone til dyphav. 

Marine biobanker er en nøkkel til utvikling av blå bioteknologi. Kalde farvann i nord representerer en kombinasjon av ekstreme temperaturer og unike lysforhold, og gir dermed gode muligheter for å finne organismer med spesielle overlevelsesmekanismer og egenskaper, unike gener og nye bioaktive stoffer. 

Marbanks samlinger inneholder et bredt spekter av prøver fra marine organismer. Per i dag er biokjemiske ekstrakter fra marin mikrofauna og isolater fra mikroorganismer, som bakterier og sopp, de typiske prøvetypene som tilbys ulike forskningsmiljø. På forespørsel kan andre prøvetyper tilbys, samt in situ innsamling av flere typer marine organismer/marint materiale. Slik spesialtilpasset innsamling foregår vanligvis gjennom prosjektsamarbeid. Dette utnyttes innen marin bioprospektering.

Marbank gjennomfører jevnlig feltarbeid for å samle inn nye prøver og for å erstatte forbrukt materiale. Marbank har samlet inn marine prøver fra rundt 1300 lokaliteter. Per nå stammer de fleste av prøvene fra åpne arktiske havområder og fjorder innenfor norsk jurisdiksjon. Alle Marbanks prøver er lovlig samlet inn, har sporbar opprinnelse, er taksonomisk bestemt, kvalitetssikret, preservert, katalogisert og lagret. 

Marbank holder til i Tromsø med laboratorie- og oppbevaringsfasiliteter for prøvebehandling og langtidslagring av biologiske prøver. En webkatalog med oversikt over alle Marbanks tilgjengelige prøver blir lansert i løpet av 2021. Frem til katalogen er på plass, bes kunder om å ta direkte kontakt med Marbank for ytterligere informasjon. 

Marbank samarbeider tett med andre forskningsgrupper i HI og med eksterne partnere. Marbank er også en av prosjektpartnerne i initiativet om å etablere European Blue Biobank (EBB) – et internasjonalt nettverk for koordinering av marine biobanker. EBB skal gi tilgang til et felles register av marine prøver som vil fremme arbeid blant annet innen bioteknologi, ved å øke diversiteten og kvaliteten på tilgjengelige marine biologiske ressurser.

Marbank-figur