Gå til hovedinnhold

Bunnsamfunn


HI 023546

Sjøanemone

Vi arbeider med biologisk mangfold og utbredelse av arter knyttet til havbunnen på dypt og grunt vann. Kartlegging av arters og habitaters utbredelse er et viktig grunnlag for kunnskapsbasert rådgivning til forvaltningen og bærekraftig bruk av kyst- og havområder. Det samme gjelder kunnskap om samspillet arter seg i mellom, mellom arter og miljø og effekter av menneskelig påvirkning.

Tareskog, ålegressenger, korallrev og svamphager er eksempler på viktige bunnsamfunn, på grunn av deres struktur (artsmangfold) og økologiske funksjoner. Fiske, tråling, utbygging og utslipp er eksempler på menneskelige aktiviteter som har effekter på bunnsamfunnet, på populasjoner og på økologiske sammenhenger. Mareano, habitatkartlegging og romlig modellering, effekter av tarehøsting og forskning på bruk av soneforvalting er vesentlige innsatsområder i gruppen.

Hovedarbeidsområder

  • Kartlegging og overvåking av biologisk mangfold på havbunnen og i kystsonen
  • Bunnhabitaters biologi og økologiske funksjon  
  • Romlig økologi og habitatmodellering
  • Effekter av menneskelige aktiviteter på bunnsamfunn, artsmangfold og sårbare naturtyper
  • Habitatrestaurering og bevaringsbiologi
  • Rådgivning mht. bruk og forvaltning av havbunnen og kystsonen

I denne forskningsgruppen er vi rundt 20 forskere, teknikere, stipendiater og studenter, fordelt på lokalitetene våre i Bergen, Flødevigen og Tromsø. Vi har et bredt nettverk og samarbeid med universiteter og forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Gruppen vår har spisskompetanse på makroalger, ålegress, bunndyr, østers, koraller, svamper, taksonomi, floristikk, faunistikk, samfunnsanalyser, GIS og video-/fotoanalyser.